- Folkestyret er dramatisk svekket

- Folkestyret er dramatisk svekket på alle nivåer og i alle ledd. Slik konkluderte leder for Makt- og demokratiutredningen, Øyvind Østerud, under sluttkonferansen i går.

MAKTUTREDNINGEN ER FERDIG: Leder for Makt- og demokratiutredningen, Øyvind Østerud, overleverer sluttbok og NOU til statsminister Kjell Magne Bondevik.
Foto: Ola Sæther

Det var i Gamle Logen, et lokale "nasjonsbyggere" som Ole Bull, Edvard Grieg, Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson gjerne benyttet, at konklusjoner, sluttbok og NOU ble lagt fram for flere hundre tilhørere; samfunnsvitere, politikere og mediefolk.

Et arbeidet som har tatt fem år og har involvert 200 forskere, er med dette avsluttet. Utredningen har kostet 49 millioner kroner og har avstedkommet 50 bøker og 77 rapporter.

Sluttboken "Makten og demokratiet" og NOU ble overlevert statsminister Kjell Magne Bondevik, som takket for rapporten og understreket at temaet opptar ham i sterk grad.
- Vi trenger forskning om makt. Men like viktig: Vi trenger debatt om makt og maktforhold. Takk til maktutrederne for det store arbeidet. Nå må vi få i gang en bred debatt på basis av Makt- og demokratiutredningen, sa Bondevik. Utredningen vil bli sendt ut på høring til sommeren eller til høsten neste år.

- Det er et flersidig og vidt begrep på makt som er lagt til grunn. Mangfoldet underveis styrker konklusjonene, sa Østerud. Tre av forskergruppens opprinnelig fem medlemmer, nemlig Øyvind Østerud, Fredrik Engelstad og Per Selle, står bak sluttboken. Hege Skjeie og Siri Meyer valgte å ta dissens fordi de ønsket å analysere makt på en annen måte enn sine tre mannlige kolleger. De har derfor ikke villet stille seg bak sluttboken som oppsummerer det fem år lange utredningsarbeidet. Hege Skjeie og Siri Meyer har egne særuttalelser i sluttrapporten (NOU 2003:19). Skjeie er professor i statsvitenkap, men står for et kjønnsperspektiv. Siri Meyer er humanist. Hun var ikke til stede under konferansen i går.

Uro

- Jeg har hatt en uro underveis, knyttet til omfanget av prosjektet, den enorme bredden vi la opp til. 25 000 sider er skrevet. Vi har gjennomført store satsninger som eliteundersøkelsen og medborgerundersøkelsen. Det har vært en risikabel strategi. Med et slikt svært vingespenn, kreves presis landing. Jeg er roligere nå: Jeg ser at utredningen ikke spriker i alle retninger men peker mot det samme, understreket Østerud.

Han fortsatte med å konstatere at ordet makt fascinerer grenseløst,'demokrati' ikke fullt så mye, og pekte på fire forskjellige betydninger av demokrati: En statsform med folkestyre. En rettsstat med rettigheter;bred deltakelse på mange plan; og et felles verdigrunnlag.

- Folkestyret er svekket

- Som folkestyre er demokratiet svekket på bred front. Det representative folkestyret er svekket i alle ledd. Lokalpolitikerne har mindre makt. Partiene mobiliserer ikke velgere i samme grad som før. Medlemsskap i politiske partier er redusert med 50 prosent og 1/3 av velgerne skifter partitilknytning fra valg til valg. Utviklingen har gått i retning av svakere folkebevegelser og masseorganisasjoner.

- Et svært viktig punkt er at den politiske klassemobiliseringen er brudt. Arbeiderbevegelsen er svekket og fagbevegelsen fragmentert. Store deler av innvandrerbefolkningen står utenfor det politiske liv. Partiene er utydelige som alternativer; det er svakere skillelinjer, påpekte Østerud.

Rettsliggjøring av politikken

Maktutredningens leder sa at det funnet som overrasket ham mest, er rettsliggjøringen av det politiske systemet.
- På dette punktet er demokratiet utvidet og styrket. Det er flere rettighetsgarantier i dag enn før, både nasjonalt og internasjonalt. Den parlamentariske banen er blitt mindre. Det har foregått en rettsliggjøring av politikken og interessekampen gjennom domstoler og andre rettsorganer og gjennom vide og generelle bestemmelser som Stortinget har sluttet seg til.

Emneord: Makt- og demokratiutredningen Av Trine Nickelsen
Publisert 26. aug. 2003 17:11 - Sist endret 10. des. 2008 15:01
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere