Høyr Uniforums overføring av møtet i Universitetsstyret på direkten

I dag klokka 10.00 startar møtet i universitetsstyret i Professorboligen i sentrum.  Om du ikkje kan møta der, kan du få med deg heile møtet gjennom Uniforums lydoverføring.

LEIER STYREMØTE: UiO-rektor Svein Stølen leier sitt første styremøte i Professorboligen frå i dag klokka 10.00.

Foto: Martin Toft

Opptak av styremøtet vil bli lagt ut på denne sida.

Dagens møte i universitetsstyret blir det første rektor Svein Stølen leier på Universitetet i Oslo. Det første møtet var på Det norske institutt i Roma i september.

 

Dette er saklista til dagens møte i universitetsstyret:

 

Møte nr. 6/2017 i universitetsstyret

Tid og sted: Møte nr. 6/2017 i universitetsstyret 24. okt. 2017 10:00 - 17:00, Professorboligen, Karl Johans gate 47

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 5/2017

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Dekanene på Det humanistiske fakultet og Det teologiske fakultet og direktør på Kulturhistorisk museum presenterer sine fakulteter/museum


Diskusjonssaker


D-SAK 1 Handlingsplan for humaniora

Saksnr.

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 3 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2017

Saksnr. 2017/9576

Forslag til vedtak:

  1. Universitetet tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2017 til etterretning.
  2. Universitetsstyret tar finansregnskapet per 31. august 2017 for Universitetet i Oslo til etterretning.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Orientering om forslag til statsbudsjett 2018 for UiO

Saksnr. 2017/1151

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 4 Budsjettinnspill 2019

Saksnr. 2017/11484

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2019.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 UiO Livsvitenskap

Saken legges frem i møtet.


O-SAK 4 UiOs innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Saksnr. 2017/6731

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Status for bygge- og eiendomssaker

Saksnr. 2016/4080

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Halvårsrapport 2017 - Enhet for intern revisjon

Saksnr.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Drift og midlertidig stans av drift ved internklinikkene ved Psykologisk institutt

(Saken er omgjort fra O-sak 7 Status for saken knyttet til Psykologisk institutt)

Saksnr.2017/11924

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret ser svært alvorlig på de funn som er avdekket ved driften av klinikken ved Psykologisk institutt. En midlertidig stengning av driften av klinikken var helt nødvendig gitt situasjonen, samtidig som tiltak for ivaretakelse av pasienter og studenter ble igangsatt. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å fortsette forhandlingene med Lovisenberg Diakonale Sykehus AS for å finne fram til modeller for fremtidig organisering. Universitetsstyret avventer rapporten fra Enhet for intern revisjon, og vurderinger fra Statens helsetilsyn/Fylkesmannen og Datatilsynet.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 2 Høringsuttalelser fra UiO siste halvår

Saksnr.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-sak 8 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2008/2322

Saksdokumenter:


O-sak 9 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 10 Erfaringer fra tidligere styreperiode

Styremedlemmene Idar Kreutzer og Erling Sandlie redegjør.


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O SAK 11 Eventuelt

Emneord: Universitetsspolitikk Av Martin Toft
Publisert 24. okt. 2017 04:00 - Sist endra 10. nov. 2017 19:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere