Tilsettingen av ny universitetsdirektør skaper lønnsforvirring på UiO

Rektor har i dag UiOs høyeste lønn, med universitetsdirektøren på andreplass. Denne rekkefølgen bør ikke endres, forklarer personaldirektør Irene Sandlie.

KONTAKTET DEPARTEMENTET: Tidlig i rekrutteringsfasen av ny universitetsdirektør, tok UiO kontakt med Kunnskapsdepartementet for å sjekke mulighetene for å øke rektors lønn. –  Rektors lønn bør være noe høyere enn universitetsdirektørens, konstaterer personaldirektør Irene Sandlie overfor Uniforum.

Foto: Ola Sæther

Etter to åremålsperioder som universitetsdirektør må Gunn-Elin Aa. Bjørneboe erstattes fra januar 2019. Søknadsfristen for stillingen er fredag denne uken, etter å ha blitt forlenget i tre uker fra opprinnelige «snarest og senest» 18. oktober.

Lønn er ikke nevnt offentlig som en årsak til den forlengede fristen. En henvendelse fra UiO til Kunnskapsdepartementet tyder likevel på at lønn kan bli en utfordring.

– Rektors lønn bør være noe høyere

Tidlig i rekrutteringsfasen henvendte UiO seg til departementet for å få avklart en rekke spørsmål om lønns- og fullmaktsforhold ved tilsettingen av ny direktør: Kan UiO selv bestemme en eventuell endring av universitetsdirektørens lønnsintervall, eller avgjøres det av departementet? Hva med bestemmelser om etterlønn/retrettstilling? Blant tingene universitetet ønsket å få avklart, var også handlingsrommet for å øke rektors lønn underveis i perioden. Dette fordi det er «naturlig å se ny direktørs lønn opp mot rektors lønn», ifølge e-posten.

Personaldirektør Irene Sandlie bekrefter overfor Uniforum at det er naturlig at rektor tjener mer enn universitetsdirektøren. I dag er rektor Svein Stølen UiOs høyest lønnede, med 1,6 millioner kroner i året. Universitetsdirektøren følger like bak, med en lønn på 1,453 millioner kroner.

– Er det et problem om den nye universitetsdirektørens lønn blir for lik, eller høyere enn rektors lønn? Hvor går eventuelt grensen for hva som er holdbart?

– Universitetsdirektørens lønn bør blant annet fastsettes i henhold til ansvarsnivået for stillingen og utfra den aktuelle kandidatens kvalifikasjoner. Rektor er UiOs øverste leder, og universitetsdirektøren rapporterer til rektor. Rektors lønn bør derfor være noe høyere enn universitetsdirektørens, svarer Sandlie på e-post.

– Potensielle kandidater opptatt av lønn

– I dag tjener universitetsdirektøren 1,453 millioner kroner. Regner UiO med å bli nødt til å tilby ny universitetsdirektør høyere lønn enn dette?

– Det er for tidlig å vurdere hva vi kommer til å foreslå overfor Kunnskapsdepartementet, som fastsetter universitetsdirektørens lønn, skriver Sandlie.

– Frykter UiO at «lavt» lønnsnivå kan være til hinder i rekrutteringen av ny universitetsdirektør?

– Potensielle kandidater til en stilling på dette nivået vil være opptatt av lønn- og arbeidsbetingelser som et moment i vurderingen av om stillingen er aktuell, svarer personaldirektøren.

Et minimumstillegg

Svein Stølens lønn består i dag av hans vanlige grunnlønn som professor og et såkalt rektortillegg på 500 000 kroner. Tillegget er det høyeste rektortillegget i Norge, skrev Uniforum i fjor.

Samtidig er 500 000 et minimumsbeløp, framgår det av Kunnskapsdepartementets svar til UiO:

Ifølge avtalen om honorering av valgte verv ved universitetene, de vitenskapelige høyskolene, de statlige høyskolene og kunsthøyskolene, skal tillegget for UiOs rektor være på minst 500 000 kroner. Kronetilleggets størrelse skal ellers tilsvare «differensen mellom lønn i ordinær stilling og 110 % av basislønn for direktøren.»

Departementet viser samtidig til at rektors lønn i ordinær stilling eventuelt kan «tas opp i forhandlinger om endringer er i samsvar med bestemmelsene i hovedtariffavtalene.»

UiOs personaldirektør ønsker ikke å kommentere mulighetene til å endre Stølens lønn.

– Dette vil vi ta stilling til dersom det blir aktuelt, skriver hun.

Godtok lønnsultimatum i 2012

Å finne den rette kandidaten til en stilling, kan ta tid. De siste årene har UiO kjørt to utlysningsrunder både for å finne ny kommunikasjonsdirektør og ny direktør for UiO: Livsvitenskap.

I 2011 og 2012 slet universitetet med å tilsette det som den gang het teknisk direktør, nå eiendomsdirektør. Åtte måneder etter at forrige direktør gikk av, slo UiO til slutt til på ultimatumet fra 67 år gamle Per Erik Syvertsen. Han krevde å få jobbe i 80 prosent stilling til en lønn på rundt 100 000 kroner mer enn direktørene for de andre avdelingene i sentraladministrasjonen fikk i 100 prosent stilling. NTL-leder Ellen Dalen raste:

– Etter vår meining høyrer det ikkje heime å tilby den nytilsette tekniske direktøren ei lønn som går utover tariffavtalen, samtidig som alle dei andre tilsette i Sentraladministrasjonen må ta kostnadene  med  å spara inn 10 millionar kroner i året, uttalte hun til Uniforum.

Av Helene Lindqvist
Publisert 7. nov. 2018 15:33 - Sist endra 6. des. 2019 10:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere