Jens Petter Berg ønsker å bli dekan på Det medisinske fakultet

 – Ta kontakt dersom du har meninger om hva vi bør gripe fatt i, oppfordrer dekankandidat Jens Petter Berg på Det medisinske fakultet. Nå ber han ansatte og studenter på fakultetet om hjelp til å utforme en god valgplattform.

VIL LEDE DET MEDISINSKE FAKULTET: Fra venstre Tom Hemming Karlsen, Stine Marie Ulven, Elin Olaug Rosvold, Eivind Engebretsen og Jens Petter Berg.

Foto: Martin Toft

Først 15. august går fristen til å foreslå kandidater til høstens dekanvalg på Det medisinske fakultet ut, men en kandidat er allerede klar. Jens Petter Berg, nåværende prodekan for forskning, informerte denne uken valgkomiteen om at han ønsker å delta i konkurransen om dekanvervet.

To nykommere 

Nåværende dekan professor Ivar Prydz Gladhaug fyller 70 år i 2023, og han er av den grunn ikke aktuell som kandidat høsten 2022.  

Med seg på laget har Jens Petter Berg nåværende prodekan for medisinstudiet professor Elin Olaug Rosvold og nåværende visedekan for postdoktor-  master- og bachelorprogrammer professor Eivind Engebretsen fra fakultetsledelsen.

Som visedekan for bachelor og masterstudiene ønsker Jens Petter Berg professor Stine Marie Ulven, mens professor Tom Hemming Karlsen er tiltenkt rollen som prodekan for forskning og innovasjon.

Ulven er i dag professor og avdelingsleder ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Institutt for medisinske basalfag, mens Karlsen er professor og forskningsleder ved Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon (KIT) på Institutt for klinisk medisin

Vil ha dialog om valgplattformen

Uniforum møter hele teamet i Domus Medica på Gaustad. På spørsmål om hvorfor han lanserer sitt kandidatur allerede nå, svarer Jens Petter Berg:

– Vi synes det er riktig å signalisere at vi ønsker å være med videre. At vi er tidlig ute, handler også om at vi ønsker å få en dialog om hva som bør stå i den nye valgplattformen, sier han.

Berg oppfordrer ansatte og studenter som har tanker og meninger om hva et nytt dekanat bør ta tak i, om å ta kontakt.

– Vi vil også ha møter med nøkkelpersoner, ansattgrupper og studenter, supplerer Tom Hemming Karlsen. Går Berg seirende ut av valget, er det Karlsen som skal overta Bergs posisjon som prodekan for forskning og innovasjon.

Internasjonalt arbeid som eget ansvarsområde

Eivind Engebretsen har i dag rollen som visedekan for bachelor-, master- og ph.d.-programmer. I et nytt dekanat vil tittelen hans bli endret til visedekan for forskerutdanning og internasjonalt arbeid.

Som eksempel på en internasjonal satsning trekker Engebretsen spesielt fram Circle U, en allianse mellom europeiske universiteter.

– Jeg er opptatt av å vise fram de mulighetene mobiliteten i programmet gir til ansatte og studenter ved fakultet, sier han.

Vinner Jens Petter Berg fram, vil Engebretsens ansvar for ph.d.-programmene bli utvidet til å gjelde all forskningsutdanning. 

– Engebretsen beskriver det som forskningsutdanning i et livssyklusperspektiv.

– Hovedsatsningen er å støtte karrieren til studenter og unge forskere, forteller han.

– Vi har lært mye under pandemien

Prodekan for medisinstudiet Elin Olaug Rosvold vil fortsette i denne posisjonen om Jens Petter Berg og hans kolleger får fornyet tillit hos velgerne på Det medisinske fakultet.

Hun beskriver den siste tiden som spesiell.

– Pandemien har ført til at mange store prosjekter er blitt utsatt. Disse vil vi nå starte opp igjen, forteller hun.

Blant satsningene Rosvold ser fram til å realisere, er en ekstra campus på Sørlandet sykehus fra høsten 2023.

– Vi er også i gang med å gi studieplanen på medisin et kvalitetsløft. Her vil vi blant annet ta med oss lærdommen vi fikk under pandemien, og samarbeide tett med studentene. 

Rosvold trekker også fram utfordringer knyttet til nye rammer for og større krav til praksis. 

– Dette må vi jobbe for å få til, understreker hun.

At fakultetet har lykkes i å komme gjennom pandemien uten at noen medisinstudenter er blitt forsinket i sine studier, skyldes ifølge Rosvold ikke bare innsatsen til de ansatte og studentene ved fakultetet, men også et godt samarbeid med helseforetakene som sørger for praksisplasser til studentene.

Tverrfaglig samarbeid om praksis

 Også på feltet bachelor- og masterprogrammer er det mye på gang, ifølge Stine Marie Ulven, som skal ha dette som sitt ansvarsområde.  Ulven trekker spesielt fram et nytt masterprogram i folkehelse og epidemiologi som fakultetet er i ferd med å etablere.

Blant fakultetets nye satsninger er også Sammen i praksis (Sampraks), et program som i dag er et tilbud til sisteårsstudenter på profesjonsstudiene på medisin, psykologi, klinisk ernæring, farmasi, avansert geriatrisk sykepleie og odontologi.

– Vi har tatt et initiativ for å etablere dette som en fast ordning på alle profesjonsstudiene, og vi har sagt oss villige til å ta en lederrolle i gjennomføringen av denne ambisjonen, forteller Rosvold

– UiOs rolle er over tid blitt mer utydelig

Blir Jens Petter Berg dekan, er det Tom Hemming Karlsen som skal overta hans posisjon som prodekan for forskning og innovasjon. Blant faktorene som legger sterke føringer for dette arbeidet er planene om et nytt universitetssykehus i Oslo, den nye Livsvitenskapsbygningen som er under oppføringen, og planene om et Veksthus for innovasjon.

– En viktig oppgave de neste årene blir å sørge for at våre ansatte får en god plassering og at fakultetets interesser blir godt ivaretatt i disse satsningene.

Tom Hemming Karlsen er også opptatt av å styrke fakultetets posisjon i de kliniske forskningsmiljøene.

– Her har forskningsmiljøene på sykehuset en sterk posisjon, mens UiOs rolle over tid er blitt litt mer utydelig, kommenterer han.

Konsekvensene av bærekraftmålene

Betydningen av å finne en god balanse mellom nytteforskning og det Karlsen omtaler som fremragende forskning, er også noe han gjerne vil snakke om.

– Det er viktig av vi klarer å ivareta begge deler, understreker han.

– Vi må også finne en god balanse mellom utdanning og forskning, supplerer prodekan for medisinstudiet Elin Olaug Rosvold.

Blant fakultetets suksesshistorier innenfor utdanning trekker hun fram SHE - Centre for Sustainable Healthcare Education, som er fakultetets første senter for fremragende utdanning.  Temaet er konsekvensene av bærekraftmål for helseutdanningene.

– Å være gode formidlere skal ligge i genene våre

Formidling er ikke definert som et eget ansvarsområde i dekanatet, men det betyr ikke at formidling ikke er et prioritert område, ifølge Jens Petter Berg.

– Ikke minst pandemien har synliggjort at vi har mange gode formidlere, tilføyer Elin Olaug Rosvold.

– Vi som dekanat må legge til rette for god og åpen kommunikasjon innad og utad, understreker Berg, og trekker fram en uttalelse fra assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad om at det ikke er så stor forskjell på god folkeformidling og god pasientformidling.

– Å være gode formidlere skal ligge i genene våre, poengterer han.

Dette gjelder ifølge den ferske dekankandidaten på alle områder.

– Som dekanat vil vi legge vekt på å være åpne og tydelige på hvilke beslutninger vi tar og hvorfor vi tar disse beslutningene, understreker han.

I god tid før dekanvalget

Når den nye valgplattformen vil være klar, kan Jens Petter Berg ikke svare på, men han kan love at den vil være på plass i god tid før dekanvalget til høsten.

 

Emneord: Universitespolitikk, Medisin Av Grethe Tidemann
Publisert 8. apr. 2022 09:59 - Sist endra 8. apr. 2022 10:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere