Fakultetsstyret på OD: Ny dekan bør være tannlege

Et krav om at OD-dekanen må være tannlege, ville diskvalifisert flere av fakultetets vitenskapelige ansatte fra vervet. Fakultetsstyret vil likevel helst ha en tannlege.

VALGET PÅVIRKES AV KORONA: Ingen i fakultetsstyret hadde noen innsigelser mot valgkomiteens forslag om å utsette dekanvalget på grunn av Covid19-situasjonen.

Foto: Ola Sæther

Etter to fireårsperioder med Pål Barkvoll som dekan, skal studenter og ansatte på Det odontologiske fakultet snart velge hans etterfølger.

To saker om det kommende valget ble behandlet på tirsdagens Zoom-møte i fakultetsstyret. Den ene skapte større engasjement enn den andre, og gjaldt spørsmål om dekanens faglige kvalifikasjoner.

Dekanvalg på OD-fakultetet
* Til høsten blir det dekanvalg på Det odontologiske fakultet.
* Valget ligger an til å skje i oktober, men tidspunktet må endelig godkjennes av rektor.
* Sittende dekan, tannlege og professor Pål Barkvoll, er snart ferdig med to perioder, og kan ikke gjenvelges.
* Fakultetet skal også velge medlemmer til nytt fakultetsstyre og instituttstyrer, samt tilsette instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi. Alle gjeldende fra 01.01.21.
Les mer om valget på fakultetets nettside

Ikke i tråd med universitetets regler 

Da stillingsbeskrivelsen for dekanen ble drøftet med tjenestemannsorganisasjonene for et par uker siden, dukket forslaget opp om at det burde stilles krav om at dekanen skal være tannlege. Det i motsetning til utkastets formulering om at vervet krever helsevitenskapelig kompetanse på førsteamanuensis- eller professornivå.

I referatet fra drøftingen er forslaget gjengitt slik: «Akademikerne sa at drift av tannklinikkene, med dagens koronapandemi, er vanskelig og krever faglig forståelse. Det burde stilles krav til at dekanen skal være en tannlege. Særlig i dag med dagens utfordringer med tannhelse- og behandlingssituasjon og skjerpede rutiner for smittevern i behandling av pasienter.»

Konstituert fakultetsdirektør Britt Amundsen Hoel fortalte styret at hun hadde undersøkt mulighetene for å stille krav til tannlegeautorisasjon med UiO sentralt, og fått negativt svar.

ꟷ Det vil begrense valgbarheten på en måte som ikke er i tråd med universitetets regler og retningslinjer, gjenga hun.

Et slikt krav ville nemlig avskåret flere vitenskapelige ansatte ved Institutt for oral biologi fra å stille som dekan, bemerkes det i sakspapirene til tirsdagens styremøte.

Å ta med i stillingsbeskrivelsen at det er en fordel å være autorisert tannlege, vil derimot være mulig, ifølge tilbakemeldingen fakultetsdirektøren hadde fått fra personalavdelingen. Og i dagens møte ble styret bedt om å «vurdere om man skal ta inn et ønske om at dekanen er autorisert tannlege.»   

Støttet forslaget

Tre av styremedlemmene tok ordet under behandlingen av vedtakssaken «Stillingsbeskrivelse for dekan ved Det odontologiske fakultet», og alle tre mente det samme: Dekanen på OD bør være tannlege.

Ekstern representant Erik Normann ville helst gått enda lenger:

 ꟷ Jeg er tilhenger av at man skal være ganske spisset når det gjelder krav til faglig kompetanse for å lede denne type virksomheter. Jeg vil støtte de som foreslår at det skal være et krav at dekan skal være tannlege, sa han.

Fakultetsdirektøren innvendte at det ikke er mulig å stille krav om at dekanen skal være tannlege.

ꟷ Jeg forstår deg slik at du mener det bør stå at det er ønskelig at dekanen er tannlege? Det er det lengste vi kan gå innenfor regelverket, sa hun henvendt til Normann.

ꟷ Gå så langt du kan, svarte han.

ꟷ Vi lager oss et problem

Professor Bente Herlofson var enig i at dekanen bør være tannlege:

ꟷ Jeg støtter det Erik sa nå. For det står jo her at viktige arbeidsoppgaver vil være blant annet å «lede og utvikle fakultetets forskning, undervisning, forskningsformidling, innovasjonsarbeid og øvrig faglig virksomhet». Og så skal dekanen «sikre kvalitet og produktivitet» og «profilering, nettverksbygging og kontakt med eksterne samarbeidspartnere», leste hun fra stillingsbeskrivelsen.

Professoren medga samtidig at en slik innsnevring i kandidatgrunnlaget ville kunne gjøre det vanskelig å få tak i gode kandidater.

ꟷ Vi lager oss et problem, for det står også at «Dekanen er ansvarlig for fakultetets økonomi, utarbeiding og oppfølging av årsplan og budsjett»: En ganske tøff jobb, altså, konstaterte Herlofson.

Trolig er det ikke så mange som både har den brede bakgrunnen som kreves og samtidig har den spissede bakgrunnen som tannlege, påpekte hun videre, og kom med et forslag:

ꟷ Vi burde kunne satse litt tidlig på kandidater som kan lære seg en del av disse tingene, oppfordret hun.

DIGITALT STYREMØTE: Slik så det ut da fakultetsstyret på OD hadde møte på Zoom.

ꟷ Opp til velgerne

Den siste som tok ordet, var varamedlem og professor Vaska Vandevska-Radunovich.

ꟷ Jeg støtter absolutt at dekan skal være tannlege. Det bør være et minimumskrav, selv om det ikke går an å kreve det offisielt, sa hun.

Dermed kunne fakultetsdirektøren oppsummere diskusjonen slik:

ꟷ Da noterer jeg meg at styret ønsker at vi skal fremheve at det er ønskelig at den som stiller, er autorisert tannlege. Så blir det opp til velgerne etter hvert å prioritere hvem de synes er den beste kandidaten, konstaterte hun.

Tidsplanen endret av korona

Den andre styresaken om dekanvalget, hadde tittelen «Tidspunkt for avholdelse av valg av dekan».

Bakgrunnen for denne saken var et forslag fra fakultetets dekanvalgkomité. Med koronapandemien som begrunnelse, foreslo komiteen å skyve på valget.

Ifølge den opprinnelige tidsplanen, skulle valget funnet sted i august. Det syntes valgkomiteen ble vanskelig.

I sakspapirene til styresaken er forslaget gjengitt slik: «Valgkomiteen har anmodet om at tidspunktet for valg av dekan utsettes til september/oktober siden Covid19-situasjonen som vanskeliggjør komiteens arbeid og gode forberedelser til valget.»

Ingen i fakultetsstyret hadde noen innsigelser mot dette. Dermed ble det vedtatt at fakultetsstyret nå vil anbefale overfor rektor at valget holdes i oktober.

Med endringen skiller fakultetet seg fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, som også får ny dekan fra januar 2021. På MN-fakultetet lot de ikke koronasituasjonen påvirke dekanvalget, og beholdt den planlagte forslagsfristen på kandidater 25. mars, altså to uker inn i nedstengningen av universitetet. Siden det bare meldte seg én dekankandidat, unngikk fakultetet utfordringen med digital valgkamp.

Av Helene Lindqvist
Publisert 13. mai 2020 05:40 - Sist endra 13. mai 2020 09:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere