John Skogen rydder opp

Noen rolig opplæringsperiode kom ikke på tale da John Skogen overtok ledelsen av Eiendomsavdelingen. Han brettet opp ermene og begynte på nytt.

DEN UMULIGE JOBBEN: Med et vedlikeholdsetterslep på åtte milliarder er det tvilsomt om eiendomsdirektør John Skogen noen gang kommer i mål.

Det var en totalt omorganisert avdeling John Skogen overtok da han 1. mars begynte i jobben som eiendomsdirektør ved Universitetet i Oslo. Hans forgjenger, Per E. Syvertsen, hadde gjennomført en omorganisering som blant annet innebar et nytt seksjonssjefsnivå og en reduksjon i antall driftsområder fra sju til fire.

Nå ble det opp til John Skogen å få den nye organisasjonen til å fungere, i tillegg til alle de andre oppgavene og prosjektene universitetet forventet at han som eiendomsdirektør skulle gripe fatt i.

Om John Skogen

Åke Appelqvist, underdirektør for drift og vedlikehold:

John Skogen er veldig tydelig og veldig strukturert. For meg er han en god arbeidskollega og en god sparringspartner, ikke minst fordi han er en fagmann innenfor feltet drift og vedlikehold. Han forstår utfordringene vi står overfor.

Uheldig ut på første møte

– Det har vært sju krevende måneder, med enormt mye å gjøre og enormt mye å sette seg inn i, innrømmer Skogen, men understreker at han er blitt godt mottatt både i Eiendomsavdelingen og andre steder på universitetet.

Kilder i fagforeningene antyder at medbestemmelse har vært et tema.

John Skogen er ikke sikker på hva fagforeningene sikter til, men antar at det kan dreie seg om en sak som ble tatt opp på hans første IDF-møte (Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte) med arbeidstakerorganisasjonene, en sak hvor det ifølge Skogen, var en noe forskjellig tolkning av hovedavtalens bestemmelser om hva som skulle drøftes, og hva som skulle forhandles.

– Denne saken ble greit avklart i etterkant av møtet. Generelt er jeg veldig opptatt av å følge de spilleregler som hovedavtalen legger opp til med hensyn til medvirkning og medbestemmelse, forsikrer han, men legger til at han på grunn av sin yrkeserfaring fra private bedrifter selvfølgelig kan komme til å ta noen snarveier. På dette feltet har han imidlertid gode rådgivere i Eiendomsavdelingen til å bistå seg.

– Jeg synes at jeg i tiden etter IDF-møtet har hatt en god dialog med tjenestemannsorganisasjonene, sier han.

Utsatte masterplan

Blant de mange oppgavene Skogen fikk i fanget i mars, var å fullføre arbeidet med en ny masterplan for alle universitetets campusområder. Meningen var at planen skulle legges fram for Universitetsstyret i mai, men John Skogen valgte i stedet å ta ett skritt tilbake.

– Jeg følte at det var behov for å se på dette arbeidet med nye øyne, forklarer han.

John Skogen reorganiserte arbeidet i en ny prosjektgruppe ledet av overarkitekt Magnus Næss. Med i gruppa kom også to av Eiendomsavdelingens nytilsatte sjefer; direktør for Avdeling for plan og prosjekt, Jan Erik Johansen og seksjonssjef i Plan- og utredningsseksjonen, Isabell Lexow, samt spesialrådgiver Inger Stray Lien fra Enhet for lederstøtte.

– Vi har ønsket å sette fokus på hvordan framtidas universitet skal være, og vi har lagt vekt på at dette skal være en plan som skal forankres i hele organisasjonen, kommenterer Skogen.

Om John Skogen

Ole Martin Nodenes, styrerepresentant for de teknisk- administrative ansatte ved UiO:

Første gang jeg la merke til at det var kommet ny eiendomsdirektør, var da Skogen utsatte Masterplanen for utvikling av UiOs eiendommer og bygningsmasse. Videre ble utbyggingen av Brøggers hus på Tøyen ikke fullfinansiert i år, basert på råd fra blant annet Eiendomsavdelingen. Ut fra dette har jeg sluttet at han er en person som setter seg grundig inn i saker og ikke er redd for å utsette ting hvis han mener det er nødvendig. For øvrig har jeg hørt fra fagforeningene at det har vært utfordringer knyttet til hvordan deres medbestemmelse har vært ivaretatt etter at Skogen ble ansatt.

Prosjektgruppa har gjennomført møter med ledelsen ved alle fakultetene og museene for å få deres innspill. Studentrepresentanter og eksterne fagpersoner er også trukket inn i arbeidet. Går alt som planlagt, skal masterplanen legges fram for styret i desember. Målsettingen er at planen skal gi et grunnlag for prioriteringer av både rehabiliteringsprosjekter og nye byggeprosjekter ved universitetet.

Med ansvar for en bygningsmasse på drøyt 570 000 kvadratmeter, et vedlikeholdsetterslep på åtte milliarder kroner og små utsikter til økte budsjetter, må evne til å prioritere kunne sies å være en viktig egenskap. Men John Skogen lar seg ikke skremme av store tall. Som eiendomsdirektør i Posten eiendom hadde han på slutten av 90-tallet ansvaret for forvaltningen av alle Postens bygninger i Norge, en bygningsmasse som på denne tiden oversteg universitetets. John Skogen har også bakgrunn som administrerende direktør i selskapene Ferd Eiendom og Furuholmen Eiendom og som prosjektdirektør i selskapet HAV Eiendom, hvor han hadde ansvaret for alle selskapets bygge- og utviklingsprosjekter i Bjørvika.

Utsatte datasystem

Et annet prosjekt som John Skogen har ønsket å se på med nye øyne, er innføringen av et nytt datasystem for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU). Eiendomsavdelingen har siden 2009 brukt over 12 millioner på prosjektet som skal effektivisere virksomheten og forbedre servicen overfor brukerne.

Han ønsker ikke å gå i detalj på årsakene til at prosjektet er utsatt, men røper at et av punktene avdelingen må vurdere, er om dataleverandøren er den riktige.

Beslutningen om å innføre et helhetlig datasystem står uansett ved lag.

– I dag har vi for mange adhoc-løsninger. Ved å arbeide mer effektivt kan vi få pengene til å strekke lenger, poengterer han.

Utsatte rehabilitering

Den nye eiendomsdirektøren spilte også en sentral rolle da universitetet i juni besluttet å revurdere planene for rehabiliteringen av W.C. Brøggers hus, bygningen til Geologisk museum.

Prosjekteringen av den bygningstekniske rehabiliteringen ble avsluttet i 2013, mens planene for oppgradering av utstillingene ble lagt fram for museumsstyret i april i år. Museet hadde bedt universitetsledelsen om penger til oppstart i 2015 og en framdriftsplan med full finansiering i 2017.

Men klarsignalet fra universitetsledelsen uteble. Universitetsstyret valgte i stedet, etter råd fra Eiendomsavdelingen, å bevilge ti millioner kroner til en kvalitetssikring av prosjektet.

– Prosjektet hadde en kostnadsramme på over 400 millioner kroner. Vi har ikke fått noe ordentlig svar på hvorfor dette blir så dyrt, og vi følte behov for flere opplysninger om kostnader og risikofaktorer, kommenterer Skogen.

Om John Skogen

Ellen Dalen, leder for Norsk tjenestemanslag ved UiO:

Jeg ønsker ikke å karakterisere Skogen eller andre ledere. Som tillitsvalgt er jeg opptatt av at han ikke må ikke bestemme seg for løsningene før han har diskutert med de ansatte og drøftet med organisasjonene. Det er annerledes å være leder i staten enn andre steder, og dette må alle ledere forholde seg til. Med en dose sunn fornuft, respekt for avtaleverket og avstand til de verste HR-teoriene tror jeg partssamarbeidet i Eiendomsavdelingen kan bli bra.

Bedre gjennomføringskapasitet

At den nye eiendomsdirektøren har tatt noen skritt tilbake, betyr imidlertid ikke at dagene er blitt roligere i Eiendomsavdelingen.

Da John Skogen deltok på sitt første møte i Universitetsstyret 11. mars, var et av temaene på sakskartet ubenyttede penger pga. forsinkelser i vedlikeholdsoppgaver og byggeprosjekter. Beskjeden til Skogen var klar. Styret forventet at gjennomføringskapasiteten og den langsiktige, økonomiske styringen av virksomheten i Eiendomsavdelingen kom på stell.

– Vår nye plan- og prosjektdirektør Jan Erik Johansen har gjort et stort løft på dette området, og har nå et godt grep på det, sier Skogen.

I tillegg til å ansette flere prosjektledere, har avdelingen tegnet en rammeavtale om leie av prosjektledere. Antallet pågående prosjekter er dessuten blitt utvidet, fordi erfaringene tilsier at det alltid vil være ting som blir forsinket. Avdelingen har i dag rundt 80 prosjekter det arbeides systematisk med.

– Innen utløpet av året vil vi være i rute, forsikrer Skogen.

Et veksthus i stampe

Et av prosjektene han har arbeidet mye med det siste halvåret, er nybygget til Det juridiske fakultet på Tullinløkka. På styremøtet i mars fikk han fullmakt til å sluttforhandle en avtale med det statlige bygningsselskapet Entra om oppføring og leie av bygningen.

Mens nybygget til Det juridiske fakultet kan sies å være i boks, står det planlagte utstillingsveksthuset på Tøyen nærmest i stampe. Helomvendingen som skjedde da universitetet valgte å skrinlegge prosjektet Oase 60° nord og starte på nytt, skjedde riktignok før John Skogen ble ansatt, men kanskje kan han bidra til å ro prosjektet i land. Oppdraget fra Kunnskapsdepartementet er i første omgang å utrede hvorvidt et veksthus kan bygges innenfor de eksisterende kostnadsrammene.

Livsvitenskapsbygning på vei

At det blir en travel høst, er det ingen tvil om. John Skogen sitter dessuten i prosjektrådet for et nytt Vikingtidsmuseum, i prosjektrådet for ny Livsvitenskapsbygning og i styringsgruppen som skal utrede mulige løsninger for en samlokalisering av Ullevål universitetssykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet.

En løsning for sykehusene er å frigjøre arealer i tilknytning til Rikshospitalet ved å legge Ringveien i tunell mellom Rikshospitalet og Gaustadbekkdalen.

– Blir denne løsningen valgt, kan dette gi store muligheter for synergier mellom sykehuset og det nye livsvitenskapssenteret som skal bygges i Gaustadbekkdalen, påpeker John Skogen.

Livsvitenskapsbygningen er det største byggeprosjektet Eiendomsavdelingen er involvert i. En konkurranse om utforming av bygningen er gjennomført, og Statsbygg vil, med forbehold om at alle formalitetene kommer på plass, starte prosjekteringen i løpet av de neste ukene, et arbeid som skal utføres i tett samarbeid med universitetet.

Om John Skogen

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, universitetsdirektør:

John Skogen er en faglig svært dyktig eiendomsdirektør. Han er hardt arbeidende og har bred kompetanse. Som leder er han inkluderende og flink til å skape "vi-følelse" i ledergruppen sin. Han er god til å prioritere de viktige sakene og få fremdrift og resultater.

Under eiendomsdirektøren

Eiendomsavdelingen er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets bygninger, tekniske anlegg og utearealer. Avdelingen utfører også en rekke tjenester overfor universitetets studenter, tilsatte og besøkende.

Eiendomsavdelingen har tre underavdelinger som ledes av tre underdirektører.

Underavdeling for drift og vedlikehold

Åke Appelqvist er direktør for Underavdeling for drift og vedlikehold, som har fem seksjoner; Parkseksjonen, Renholdsseksjonen, Seksjon for fellestjenester, Vedlikeholdsseksjonen og Seksjon for bygningsdrift.

Seksjon for bygningsdrift under Terje Langerød er den største av seksjonene og består av de fire driftsområdene Gaustad, Nedre Blindern, Øvre Blindern og Sentrum.

Underavdeling for plan og prosjekt

Jan Erik Johansen er direktør for Underavdeling for plan og prosjekt, som har tre seksjoner; Forvaltningsseksjonen ledet av Hanne Liaaen Haslerud, Plan- og utredningsseksjonen ledet av Isabell Lexow, og Prosjektseksjonen ledet av Trygve Sogn.

Underavdeling for stab

Britt Amundsen Hoel er direktør for Underavdeling for stab, med faggrupper for IT, Innkjøp, Personal og Økonomi.

Vedlikeholdsetterslep på 8 milliarder

Selv om de store byggeprosjektene får mye oppmerksomhet, er det likevel drift og vedlikehold som sysselsetter de fleste i avdelingen.

John Skogen har ikke rukket å hilse på alle de ansatte, men han har besøkt alle områdene.

– Det er viktig å komme ut for å få vite hvor skoen trykker, sier han.

Firmaet Multiconsult utarbeidet i 2013 en rapport hvor det tekniske vedlikeholdsetterslepet på UiO ble anslått til nesten tre milliarder kroner. Utviklingsetterslepet eller kostnadene med å oppgradere og modernisere bygningsmassen i tråd med de krav og behov man har ved et moderne universitet, ble beregnet til fem milliarder kroner.

Hvorfor klarer ikke universitetet å ta vare på bygningene sine? John Skogen viser til universitetets finansieringsmodell, hvor hovedprioriteten er primærvirksomheten.

– Dersom universitetet må velge mellom å bevilge penger til innføring av digital eksamen og bevilge ekstra penger til vedlikehold, er det lett å tenke seg at digital eksamen vil komme i første rekke. Vedlikehold er dessuten mulig å utsette. Bygninger forfaller ikke over natta, men utsetter du vedlikeholdet for lenge, blir kostnadene enorme, påpeker han. John Skogen vil likevel ikke svartmale situasjonen.

– Vi har fått 50 millioner kroner ekstra til vedlikehold på budsjettet for 2015. Vi hadde ønsket oss mer, men dette er en start og vi føler at vi ble hørt, sier han.

Like gode som Statsbygg

Noen, blant disse museumsdirektør Arne Bjørlykke, har tatt til orde for at Statsbygg bør overta ansvaret for universitetsbygningene.

­– Jeg støtter Arne Bjørlykke i den forstand at det er viktig å få i gang en diskusjon om finansieringen av vedlikehold og oppgradering på universitetet, men jeg er ikke sikker på at dette er det riktige svaret, kommenterer John Skogen.

– Jeg tror ikke statskassen skiller mellom UiO og Statsbygg når det gjelder å åpne opp pengepungen. Eiendomsavdelingen er et stort eiendomsselskap som forvalter enorme verdier, og jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal være like profesjonelle som Statsbygg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emneord: eiendom Av Grethe Tidemann
Publisert 10. okt. 2014 05:00 - Sist endra 27. jan. 2021 15:15
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere