Hobæk Haff trekkjer seg som prorektorkandidat

Franskprofessor Marianne Hobæk Haff trekkjer seg som Geir Ellingsruds prorektorkandidat på grunn av sjukdom. Valstyret har godkjent medisinprofessor Haakon Breien Benestad som ny prorektorkandidat.

IKKJE PROREKTORKANDIDAT: Marianne Hobæk Haff har trekt seg som Geir Ellingsruds prorektorkandidat på grunn av sjukdom.
Foto: Martin Toft

Det var på det aller første debattmøtet mellom dei fem rektorkandidatane i Helga Engs hus fredag 25. august, rektorkandidat Geir Ellingsrud kunngjorde at Marianna Hobæk Haff hadde trekt seg frå prorektorkandidaturet på grunn av sjukdom. Han annonserte også at medisinprofessor Haakon Breien Benestad ville bli ny prorektorkandidat under føresetnad av at Valstyret ville godkjenna det.
Det har Valstyret no gjort. Leiaren for Valstyret, Aanund Hylland skriv fylgjande i grunngjevinga for godkjenninga:

"I utgangspunktet er det ikke adgang til å trekke tilbake eller endre forslag etter at forslagsfristen er utløpt. Dessuten har ansatte ved universitetet etter loven plikt til å ta imot valg til styret og andre tillitsverv ved institusjonen (lov om universiteter og høyskoler § 9-5 (1), med unntak som ikke har betydning her). Man kan altså ikke på egen hånd nekte å la seg velge eller nedlegge et verv.

Likevel er det ingen tvil om at der det, f.eks. på grunn av sykdom, vil være umulig eller urimelig byrdefullt for en tillitsvalgt å fungere i vervet, kan vedkommende fritas.

I det foreliggende tilfelle er situasjonen den at dersom Hobæk Haff blir valgt til prorektor, vil hun etter all sannsynlighet umiddelbart søke om fritak, og dette bil bli innvilget. Det er derfor ingen realitet i kandidaturet, og det vil nærmest være å føre velgerne bak lyset om navnet blir stående på stemmeseddelen.

Valgstyret har derfor kommet til at intensjonene i reglementet blir best oppfylt ved at forslagsstillerne i dette spesielle tilfellet får anledning til å skifte ut prorektorkandidaten. Det har kommet inn forslag på Haakon Breien Benestad som prorektorkandidat for Geir Ellingsrud. Valgstyret har godkjent kandidaturet".

I tillegg til Haakon Breien Benestad, utgjer Inga Bostad valteamet til Geir Ellingsrud. Ho er førsteamanuensis i filosofi, og kjem til å bli utnemnt til viserektor om Ellingsrud vinn rektorvalet.

Emneord: Rektorvalet 2005 Av Martin Toft
Publisert 29. aug. 2005 13:33 - Sist endra 10. des. 2008 15:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere