Student tapte fuskesak i Høyesterett

Høyesterett frifinner Universitetet  i Bergen i den omstridte fuskesaken.

TAPTE: Jusstudent Martin Seglen Baadshaug tapte i Høyesterett, mens Universitetet i Bergen ble frifunnet etter å ha anklaget jusstudenten for fusk under en eksamen. (Arkivfoto)

Foto: Hilde Kristin Strand i På Høyden

Jusstudenten fra Universitetet i Bergen (UiB), Martin Seglen Baadshaug tapte først i tingretten og vant deretter i lagmannsretten etter å ha blitt tatt for fusk på en eksamen våren 2012, skriver Khrono.

Høyesterett aksepterte statens anke, og behandlet saken 25. august. Dom ble avsagt 15. september og Høyesteretts dom er: «Staten ved Universitet i Bergen frifinnes».

Departementet har ment at dersom dommen fra Lagmannsretten ble stående måtte definisjonen av fusk revurderes, og mange studenter som i dag blir dømt vil bli frikjen

Fornøyd med dommen
Det er regjeringsadvokat Håvard H. Holdø som førte saken for staten i Høyesterett.

– Staten er fornøyd med at Høyesterett gir Universitetet i Bergen medhold i anken, og at de følger vår argumentasjon, sier Holdø til Khrono, etter at dommen er falt.

– Den lovtolkingen Gulating lagmannsrett la til grunn, og som Høyesterett ikke er enig i, ville skapt problemer for gjennomføringen av eksamener ved universitetene og høyskolene i Norge, sier han.

Konklusjonen
Det er høyesterettsdommer Tønder som har ført dommen i pennen, og han får støtte fra de ander fire dommerne. I konklusjonen heter det:

«Etter dette er min konklusjon at vedtaket fra Felles klagenemnd ikke bygger på feil rettsanvendelse, og at vedtaket derfor er gyldig. Baadshaug har sterkt framhevet at forskriften med tilhørende regler for eksamen ved Det juridiske fakultet strider mot legalitetsprinsippet. Det er jeg ikke enig i. Som jeg har redegjort for, er det ingen motstrid mellom lovens ordlyd og regelverket. Derimot er det gjennom regelverket foretatt en rettsteknisk presisering av lovens krav, noe som igjen er hjemlet i loven. Regelverket gir dessuten studentene tydelig informasjon om hvilke handlingsplikter de har i forbindelse med bokkontrollen og følgen av at disse ikke er overholdt.»

Og det avsluttes med at staten ved UiB frifinnes.

Se også: Her er dommen

Fra behandlingen i Høyesterett
Temaene for Høyesterett var om det har skjedd fusk, og om studenten handlet grovt uaktsomt eller ikke. Reglementet ved UiB ble også drøftet.

Studentens advokat, Halfdan Mellbye, mener at det ikke er fusk når ulovlig hjelpemiddel og eksamensoppgave ikke har vært tilgjengelig samtidig. Han poengterte i sin prosedyre at det er umulig å vite om Baadshaug hadde til hensikt å fuske i dette tilfellet, men at det er svært lite sannsynlig.

– Dersom man har til hensikt å fuske legger man ikke et hefte tydelig på bordet: Man skjuler huskelappen mellom sidene i bøker, har den i lommen eller gjemmer den på toalettet - det er bare ikke en metode man anvender, sa Mellbye.

Regjeringsadvokat Håvard H. Holdø var i sin prosedyre i Høyesterett tydelig på at studenten sannsynligvis ikke hadde til hensikt å fuske, men at det tvert imot - da arkene lå såpass synlige på pulten - er snakk om grov uaktsomhet fra Baadshaug, da han burde oppdaget det selv:

– Å glemme et ark på et bord ikke er uvanlig, men situasjonen ved eksamen er såpass skjerpet at det da vil være grovt uaktsomt, sa han.

Én høyesterettsdommer stilte spørsmål ved hva som hadde skjedd dersom notatene ikke hadde blitt oppdaget og Baadshaug selv hadde meldt om at han hadde dem.

– Dersom Baadshaug hadde innsett at notatene lå på pulten og meldt fra til kontrollørene ville det vært avgjørende for grov uaktsom fusk om klokken var to minutter på halv, eller om bokkontrollen var igang, svarte Holdø.

Emneord: Studentforhold, Studentsaker, Etikk Av Øystein Fimland og Eva Tønnessen i Khrono
Publisert 16. sep. 2015 11:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere