Over tusen demonstrerte for vitskapen i Oslo

Over 1000 akademikarar og andre støttespelarar demonstrerte for vitskapen i Oslo i dag. Demonstrasjonen var ein del av dagens verdsomfemnande March for Science.

TIL STORTINGET: Dei tusen deltakarane i March for Science gjekk i tog frå Rådhusplassen til Stortinget. Begge plassar blei det halde appellar.

Foto: Ola Sæther

Dei rundt 1000 deltakarane marsjerte frå sjøsida framfor Oslo rådhus og til Stortinget.  I heile verda var det 600 liknande arrangement, åtte av dei i Noreg,  Både på Rådhusplassen og framfor Stortinget leidde jussprofessor Beate Sjåfjell demonstrasjonen. Ho er også styreleiar i organisasjonen "Concerned Scientists, Norway" som er ein av støttespelarane til demonstrasjonen for vitskapen.

- Aldri har det vore viktigare enn no å stå på for vitskapen. Det beste USAs president har gjort for verda er at han har fått forskarar, akademikarar og andre støttespelarar tll å marsjera saman for å verna om vitskapen, sa Beate Sjåfjell i sin appell. 

Journalistikken og vitskapen er råka

Etter hennar meining var det to område som var hardt råka av politikken med alternative fakta, som USAs president Donald Trump har lent seg på. 

- Det er journalistikken og vitskapen, slo ho fast, samtidig som ho introduserte Marit Simonsen, som er skribent i Klassekampen og leiar for organisasjonen Skepsis.

- Å bringa fram opplysingar som nærmar seg ei sanning har både journalistikken og vitskapen til felles. Vitskapen tener alle og ingen. Det handlar om Darwin og Wallace og evolusjonsteorien, men det handlar også om kompleksiteten i ei celle. Vitskapen har noko å seia for dei som lever i rasutsette strok, den har noko å seia for helsa vår, og den tener utsette grupper. På den måten kan vitskapen utfordra både dei sterke kreftene som står bak alternativ medisinsk behandling og den politiske makta, understreka Marit Simonsen.

 - For det er når ein ser konsekvensane av det vitskapen har funne fram til, at den kan møta motstand i politikken. Journalistikken må også bli endå flinkare til å få dei vitskaplege funna fram til folk, meinte Simonsen. 

Betre med avgjerder basert på vitskap

Og Beate Sjåfjell kom i sin appell også med ein konklusjon til politikarane:

- Det er i alle fall sikkert at dei politiske avgjerdene blir betre om dei tar omsyn til vitskaplege funn enn om dei ikkje gjer det. Likevel skal eg vera den første til å vedgå at også vitskapen kan ta feil, slo ho fast. Fagforeininga Handel og kontor støtta også marsjen for vitskapen.

Alternative fakta og høgrepopulisme

Forbundsleiar Trine-Lise Sundnes såg klart samband på synet på vitskapen på begge sider av Atlanterhavet.

- Begge stader fylgjer dei eit farleg spor. Både snakket om alternative fakta i USA og høgrepopulismen i Europa er trugsmål mot vitskapen. Den norske modellen er viktig for at me lever så bra som me gjer i dag. Men det er naudsynt med forsking for å få meir kunnskap om modellen og finna ut kva som kan føra den vidare,  meinte ho.

I marsjen frå Rådhusplassen til Stortinget bar dei over 1000 deltakarane frå 0 til 80, bannerar og plakatar med slagorda: Science not silenceBarnas klima vår sak og La olja ligge!. Det blei det også halde appellar ved kjernefysikkforskaren, Sunniva Rose, tidlegare leiar for studentorganisasjonen i Colombia,  Diego Rios og leiaren for Studentane og akademikarane sitt internasjonale hjelpefond (SAIH), Inga Marie Nymo Riseth. Også professor i samfunnsgeografi og klimaforskar Karen O'Brien heldt appell under markeringa. Nyvald rektor ved Universitetet i Oslo, kjemiprofessoren Svein Stølen deltok også. Dagens sitjande UiO-rektor Ole Petter Ottersen var bortreist og kunne derfor ikkje delta.

I Trondheim deltok 400 personar i March for Science, melder Universitetsavisa.  Både i Tromsø, Bergen, Stavanger og tre andre stader i Noreg var det liknande arrangement i dag. 

(Oppdatert 23.04.17, kl. 01:19)

BESTE ARV: Vitskapen er den beste arven me har fått. Vitskap kan skapa ei betre framtid og kan brukast til å hindra krig, sa Diego Marín Rios, som er politisk flyktning i Noreg, men som tidlegare har leidd Colombias studentorganisasjon. I dag er han stipendiat ved Norsk nettverk for Latin-Amerikaforsking på Senter for utvikling og miljø, UiO.  (Foto: Ola Sæther

 

 

Emneord: Akademisk frihet, Menneskerettar Av Martin Toft
Publisert 22. apr. 2017 18:33 - Sist endra 24. apr. 2017 14:50

Universitetene bør vel se hvordan den akademiske friheten og menneskerettene settes ut av spill i egne institusjoner. For det første har universitetene innført styreformer med linjeorganisering som binder den akademiske friheten, og dette skjedde på umerkelig vis.  Styreformen fikk et skremmende utslag i oppsigelsen av professor Arnved Nedkvitne, da han brukte sin akademiske frihet til å peke på urett som foregikk ved historisk institutt, blant annet i tildelingen av ressurser.

 Etikkprofessor Jan Helge Solbakk mente at «det eneste [Nedkvitne] har gjort feil, er at han ikke er servil overfor ledelsen. Det er en del av en ny utvikling av UiO hvor de vitenskapelig ansattes akademiske frihet er truet». Han utdypet senere: «Han er forsker, han underviser, veileder og gjør primæroppgavene til en akademisk ansatt. I tillegg har han kjempet for sitt fag i årevis. I denne kampen har han angivelig kommet med en del sterke ytringer mot blant annet ledelsen, noe som har resultert i en avskjedssak mot ham. Dette ser jeg på som et symptom på det administrasjonsstyret vi har fått i stadig større grad ved universitetet, at en akademisk ansatt ikke lenger kan ytre seg fritt uten å risikere represalier av denne karakter». Solbakk gikk offentlig ut til støtte for Nedkvitne sammen med professor i arbeidsrett Henning Jakhelln, og professorene Bernt Hagtvet, Kristian Gundersen, Arne Johan Vetlesen, Unni Wikan og Jens Saugstad.[11]

En annen  sak som kan tjene til eksempel er behandlingen av den syriske kvinnelige forskeren Jill Behnan som ble fratatt prosjekter ved Oslo universitetssykehus: "En uke etter at hun hadde varslet om dårlig arbeidsmiljø, fikk hun beskjed om at hun ikke fikk jobbe på prosjektet"(...) Og " da stipendiaten kom til laben langfredag morgen 2015, var cellekulturene hennes forsvunnet"  Dette skjer i Akademia i dag, og er en langt større trussel mot den akademiske friheten og menneskerettene her til lands enn Trump på andre siden av Atlanteren.

For det andre åpner akademia og mediene dørene for populistiske stemmer som gjør skade.  Aksel Braanen Sterri er nytilsatt stipendiat ved et prosjekt ved UIO som går ut på å undersøke grensen for hva som kan kjøpes og selges for penger. I den spinkle beskrivelsen for prosjektet som hans sjef Ole Martin Moen står ansvarlig for, leser vi:  "De fleste av oss har ingen kvaler med at kjæledyr, bøker, og barnepass blir kjøpt og solgt, men mange føler ubehag når det kommer til svangerskap (surrogati) eller seksuelle tjenester (prostitusjon)."  I Minerva skriver stipendiat Sterri ved UIO: "Hvis noen elsker å selge sex eller å tjene penger på sex, hvorfor skal det da være forbudt? For mange er sexarbeid imidlertid den eneste måten de kan tjene penger på." Dette er populisme som er innlemmet av en svak ledelse ved UIO.

Sterri har nå gjort seg til talsmann for sorteringssamfunnet i flere medier, og spesielt kommet med ytringer som henger ut en svært sårbar gruppe, personer med Downs syndrom. Det er, slik jeg ser det, rasistiske utsagn. Professor Aksel Tjora skriver i SNL: "Med rasediskriminering forstår man gjerne det å nekte individer eller grupper de samme muligheter og rettigheter som andre nyter godt av i et samfunn på grunnlag av biologiske eller visuelle kjennetegn, religion, nasjonal opprinnelse eller andre egenskaper som kan gi opphav til raseforestillinger" Dette fører i sin tur til strukturell rasisme.

Jeg siterer Sterris svar i samtale med en journalist  i Minerva  02. 04. 2017:

"De som har Downs, vil aldri kunne leve fullverdige liv, uansett hvor mye vi som samfunn legger til rette for det, sier Sterri

– Er det ikke også et samfunnsproblem at mange ikke vil ta vare på mennesker med Downs syndrom, ikke minst med tanke på hvor rike vi er?

– En person med Downs syndrom trenger hjelp og er en økonomisk belastning for samfunnet."

 Norsk lovgiving åpner ikke for systematisk undersøkelse av fostre med downs syndrom, og dermed er Sterris utsagn for sorteringssamfunn irrelevant, og ført på svært spinkelt grunnlag. Stipendiat Sterris støttespillere hevder at 90% av kvinner tar abort på grunn av Downs syndrom, og forsøker å dekke seg bak tallet 90% ved en ytterst betenkelig bruk av statistikk. Det er kanskje 90 % av 0,05 som tar abort i slike tilfeller, for norsk lovgiving åpner ikke for systematisk undersøkelse av fostre med downs syndrom. Det er kvinner som er spesielt utsatt for andre sykdommer, som arvelig sykdom, stoffskiftesykdom, høy alder ved graviditet, som tilbys medisinsk undersøkelse, og derfor er  det i sum svært få som tar abort, ettersom den systematiske undersøkelsen er ikke del av norsk lovgivning

For det tredje bør akademia -og klassekampens talsperson- undersøke pilleindustriens skadeomfang i Norge, framfor å gå ut mot naturmedisinere, synes jeg. Innen psykiatrien vet vi at flere dødsfall og selvmord skyldes tvangsmessig bruk av blant annet antipsykotisk medisin.  Espens Øwres datter Silje fikk en coctail av medisiner av sine leger mot depresjon, og hoppet ut fra en bro.

Til sist vil jeg si at også journalistikken også er "råka" innenfra, idet man velger ikke-faglig fokus og lar seg rive med av populistiske vinder i tiden. Dermed blir de akademiske stemmene holdt tilbake, og samfunnet forblir uopplyst. Mediene er i dag ikke et egnet sted for lærde og intellektuelle slik det var på 1800-tallet, men fungerer som salgsarena for kjendiser, og er slik råka av kapitalismens "bobler".

heist@webid.uio.no - 23. apr. 2017 12:25
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere