Leier doktorkandidatar på rett spor

Rettleiaren spelar ei svært viktig rolle for at ein doktorkandidat fullfører. No får forskarar på UiO kurs i kunsten å rettleia.

KUNSTEN Å RETTLEIA: Prosjektleiar Berit Hyllseth (t.v.) er glad for at UiO kan tilby forskarane Nikolaj Kunøe og Bente Ailin Svendsen eit kurs i kunsten å rettleia.  

Foto: Ola Sæther

Det var 44 vitskaplege tilsette som deltok på kurset i fagleg rettleiing av doktorstipendiatar rett før påske.

– Kurset har vore ein pilot som blir gjennomført i samband med det pågåande prosjektet som skal heva kvaliteten på ph.d.-utdanninga. Interessa har vore stor, så det kan absolutt vera eit stort behov for å arrangera fleire liknande kurs i framtida, seier prosjektleiar Berit Hyllseth i Forskingsadministrativ avdeling. Kurset har også eit klart førebilete.

 – Inspirasjonskjelda er blant anna forskingsleiarprogrammet til UiO, fortel Hyllseth.  

– Håpar å bli betre rettleiarar

Postdoktor Nicolaj Kunøe ved Senter for rus- og avhengighetsforsking og forskingsleiar Bente Ailin Svendsen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium er to at deltakarane på det første kurset.

– Håpet vårt er at me skal bli betre rettleiarar. Samtidig er det viktig å avprivatisera rettleiarrolla og få diskusjonen om rettleiing ut i det offentlege rom, er dei einige om. Dei ser også at kurset kan gi dei eit vidare perspektiv på rolla som rettleiar.

– Det gir oss høvet til å sjå litt lenger enn vår eigen fagkrins. Me får eit fokus på kommunikasjon, og me ser litt lenger enn berre på formuleringane til doktorkandidaten og kommentarane til rettleiaren, meiner Kunøe.

– Og dessutan kan me læra meir om gjera rettleiingsrolla meir tydeleg, og snakka om kva for forventingar både stipendiaten og rettleiar har til sjølve rettleiingsprosessen, meiner Bente Ailin Svendsen.

– Treng meir coaching

Prosjektleiar Berit Hyllseth seier at kurset gir tips og råd om korleis rettleiaren betre kan forstå både sin eigen og kandidaten sin arbeidsstil og preferansar.

– Merksemda blir dessutan retta mot moglege årsaker til at kommunikasjonen av og til stoppar opp og korleis ein kan unngå at alvorlege problem dukkar opp, seier Hyllseth. Og Bente Ailin Svendsen kjem på fleire grunnar til at ikkje alt går etter planen.  

– Det hender jo at skrivesperre fører til at doktorarbeidet stansar opp. Då treng me nokon som både stipendiaten og rettleiaren kan ta kontakt med. Dessutan kan det vera ein god idé med ei slags coaching-gruppe for stipendiatane, kan henda også for oss som skal rettleia.

– Personalleiaren sitt ansvar

Lingvistikkprofessor Kristian Emil Kristoffersen er medansvarleg for kurset og tidlegare nestleiar ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium på HF. Han meiner at andre enn rettleiaren må ta ansvaret om kandidaten ikkje leverer.

– Det bør vera personalleiaren si oppgåve å gripa inn om doktorkandidaten av ikkje-faglege grunnar ikkje klarer å fylgja den planen som kandidaten og rettleiaren er blitt einige om. Slik det er i dag, skal rettleiaren først og fremst ha ansvaret for den faglege rettleiinga, understrekar han.

Alle dei tre forskarane konstaterer at rettleiaren til no berre har lært rettleiing av to personar. Vedkomande som rettleidde dei, då dei tok doktorstudiet eller dei sjølve.

– Difor er det fint å delta på eit kurs saman med andre som rettleier. På den måten kan me læra av kvarandre og finna ut kva me gjer rett og kva me gjer feil, synest dei.

– Skal knyta eit fagleg nettverk

Dei legg dessutan vekt på at dei skal bidra på andre måtar enn berre å leia kandidaten fram til ein doktorgrad.

– Me skal passa på deira faglege utvikling, syta for at dei deltar på viktige konferansar og får høve til å presentera forskinga si for andre forskarar i inn- og utland. For oss blir det viktig å hjelpa dei med å knyta eit fagleg nettverk, konstaterer både Kunøe og Svendsen.

Kristian Emil Kristoffersen er overtydd om at eit slikt kurs kan føra til at rettleiinga vil halda ein høgare kvalitet i framtida.

– Fram til no har det ofte vore slik at rettleiaren helst ikkje vil endra på sitt eige undervisningsopplegg. Og han eller ho vil helst ikkje bli kika etter i korta. Difor er det fint at me no tilbyd kurs, slik at me kan få ei meir offentleg samtale om rettleiing, meiner Kristoffersen.

 

 

Emneord: Personalpolitikk, Universitetspolitikk, Arbeidsforhold Av Martin Toft
Publisert 20. apr. 2012 10:18 - Sist endra 20. apr. 2012 10:28
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere