Styret vedtok omstridt omorganisering

Universitetsstyret vedtok i dag flere av de sterkt kritiserte forslagene til omorganisering av sentraladministrasjonen. Men beslutningen var langt fra enstemmig.

VILLE HA FORTGANG: – Jeg forstår at tjenestemannsorganisasjonene ønsker at styrevedtaket skal utsettes. Mitt synspunkt er at vi nå har jobbet med IHR i tre år og vi har fått en klar retning fra styret. Jeg forstår dessuten at OPA og ØPA ønsker en beslutning i dag, sa universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. (arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Selv etter noen timer med tidvis hissige diskusjoner, og mildt press fra en synlig frustrert rektor Ole Petter Ottersen, klarte Universitetsstyret i dag ikke å komme til enighet i den omfattende styresaken om omorganisering av sentraladministrasjonen (SA5).

Internt handlingsrom (IHR) og SA5

* Internt handlingsrom (IHR) er en omorganiseringsprosess som skal frigjøre midler fra administrasjon og til kjerneoppgavene forskning og undervisning.
* Planlagt tidsrom er 2011–2013.
* Konsulenten Ingar Pettersen er innleid som prosjektleder, mens Universitetsstyret er prosessens overordnede styringsgruppe.
* Omorganiseringen av SA5, dvs. Forskningsadministrativ avdeling, Studieavdelingen, Økonomi- og planavdelingen (ØPA), Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) og Kommunikasjonsavdelingen, var vedtakssak i Universitetsstyret 12. mars.
* Dette ble vedtatt med seks mot fem stemmer: 1. Det opprettes en enhet for lederstøtte inn mot universitetsledelsen. 2. Det opprettes en enhet for administrative støttetjenester til hele UiOs administrasjon. 3. De deler av SA5 som ikke er omfattet av punkt 1 og 2 skal analyseres videre. 4.17 juni skal det legges fram for styret et forslag til organisering av lederstøtten og av hele SA5 samt en risikoanalyse.
 
 

Et vedtak ble det likevel.

Ved bruk av rektors dobbeltstemme ble det et flertall på seks mot fem stemmer for universitetsledelsens forsøk på et omforent vedtaksforslag – en slags kombinasjon av det opprinnelige vedtaksforslaget og professor Hanne Haavinds forslag som kom fram på møtet.

Kan gå tilbake på vedtaket

Dermed er det klart at det opprettes en enhet for lederstøtte inn mot universitetsledelsen, at det opprettes en enhet for administrative støttetjenester til hele UiOs administrasjon og at organiseringen av dagens Kommunikasjonsavdeling (KA), Studieavdeling (STA) og Forskningsadministrativ avdeling (FA) skal analyseres videre. 17. juni skal et forslag til organisering av lederstøtten og det øvrige SA5, samt en risikoanalyse, legges fram for styret.

– Ullent, beskrev Kristian Mollestad vedtaket, som til dels åpner for at styret i juni kan gå tilbake på dagens vedtak.

Blant dem som stemte for vedtaket, var Hanne Haavind. Hennes eget forslag, som hun selv endte opp med ikke å støtte, var en tekst som gikk ut på at styret ga sin tilslutning til universitetsdirektørens intensjoner men likevel avventet et vedtak til det forelå grundigere dokumentasjon og til organiseringen av andre deler av SA5 er avklart. Mollestad, Liv Ellisif Kalland, Karianne Bjellås Gilje (eksternt varamedlem) og studentrepresentantene Solveig Thoresen og Helge Schwitters stemte for dette.

– Får ikke tak i motstanden

Den siste måneden har prosessen fram mot vedtaket vært gjenstand for et stort engasjement. På fagforeningsmøter Uniforum har vært på, har temperaturen vært høy: «Prosessen fortjener ikke den tilliten vi har gitt den», konstaterte et medlem i Forskerforbundet. Argumentet var blant annet at alt det arbeidet vanlige ansatte har lagt ned i arbeidsgrupper og kartlegginger, ikke er å gjenfinne i de ferdige rapportene.

Forrige uke arrangerte fagforeningene i fellesskap et allmøte om prosessen, der blant andre Paul Bjerke fra DeFacto Kunnskapssenter for fagorganiserte var innleder:

– Vil denne omorganiseringen løse UiOs utfordringer? Svaret gir seg selv: I beste fall neppe, slo han bombastisk fast.

På dagens styremøte sa det eksterne medlemmet Grete Berget at hun ikke kunne forstå hva all uenigheten går ut på.

– Jeg har ikke fått tak i hva motstanden mot IHR egentlig er. Jeg synes dokumentet som foreligger er godt og ser ingen grunn til å utsette vedtaket, sa hun.

Uenighetsprotokoll

Vedlagt styrepapirene til saken var en såkalt uenighetsprotokoll. Etter to separate forhandlingsmøter, var fagforeningene og ledelsen på UiO ikke kommet til enighet i denne saken som altså er forhandlingsgjenstand etter Hovedavtalen.

Fagforeningene ber i sin protokolltilførsel om at saken utsettes inntil den er bedre utredet. De ønsker seg en tydeligere risiko- og konsekvensutredning og innvender blant annet at vedtaksforslaget innebærer at en strategisk lederstøtte med funksjoner fra FA, KA og STA vedtas før organiseringen av de tre avdelingene er avklart.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe oppsummerte uenigheten slik da hun innledet til styresaken:

– Jeg forstår at tjenestemannsorganisasjonene ønsker at styrevedtaket skal utsettes. Mitt synspunkt er at vi nå har jobbet med IHR i tre år og vi har fått en klar retning fra styret. Jeg forstår dessuten at OPA og ØPA ønsker en beslutning i dag.

Vedlegg på 952 sider

Styremedlem Helle Linné Eriksen påpekte at til tross for at IHR-prosessen har pågått siden 2010, startet prosessen i SA5 i oktober 2012.
I likhet med tjenestemannsorganisasjonene, etterlyste hun en konsekvens- og risikovurdering.

– Styret ba om en slik konsekvens- og risikovurdering i oktober, poengterte hun.
Vurderingen er imidlertid ikke ferdigstilt.

– Jeg fant en halvferdig risikovurdering inni et elektronisk vedlegg på 952 sider, som det sto i de ordinære styrepapirene at man kunne få ved etterspørsel. Jeg ba om å få de sidene, men har en mistanke om at ikke alle her gjorde det, sa Linné Eriksen, som representerer de teknisk-administrative ansatte i styret.

Både rektor og universitetsdirektøren forsvarte at risikovurderingen kun var å finne i det elektroniske vedlegget som måtte etterbestilles.

– Det er positivt at vi har 952 sider som vedlegg i denne saken, sa Ottersen. Han mente det ga uttrykk for hvor godt dokumentert prosessen er.

Bjørneboe forklarte at det at risikovurderingen fremdeles ikke er helt ferdig delvis handler om den «tidsklemma» plangruppen for SA5 har vært i.

Ikke et forsøk på å framstå lukket

Linné Eriksen var ikke fornøyd med svaret. Hun hadde dessuten flere innvendinger:

– Jeg synes det er problematisk å vedta en enhet for lederstøtte hvor man skal rekruttere folk fra fagavdelingene, før man har bestemt hvordan fagavdelingene skal se ut, sa hun.

Deretter leverte hun et formelt vedtaksforslag som innebar en utsettelse av punktet «det opprettes en enhet for lederstøtte inn mot universitetsledelsen». Etter lunsj måtte Linné Eriksen imidlertid gå, og ble erstattet av vara Mollestad. Forslaget hennes fikk ingen stemmer.

Støtteenheten for universitetsledelsen engasjerte flere. Rektor forsøkte å berolige skeptikerne:

– Dette er ikke et forsøk på å framstå som mye mer dominerende eller lukket enn vi gjør i dag. Tvert imot. Det er derimot viktig at vi som strategisk aktør raskt kan komme med analyser. Det så vi for eksempel da forskningsmeldingen ble lagt fram fredag, forklarte han.

Rektoren la til at han i den nevnte forskningsmeldingen også fant belegg for å øke samarbeidet mellom Studieavdelingen og Forskningsadministrativ avdeling.  Gjør UiO ikke det, kan myndighetene komme til å reagere, advarte han.

Størrelsen på lederstøtteenheten har tidligere vært et tema når omorganiseringen har vært diskutert.

– Det går rykter på bruket om at enheten skal være på 60–70 stykker. Ikke tale om! sa Bjørneboe.

– Må aldri glemme målet

Universitetsdirektøren beskrev for styremedlemmene hvordan det framlagte vedtaksforslaget har bakgrunn i et «nitidig» arbeid i plangruppen for SA5.

– Vi har kartlagt nok til å fatte en beslutning om enheten for lederstøtte og enheten for administrative støttetjenester, slo hun fast.
Hun gjentok føringene Universitetsstyret ga i oktober 2012: Nærhetsmodellen følges, en mer brukerorientert organisasjon, større strategisk kraft, tydeligere rolle- og ansvarsfordeling.

– Vi må aldri glemme det overordnede målet med IHR: Bedre forskning og undervisning. Glemmer vi det, blir det fort til at vi diskuterer smått og stort, erklærte Bjørneboe. 

Det mest positive styremedlemmet var kanskje det eksterne medlemmet, administrerende direktør Ole Enger i REC.

– Jeg har kjørt denne typen omfattende endringsprosesser noen ganger i mitt liv. IHR handler om at forskningen og utdanningen skal bli bedre, mens alt annet skal forsøkes standardisert mest mulig. Jeg innrømmer at det er noen sider ved hvordan et universitet fungerer, som jeg ikke kjenner. Men slik jeg ser det, er arbeidet som ligger til grunn her omfattende. Det holder en høy kvalitet og det er styrets oppgave å støtte arbeidet så langt vi kan, sa han.


Les også:

* Fagforeningene ber styret utsette omorganiseringen

* – Tåpelig å si at dette er første skrittet til outsourcing
* – Ingar Pettersen har for mye makt
* Får gode tilbakemeldinger på omorganiseringen
* – Tilliten til dem som styrer prosessen, er tynnslitt 

 

Emneord: IHR Av Helene Lindqvist
Publisert 12. mars 2013 18:37 - Sist endret 13. mars 2013 10:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere