Glade for å få inn fleire menn på psykologistudiet

Frå neste haust kan kanskje 22 av 70 nye psykologistudentar ved UiO vera menn. Det håpar utdanningsleiar Trine Waaktaar og studieleiar Bjørnar Hjulstad ved Psykologisk institutt blir resultatet av at det skal bli gitt tilleggspoeng til menn som søkjer på psykologiutdanningane i Oslo og Bergen.

HYGGELEG: – Dette synest me er svært hyggeleg, seier utdanningsleiar og professor Trine Waaktaar og studieleiar Bjørnar Hjulstad ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo. I dag kom nyhendet om at menn som søkjer seg til psykologiutdanninga får tilleggspoeng. Overvekta av kvinner på psykologi avspeglar seg også i  kaffibaren på Psykologisk institutt.

Foto: Ola Sæther

Det var i dag tidleg forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø sleppte nyhendet om at regjeringa ville gi utdanningsinstitusjonane høve til å gi tilleggspoeng til menn som søkjer seg inn på psykologiutdanningar og andre studium som i dag har mange fleire kvinner enn menn.

 – Hyggeleg

– Dette synest me er svært hyggeleg, seier utdanningsleiar og professor Trine Waaktaar og studieleiar Bjørnar Hjulstad ved Psykologisk institutt på Universitetet i Oslo.  Dei peikar på at statsråden har gått med på det som dei kallar for innføring av strukturelle endringar i opptaksordninga.  

– Etter vår oppfatning var dette heilt naudsynt. Me har jobba for å få det til heilt sidan 2011, først måtte me overtala vårt eige fakultet, deretter universitetsstyret, før det no har lege på bordet til Kunnskapsdepartementet i to år. Det siste argumentet som blei brukt mot oss frå statsråd Iselin Nybø, var at det ikkje var naudsynt med tilleggspoeng for menn, så lenge det var over 20 prosent menn på studiet. Faktisk var det akkurat 21 prosent menn, peikar Bjørnar Hjulstad på. 

 • Les også i Uniforum: Rekordsøking til Universitetet i Oslo

Og Trine Waaktaar fylgjer opp. – No har regjeringa og Iselin Nybø heldigvis sett bort frå det kravet, og dessutan er likestillingslova endra frå 1. januar 2018, slik at det var mogleg å gi eitt ekstra poeng til mannlege søkjarar til psykologiutdanninga, fortel Trine Waaktaar.

Har hatt gutedagar og informasjonsfilmar

Det har ikkje mangla på tiltak for å få fleire menn til å søkja seg til psykologiutdanninga. Dei viser til at dei har hatt gutedagar både i 2015 og 2016 og fått lokka over 200 potensielle mannlege søkjarar til Psykologisk institutt for å få dei til å søkja seg inn på studiet. Dessutan har det blitt laga eigne informasjonsfilmar om psykologistudiet med mannlege rollemodellar, samtidig som både kvinnelege og mannlege psykologistudentar har vore på skulebesøk i andre klasse i vidaregåande for å skapa interesse for psykologifaget også blant menn. Menn som hadde søkt seg til psykologistudiet blei ringde opp og oppfordra til å ta imot plassen.

– Dei tykte det var hyggeleg, og me fekk gode tilbakemeldingar på desse tiltaka. Dessverre har me ikkje registrert at det har hatt nokon effekt, fortel Bjørnar Hjulstad. 

Menn får eitt tilleggspoeng frå hausten 2019

Når ordninga blir formelt innført frå hausten 2019, vil mannlege søkjarar som kjem frå den vidaregåande skulen, få eitt tilleggspoeng. Dei mennene som søkjer på ordinært opptak, og som har vore i militærteneste, tatt andre studium, gått på folkehøgskule eller skaffa seg ekstrapoeng på andre måtar, vil ikkje koma inn under denne ordninga.  Dermed vil ordninga omfatta halvparten av dei 70 studentane som blir tatt opp kvart semester.

– Viktigast for pasientane med betre kjønnsbalanse

Begge meiner at det er bra for studiemiljøet at det kjem fleire menn på psykologi der 80 prosent av studentane i dag er kvinner.

 – Det er likevel for pasientane sin del at det er viktig med ein betre kjønnsbalanse på psykologistudiet. Mange menn vil føretrekkja å gå til ein mannleg psykolog heller enn til ein kvinneleg. Det skal dei i alle fall ha høve til å velja, understrekar Trine Waaktaar.

Og ho ser også andre område der det er viktig med psykologar av begge kjønn.

– Ja, berre tenk dykk innanfor parterapi og barnepsykologi. For oss er det viktig at menn ikkje blir berre nevroterapeutar, men også barnepsykologar, understrekar Trine Waaktaar. 

Dei trur ikkje at kvinnene som er studentar på Psykologisk institutt vil ha noko imot at menn får eitt tilleggspoeng.

– Dei fleste kvinnene er positive til tiltak som gjer at det blir fleire menn på eit studium der det er få menn frå før, slår Hjulstad og Waaktaar fast. 

Rosar lobbyinnsatsen til forskarkollegar

Dei vil gjerne æra to av forskarkollegane sine for at forslaget om tilleggspoeng fekk gjennomslag hos statsråd Iselin Nybø.

– Både professor Anne-Kari Torgalsbøen og professor Bjørn Rishovd Rund har vore utrøytelege i å driva lobbyverksemd overfor  politikarar, universitetstilsette og byråkratar heilt sidan 2011 for å få dei til å forstå at det var naudsynt med eit slikt tiltak. Dessutan har dei også vore ivrige med å fronta saka gjennom kronikkar og lesarinnlegg i avisene. Dei har også sete i utval med folk frå andre fag som også opplever at dei får inn for få mannlege studentar, konstaterer dei.  

Iselin Nybø vil ha betre kjønnsbalanse

Også forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø ser no behovet for at menn får tilleggspoeng på studium der dei er underrepresenterte.

– Me  ser at studentar vel tradisjonelt når dei skal velja studium, og det er eit mål med betre kjønnsbalanse. Utdanningar som psykologi og barnevernspedagogikk utdannar studentar til å jobba med menneske og bør rekruttera personar med ulik bakgrunn og erfaringar, seier statsråd Iselin Nybø (V) i ei pressemelding frå Kunnskapsdepartementet.

Derfor gir Kunnskapsdepartementet UiO og UiB høve til å gi eitt tilleggspoeng til mannlege søkjarar under 22 år som søkjer med førstegongsvitnemålet sitt. Ved barnevernspedagogutdanninga ved OsloMet – storbyuniversitetet får alle mannlege søkjarar to tilleggspoeng, melder Kunnskapsdepartementet.

Statistikken frå UiO og UiB viser at delen med menn som kjem inn på psykologistudiet er spesielt låg blant dei som søkjer med førstegongsvitnemålet sitt. Denne delen har lege på under 20 prosent ved UiB dei siste tre åra, medan den ved UiO fall til under 20 prosent ved årets opptak, opplyser Kunnskapsdepartementet.

 • Les også i Uniforum: Psykologi mest populært på UiO

 • Les også i Uniforum: Kjønnspoeng skal få menn inn på psykologi

 

Emneord: Studentforhold, Arbeidsforhold, Likestilling, Psykologisk insitutt Av Martin Toft
Publisert 21. nov. 2018 15:50 - Sist endra 21. nov. 2018 15:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere