Fortsatt uavklart om OUS-bygging

I dag kommer antakelig styret i Helse-Sør-Øst å vedta mer utredning av Ullevål som alternativ til det planlagte gigantsykehuset på Gaustad. Ledelsen i Oslo universitetssykehus (OUS) mener at dette er et signal om å fortsette som før, men motstanderne av planene har fått et håp om at styret kan snu.

KRITISK: Bjarne Jensen, professor emeritus ved Høgskolen i Innlandet, og konsulent for De norske legeforening og Fagforbundet.

Foto: Privat

Litt salomonisk i første omgang, kaller Bjarne Jensen, professor emeritus i helseøkonomi utkastet til vedtak som ligger i bordet i Helse Sør-Øst. Forslaget inneholder en formulering om at man ber om at «Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold». De siste dagene har formuleringen fått mye oppmerksomhet og gitt motstanderne av nedleggingen av Ullevål ny giv. Universitetssykehusets ledelse tillegger derimot formuleringen liten vekt.

– Jeg håper at fornuften seirer. Modellen for finansiering betinger en så kraftig effektivisering at det er en voldsomt høy risiko, om det i det hele tatt er realistisk. Ullevål må selges for seks-syv milliarder, for å ha mulighet til å finansiere det. Det som skjer hvis man har bygd ut Aker og Gaustad og dette ikke er nok, er at man må ut på eiendomsmarkedet for å kunne utvide ytterligere, sier Jensen.

Det er på oppdrag fra Den norske legeforening og Fagforbundet Jensen har gjort sine analyser, som han presenterte på Senterpartiets seminar på mandag. Stortinget stemmer 7. mars over et forslag fra Senterpartiet, SV og Rødt om å utrede bygging på Ullevål. I følge Jensen støttes forslaget om å utrede bygging på Ullevål av både Sykepleierforbundet og Norsk psykologforening i tillegg.

– Det vil være en stor forsømmelse å ikke utrede muligheten for bygging på Ullevål, og løsningen med fire sykehus. Det alternativet skårer best på de fleste parametere, og likt på resten, sier han.

Mener retningen er klar og tydelig ennå

Nina Engelhardtsen Fosen, prosjektleder for OUS medvirkning i konseptfase Aker og Gaustad, er mener at den foreslåtte vedtaksteksten bare er en videreføring av det man allerede har startet på, med planene på Gaustad. Hun tror ikke på noen kursendring.

– Det viktigste i forslaget til vedtak i styre til Helse Sør-Øst er videreføring av prosjektet i form av innsendelse av lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet. Det var det vi håpet. Det vil si at målbilde opprettholdes, og vi går videre i utredningen av lokalsykehus på Aker og etablering av et komplett regionsykehus på Gaustad, sier hun.

Hun er også tydelig på at en endring av lokalisering ikke vil endre det grunnleggende, fire sykehus skal bli til tre.

– Setningen om at et alternativ på Ullevål skal belyses oppfatter vi som et ønske om en supplerende beskrivelse man vil ha i bakhånd dersom et komplett regionsykehus ikke er mulig å etablere på Gaustad. Vi leser det ikke som en endring av tidligere vedtak om at fire sykehus skal bli til tre. Hvis man går inn for bygging på Ullevål må Rikshospitalet flyttes til Ullevål på sikt for å nå det opprettholdte målbildet, sier Fosen.

Dette er saken:

I styret i Oslo universitetssykehus, og hos helseminister Bent Høie(Høyre) er det bestemt en samlokalisering som skal redusere antall sykehus i universitetssykehuset fra fire til tre.

 Løsningen ledelsen ønsker er å ha alle landsfunksjoner og regionalfunksjoner på Gaustad i store nybygg.  Unntaket er fagmiljøene som arbeider med kreft, som fremdeles skal holde til på Radiumhospitalet. Aker sykehus skal bygges ut til lokalsykehus, og Ullevål sykehus skal legges ned.

Det har vært protester fra flere hold, blant annet ansatte, lokale politikere, arkitekter og nå også Senterpartiet, SV og Rødt på Stortinget.


– Ingen fordel med kjempesykehus
 

En sentral uenighet mellom ledelsen i OUS og helseminister Bent Høie (Høyre), på den ene siden, og motstanderne av salget av Ullevål på den andre, hvor fordelaktig det faktisk er å samle alle fagmiljøene på ett kjempesykehus.

– Det er vanlig å hevde at det er gevinster å hente på større sykehus. Små sykehus er dyre i drift. Men det er ikke det samme som at større er bedre når det blir så stort som det legges opp til her. De påstår det kommer til å bli Nord-Europas største. Da får du sikkert kvittet deg med noen dubleringer, men risikerer samtidig å få mye stordriftsulemper på kjøpet, sier Jensen.

Fosen mener derimot at det er åpenbar økonomisk og administrative gevinster av å samlokalisere fagmiljøene.


– Det er tre problemer som må løses. Vi trenger nye bygg. Vi trenger større kapasitet på grunn av befolkningsvekst. Vi trenger også å samle funksjonene, så vi ikke trenger doble vaktlag, eller dobbelt av ekstremt dyrt og komplisert utstyr, sier Fosen.

Ikke avhengige av å selge Ullevål umiddelbart


En av hovedinnvendingene til planene for det nye sykehuset på Gaustad er at man er redd for at det allerede når det står ferdig, skal ha for lav sengekapasitet. I tillegg til at det er lite utvidelsesmulighet dersom det skjer Dette er oppgitt som en av grunnene til at Jensen også. Fosen mener bekymringen er grunnløs.


– Dekningen på senger mener vi er god nok. Det er benyttet en nasjonal modell for beregning av kapasitet, og OUS føler seg i stor grad hørt med tanke på det som er spesielt for vårt sykehus.  Fremover legger vi opp til høyere effektivitet i flyten av pasienter, og mer poliklinisk behandling, sier hun.


I tillegg til at OUS stoler på sine egne beregninger, og buffere de har lagt inn i modellen de første årene, vil man beholde Ullevål som en sikkerhet foreløpig. Et eventuelt salg er lagt inn i finansieringen på sikt, men dette kommer ikke til å skje med det første.


– Det jeg vet helt sikkert er at det ikke er en løsning å fortsette med seksmannsrom og toalett på gangen. Ikke for pasientene – og ikke for oss. Men vi gjør ingen avgjørelser om salg av Ullevål før vi vet at det er forsvarlig, sier Fosen.

Vil være en del av et kompetansesentrum på Gaustad


Som nabo og nær samarbeidspartner vil alle store endringer i Oslo universitetssykehus påvirke Universitetet i Oslo. Fosen har stor tro på at lokaliseringen på Gaustad kan knytte kompetansen på sykehuset sammen med blant annet miljøene i det nye livsvitenskapsbygget.

– En utbygging på Gaustad som innebærer samling av regionfunksjoner er et viktig grep for sykehuset. Vi tror også det er et riktig grep for universitetet og forskningsmiljøer på sikt, og det kan skape synergier for utvikling av kunnskapsbedrifter og næring i området.  
Fosen mener at plasseringen er viktig for å få til synergiene som er forespeilet, og transformere hele området.


– Vi får et miljø på Gaustad som kan kobles på den nye satsingen på livsvitenskap og det planlagte innovasjonsdistriktet Oslo Science City. Dette blir et solid kompetansesentrum. Det arbeides med å gjøre hele området i aksen fra Gaustad – Blindern – Majorstuen til et innovasjonsdistrikt. Aker sykehus, som et viktig undervisningssykehus og kompetansemiljø vil kunne spille med. Hovedtyngden av medisinstudiet skal ligge der.


Eiendomsdirektøren på UiO –Medisinstudentene er viktigst


Eiendomsdirektør ved Universitetet i Oslo, John Skogen forholder seg foreløpig til at det fortsatt skal bli nybygg på Gaustad, men blir det endringer i planene ikke rokker ikke det ved UiOs strategi. Han sier at det viktige for universitetet er at UiO fortsatt disponerer lokaler til medisinutdannelsen.


– Per i dag har vi de lokalene vi trenger. Ved ny utbygging må vi se på hvordan det skal løses. Vi har ikke sterke meninger om bygg her eller der. Vi er opptatt av å gjennomføre vår oppgave med å utdanne medisinere, sier han


Skogen er likevel spent på resultatet av dagens møte. Sammen med viserektor Per Morten Sandset sitter han i styringsgruppa, og ser at dette er en komplisert sak for Oslo universitetssykehus.


– Det blir spennende å se hva de lander på. Vi følger og støtter opp om Helse Sør-Øst og OUS. Vi er i samme båt. Vi skjønner at dette er et krevende prosjekt, og det er en stor forpliktelse å ha ansvaret for å levere helsetjenestene våre, sier han.

 

Av Margrethe Gustavsen
Publisert 31. jan. 2019 04:30 - Sist endra 31. jan. 2019 11:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere