Regjeringen flytter 60 arbeidsplasser ut av Oslo

60 statlige arbeidsplasser flyttes ut av Oslo når regjeringen skal omorganisere en del av fellestjenestene i hele kunnskapssektoren. Det har  kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gjort kjent  i dag.  

FUSJONERER FELLESORGANER: – Ved å samle disse virksomhetene i én, vil vi samle like og likeartede oppgaver innen fellestjenester og IKT i sektoren, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: Ola Sæther

CERES, som er resultat av fusjonen mellom Samordna opptak, Felles studentsystem (FS) og Cristin blir slått sammen med BIBSYS og får enkelte oppgaver fra UNINETT og blir flyttet til  et nytt forvaltningsorgan i Trondheim. Det går fram av en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. En ny organisering av kunnskapssektoren skal legge bedre til rette for livslang læring og høy kvalitet i barnehager, skoler og høyere utdanning.

Nytt hovedkontor i Trondheim

Innenfor høyere utdanning vil regjeringen samle oppgaver fra en rekke ulike virksomheter i et forvaltningsorgan som skal levere tjenester til høyskoler og universiteter. CERES blir altså slått sammen med BIBSYS og enkelte oppgaver fra UNINETT. CERES er resultatet av sammenslåingen av det gamle Samordna opptak og Felles studentsystem (FS) og forskningsdokumentasjonssenteret CRIStin. De ble fusjonert fra 1. januar 2017 og fikk altså navnet CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier.  Nå blir det en ny sammenslåing på gang med BIBSYS og det nye organet får også enkelte oppgaver fra UNINETT.Sistnevnte organ driver nett og nettjenester for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner.

− Alle disse virksomhetene utfører i dag tjenester på vegne av universiteter og høyskoler. Ved å samle disse virksomhetene i én, vil vi samle like og likeartede oppgaver innen fellestjenester og IKT i sektoren. Da vil de kunne løse oppgavene mer effektivt, og vi samler kreftene som skal bidra til digitalisering av universiteter og høyskoler i en virksomhet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det nye organet vil ha hovedkontor i Trondheim, men vil også ha virksomhet i Oslo.

− Regjeringen vil forenkle, fornye og forbedre det offentlige Norge. Hvis vi skal klare å møte de omstillingene vi står midt oppe i, må vi forbedre offentlig sektor. Derfor vil vi nå omorganisere kunnskapssektoren, sier Røe Isaksen.

I januar i fjor overleverte et ekspertutvalg rapporten Kunnskapssektoren sett utenfra til kunnskapsministeren. På bakgrunn av den har et prosjekt i Kunnskapsdepartementet jobbet tett sammen med sektoren for å foreslå en bedre organisering.

− Vi vil legge til rette for at vi lettere kan nå de målene vi har satt oss, at oppgavene blir løst på en mer effektiv måte og at vi får flyttet flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Vi har nå funnet løsninger som bidrar til å nå disse målsettingene, sier han.

Det er opp til regjeringen selv å beslutte hvordan organiseringen av sektoren skal være.

Færre ansatte

De 60 arbeidsplassene utgjør rundt 10 prosent av de arbeidsplassene i Oslo som er berørt av omorganiseringen av kunnskapssektoren.

− Jeg forstår at det kan være tøft å få beskjed om at jobben din skal flyttes til en annen kant av landet. De ansattes erfaring og kompetanse er verdifull. Jeg håper derfor at flest mulig av de ansatte ønsker å fortsette i sine stillinger etter flyttingen, sier Røe Isaksen.

Departementet vil kreve at de nye virksomhetene skal løse oppgavene mer effektivt, det vil si med færre ansatte enn i dag. Virksomhetene må ta inn de økonomiske gevinstene.

− Disse gevinstene vil bli tatt ut over tid. Vi ønsker å legge til rette for at en reduksjon i antall ansatte skjer ved naturlig avgang. Vi vil legge opp til gode prosesser hvor folk blir behandlet skikkelig. Vi skal involvere de tillitsvalgte og sørge for at reglene for omstilling i staten blir fulgt opp, sier Røe Isaksen.

Satser på digitalisering

Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i Utdanningen blir slått sammen fra årsskiftet.

- Vi samler ressursene, kompetansen og virkemidlene staten har for å utvikle bedre barnehager og skoler. De gode fagmiljøene i Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen vil bli sterkere sammen, sier Røe Isaksen.

Han mener den nye virksomheten vil styrke IKT-satsingen i skolen.

− IKT er helt sentralt for å utvikle kvaliteten og innholdet i undervisningen. Arbeidet med digitalisering må sees i sammenheng med alt det andre arbeidet som blir gjort for å utvikle bedre barnehager og skoler. Det er lettere å få til når vi samler ressursene i en slagkraftig virksomhet, sier Røe Isaksen.

Det nye utdanningsdirektoratet vil ha hovedkontor i Oslo, men vil også ha virksomhet i Tromsø, Hamar og Molde. I løpet av fem år skal 20 årsverk flyttes ut av Oslo.

− Det er ikke slik at de ansatte i Senter for IKT bare skal finne sin plass i dagens Utdanningsdirektorat. Dette skal bli et nytt direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT, med en ny organisering og et nytt mandat hvor oppgaven med digitalisering vil stå helt sentralt, sier Røe Isaksen.

Styrker NOKUT

I dag har Kunnskapsdepartementet en rekke virksomheter som har oppgaver knyttet til å utvikle kvaliteten i høyere utdanning. Nå blir disse oppgavene samlet i to forvaltningsorganer for kvalitet, bygget rundt dagens NOKUT og dagens Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

NOKUT skal fortsatt akkreditere og godkjenne høyere utdanning og fagskoleutdanning. De skal også føre tilsyn med kvaliteten i utdanningen og godkjenne utenlandsk utdanning. I tillegg vil oppgavene med å føre tilsyn med private høyskoler og fagskoler, som i dag ligger i departementet, bli overført til NOKUT.

− Vi samler kontroll- og tilsynsoppgaver i NOKUT, slik at det blir lettere å se de ulike delene av kontrollarbeidet i sammenheng. De vil få nye oppgaver som styrker og støtter opp under hverandre, slik at de kan få enda sterkere fagmiljøer, sier Røe Isaksen.

NOKUT vil  fortsatt ha hovedkontor i Oslo.

Nytt organ i Bergen

Regjeringen vil samle oppgavene som forvalter tilskuddsordninger og programmer som skal bidra til å heve kvaliteten i høyere utdanning og fagskoler. SIU blir slått sammen med Norgesuniversitetet (NUV) og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU). Det nye organet vil også få ansvar for lærebokutvalget og tilskuddsordningen Senter for fremragende utdanning (SFU) som i dag ligger i UHR og NOKUT. Det nye organet vil fortsatt ha ansvar for internasjonalisering for hele utdanningsløpet, og vil bli sentralt i arbeidet med å etablere en ny nasjonal konkurransearena innen høyere utdanning.

− Dette legger til rette for et betydelig løft for kvalitetsarbeidet i høyere utdanning og fagskoler. Vi kan blant annet se internasjonalisering i utdanningen i sammenheng med de nasjonale konkurransearenaene for å utvikle kvaliteten, sier Røe Isaksen.

Det nye organet vil ha hovedkontor i Bergen, men vil også ha virksomhet i Tromsø.

De tre organene innenfor høyere utdanning, nye NOKUT, det nye tjenesteorganet og det nye organet som inkluderer SIU, NUV og PKU, skal til sammen flytte 20 årsverk ut av Oslo i løpet av fem år.

– Tromsø blir kraftsentrum for karriereveiledning

Kompetanse Norge fortsetter som en egen virksomhet med hovedkontor i Oslo.

− Norge står midt oppe i en omstilling. Vi må legge til rette for livslang læring. Kompetanse Norge er vårt viktigste verktøy for å sette kompetansepolitikken ut i praksis, og det skal fortsatt være deres hovedfokus, sier Røe Isaksen.

Kompetanse Norge skal opprette et kontor i Tromsø, og 10 årsverk skal flyttes fra Oslo til Tromsø. Oppgavene Kompetanse Norge har knyttet til karriereveiledning, skal flyttes dit. Der ligger allerede formidlingstjenesten utdanning.no.

− Vi vil gjøre Tromsø til et kraftsentrum for karriereveiledning i Norge. Vi må øke innsatsen for å forhindre at noen faller utenfor arbeidslivet på grunn av feil eller manglende kompetanse. De to fagmiljøene som nå blir samlet i Tromsø, vil utfylle og forsterke hverandre, sier Røe Isaksen.

I tillegg kommer sekretariatene for foreldreutvalgene for barnehagene og grunnopplæringen, FUB og FUG, til å bli flyttet fra Oslo til Bø i løpet av 2018.

.

 

 

Emneord: Forskningspolitikk, Arbeidsforhold, Personalpolitikk
Publisert 15. juni 2017 12:21 - Sist endra 15. juni 2017 12:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere