Riksrevisjonen refser manglende tiltak mot bruk av midlertidige stillinger

Riksrevisjonen kritiserer Kunnskapsdepartementet for ikke å redusere bruken av midlertidige ansatte nok i universitets- og høgskolesektoren. — Noe midlertidighet må man ha, mener statsråden, hvis man skal bli best i verden.

RIKSREVISORENS SISTE REFS: Jørgen Kosmo på gårsdagens pressekonferanse der Riksrevisjonens Dokument 1 ble lagt fram.

Foto: Skjal Bøhmer Vold, Khrono

Tirsdag ble Riksrevisjonens såkalte Dokument 1 offentliggjort. Dokument 1 er Riksrevisjonens rapport til Stortinget om den årlige revisjon og kontroll av departementene og de statlige virksomhetene.

Riksrevisjonen har følgende merknader til Kunnskapsdepartementet for 2012:

  • Manglende overordnede tiltak for å redusere bruken av midlertidige stillinger i universitets- og høgskolesektoren
  • Manglende etablering av råd for samarbeid med arbeidslivet i universitets- og høgskolesektoren
  • Manglende etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Riksrevisjonen trekker også fram at flere virksomheter på universitets- og høgskolesektoren har fortsatt utfordringer med hensyn til å etterleve regelverket for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, skriver nettavisen Khrono.  Riksrevisjonen skriver videre at departementet forvalter dette regelverket og at departementet bør dermed avklare de problemstillingene virksomhetene har.

De største utfordringene gjelder korrekt klassifisering av prosjekter og tilstrekkelig belastning av kostnader, skriver Riksrevisjonen til Kunnskapsdepartementet.

To høgskoler med vesentlige merknader

Både høgskolen i Bergen og Høgskolen i Buskerud er blant de 25 offentlige etater som har fått såkalt vesentlige merknader av Riksrevisjonen.

På denne lista finnes ikke Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og heller ikke Universitetet i Oslo.

På sitt junimøte behandlet høgskolestyret for HiOA for lukkede dører et brev fra Riksrevisjonen, «Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2012».

Khrono har nå bedt om å få oversendt brevet fra Riksrevisjonen og korrespondansen mellom HiOA og Riksrevisjonen, som har vært unntatt offentlighet inntil Dokument 1 ble offentliggjort i dag.

Forslag til tiltak

Riksrevisjonen anbefaler at Kunnskapsdepartementet vurderer følgende tiltak:

  • Ta stilling til de anbefalingene som arbeidsgruppen nedsatt av departementet har kommet med om midlertidige stillinger, og å synliggjøre hvilke hensyn som skal veie tyngst ved iverksettelse av eventuelle tiltak
  • Følge opp at de virksomhetene som ennå ikke har etablert RSA (Råd for samarbeid med arbeidslivet) og/eller tilhørende strategier, sørger for at det blir brakt i orden så raskt som mulig
  • Påse at virksomhetene styrker den interne kontrollen i forbindelse med anskaffelser og vurdere om virksomhetene bør sentralisere innkjøpsfunksjonen

— Kritikkverdig av departementet

Riksrevisjonen har også tidligere år tatt opp problematikken rundt midlertidige stillinger. Det er et uttalt mål at tallet på midlertidige stillinger i sektoren skal ned, da den er mye høyere i universitets- og høgskolesektoren enn ellers i arbeidslivet.

Riksrevisjonen skriver i rapporten som ble lagt fram i dag at de finner det kritikkverdig at departementet ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere tallet på midlertidige ansatte.

 «Riksrevisjonen har merket seg at statsråden ikke tar stilling til Riksrevisjonens anbefaling knyttet il midlertidige stillinger. Dette gjelder målet om redusert midlertidig tilsetting i vitenskapelige stillinger, sett i forhold til målet om økt ekstern finansiering av prosjekter som normalt er av midlertidig karakter. Statsråden omtaler heller ikke problemstillingen knyttet til oppsigelser fra stillinger som ikke er gjenstand for kunngjøring, innstilling og formell ansettelse. I flere tilfeller vil oppsigelse fra slike stillinger gi fortrinnsrett til annen ledig stilling i virksomheten. Dette kan medføre at det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet ved tilsetting settes til side.»

Statsråden som det vises til over her er tidligere statsråd Kristin Halvorsen (SV) - nylig avgått i den rødgrønne regjeringa.

I går deltok den nye kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen på et seminar i regi av Forskerforbundet.

Unio-leder Anders Folkestad spurte kunnskapsminister Isaksen hva han vil gjøre med problemet med midlertidige ansettelser.  Også Marianne Asen (Ap), som sitter i Kirke-,  utdannings- og forskningskomitéen, var bekymret over at så mange i sektoren ikke får fast jobb.

— Dette er noe vi vil ta opp i tildelingsbrevene og ulovlig midlertidighet vil vi selvsagt ikke ha, sa Røe Isaksen.

Han sa likevel at en viss midlertidighet kan være nødvendig.

— Det kan være vanskelig å få til forskning i verdensklasse, slik som vi ønsker, innenfor rammene av den norske arbeidsmiljøloven, sa han.

Emneord: Forskningspolitikk, Arbeidsforhold Av Eva Tønnessen, Tove Lie og Hege Larsen i Khrono
Publisert 6. nov. 2013 10:04 - Sist endret 6. nov. 2013 10:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere