Universitetsstyret er ikke helt ferdige med prorektorsaken

Behandlingen av prorektors fratredelse blir tema i lukket møte i Universitetsstyret neste uke. På forhånd gjør universitetsledelsen det klart at de ikke deler syn med jusprofessorene Anne Robberstad og Jan Fridthjof Bernt som har erklært vedtaket i saken ugyldig.

GLEMT OVER SOMMEREN?: – Det vil være trist om styret og direktør tar så lett på klare lovbrudd og ikke tar de nødvendige skritt for å rette opp de feilene som her er gjort, sier jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.

Foto: Silje Gripsrud / UiB

Det var ikke mye diskusjon i Universitetsstyret før de fattet vedtak i saken V-SAK 5 Fratredelse som prorektor ved UiO for om lag halvannen måned siden.

I tråd med valgstyrets anbefaling besluttet styret å fravike valgreglementets krav om nyvalg på både rektor og prorektor i et slikt tilfelle. Samtidig ble daværende viserektor Ragnhild Hennum konstituert som prorektor for resten av perioden.

Burde søkt om å fratre

I etterkant har vedtaket imidlertid vært omstridt og blitt erklært ugyldig av flere jusprofessorer. Blant dem tidligere rektor ved Universitetet i Bergen og ekspert på Universitets- og høgskoleloven, Jan Fridthjof Bernt.

Tidligere leder for valgstyret på UiO, Aanund Hylland har i Uniforum pekt på at prorektor i utgangspunktet ikke hadde adgang til å trekke seg fra sitt valgte verv. 22. mai kunngjorde dessuten Studentparlamentet at UiOs studenter krever at Universitetsstyret lyser ut nyvalg.

Nå er det klart at heller ikke Universitetsstyret er helt ferdige med saken.

Evaluerer egen arbeidsform

Styret møtes neste uke til seminar og styremøte i Baroniet Rosendal. Det framgår ikke av sakslisten at prorektors fratredelse og vedtaket i saken vil være et tema på møtet, men det vil det, bekrefter universitetsledelsen overfor Uniforum.

Det vil skje bak lukkede dører i diskusjonssaken «Universitetsstyrets evaluering av egen arbeidsform 2013–2014». Saken er lukket etter offentlighetslovens § 5, om utsatt innsyn.

En stund så det ut til at saken kunne komme opp som egen sak i styret via studentrepresentant Eva Holthe Enoksen. Sammen med Ådne Hindenes stemte hun for nyvalg da resten av styret gikk inn for valgstyrets forslag. Overfor Klassekampen signaliserte Enoksen i mai at hun kunne komme til å be om en ny styrebehandling. Men etter å ha tenkt seg om, valgte hun ikke å gjøre dette, forteller hun til Uniforum:

– Jeg gjorde rede for hvorfor jeg mente det burde vært utløst nyvalg under den første styrebehandlingen av saken, og stemte i tråd med det. Standpunktet mitt i saken har ikke endret seg, men jeg mener det må være opp til eier (KD) og juristene ved UiO å avgjøre om vedtaket er gyldig eller ikke, skriver Enoksen i en sms.

– Min plikt å si fra

Jusprofessor Anne Robberstad har uttalt seg om saken i flere medier. Budskapet hennes er at Universitetsstyrets vedtak er ulovlig.

– Hvorfor engasjerer du deg i denne saken?

– Jeg er jurist og opptatt av at lover og regler følges. Så når ledelsen begår åpenbare brudd, ser jeg det som min plikt som ansatt å si fra. Dette er jo også en meget alvorlig sak. Både på grunn av behandlingen av prorektor, og på grunn av ledelsens forhold til lover og regler.

– Blir du hørt når du sier fra?

– Det vet jeg ingenting om. Til nå har ledelsen valgt ikke å uttale seg om reglene i saken. Det er i seg selv kritikkverdig, man må kunne forvente at de kan delta i debatt om egne handlinger.

– Kan ikke unnskylde seg

I et debattinnlegg i denne utgaven av Uniforum, hevder Robberstad at Universitetsstyret ikke hadde kompetanse til å vedta at det ikke skal holdes nyvalg.

– Styret baserte seg på uttalelsen fra valgstyret. Og det valgstyret gjorde, var å drøfte grunnene til å fravike reglementet. Det de derimot ikke gjorde, var å vurdere om dette i det hele tatt var lovlig, forklarer Robberstad.

I henhold til Forvaltningsloven kan styret nemlig ikke bare fravike valgreglementet når de finner det passende, påpeker hun.

– Burde medlemmene i Universitetsstyret visst dette?

– Universitetsstyret har som universitetets øverste organ selvsagt plikt til å kjenne de lover og regler som gjelder. Verken de eller valgstyret kan unnskylde seg med at de ikke var klar over dette, sier jusprofessoren.

– Administrasjonen sviktet

En tredje aktør som etter Robberstads syn har sviktet, er administrasjonen. I debattinnlegget beskriver hun det som «forunderlig at en så stor organisasjon som UiO ikke har jurister i administrasjonen som kan fraråde ledelsen å gjøre slike vedtak.»

– Jeg ser av universitetsdirektørens brev til valgstyret at «Rektor har bedt universitetsdirektøren om å avklare de formelle forhold i forbindelse med at prorektor Ruth E. Vatvedt Fjeld ønsker å fratre sitt verv etter 9 måneders funksjonstid.» Men ikke noe sted finner jeg en slik avklaring fra universitetsdirektøren, poengterer hun.

Uniforum har gitt universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe mulighet til å kommentere dette. Via kommunikasjonsdirektør Marina Tofting svarer hun at hun ikke ønsker å gå inn i en diskusjon om et vedtak som er fattet av Universitetsstyret.

Robberstad antar at brevet antakelig kan leses dit hen at universitetsdirektøren overlater til valgstyret å avklare de formelle forhold.

– Hun har bare sparket ballen videre til valgstyret, uten å mene noe selv. Men dette fritar ikke Bjørneboe og administrasjonen fra deres ansvar. Både administrasjonen, valgstyret og Universitetsstyret plikter å være kjent med lover og regler. Og de må ikke stirre seg blinde på Universitets- og høgskoleloven, som det kan se ut til at de har gjort. Det er ikke bare den som gjelder på UiO, poengterer Robberstad.

Deler ikke juristenes syn

Jan Fridthjof Bernt sier seg enig i at UiOs styre og ledelse i denne saken har stirret seg blinde på UH-loven, og dermed glemt at de også må forholde seg blant annet til Forvaltningsloven.

– Ja, det er nok riktig. Som påpekt av Anne Robberstad, kan man ikke uten videre fravike et reglement man har vedtatt, når det passer slik. Man må gå veien om å endre reglementet først hvis man ønsker å opptre i strid med det som er fastsatt der, forklarer han.

Universitetsledelsen vurderer det annerledes:

«Universitetsledelsen deler ikke Bernt og Robbestads syn», får Uniforum vite på e-post via kommunikasjonsrådgiver Lise Paulsrud Mjørlund. Formuleringen er svar både på spørsmål om de har glemt å forholde seg til Forvaltningsloven, og på om de vil kommentere det at både Bernt og Robberstad har erklært Universitetsstyrets vedtak ugyldig.

– Mindre ryddig enn ønskelig

Bernt har tidligere uttalt seg om saken i Klassekampen, og er fremdeles ikke i tvil:

– Det er så klare svikt ved styrets vedtak i denne saken at det må anses ugyldig. Styret må behandle saken på nytt og treffe de formelle vedtak som er nødvendige for å frita prorektor fra vervet og åpne for nyvalg bare av prorektor, sier han.

Professoren regnes som en av landets fremste eksperter på forvaltningsjuss, og har innvendinger til flere ledd i styrebehandlingen.

Han støtter Aanund Hylland, som har påpekt at Ruth Vatvedt Fjeld ikke uten videre hadde adgang til å trekke seg fra vervet på eget initiativ.

– Allerede her var styrets saksbehandling mindre ryddig enn ønskelig, i og med at det ikke fremkommer noe som tyder på at man var klar over at dette måtte oppfattes som en søknad som man kunne innvilge eller avslå, argumenterer Bernt.

– Trist

At prorektors fratredelse nødvendigvis må utløse nyvalg både på rektor og prorektor, er Bernt derimot ikke så sikker på.

– Jeg er usikker på om man er nødt til å forstå reglementet slik, men dette var et problem som direktør og styret ikke bare kunne overse. De fikk enten uttrykkelig uttale at de mener at bestemmelsen om at rektor og prorektor velges samlet, ikke avskjærer nyvalg av bare prorektor når hun som har vervet fratrer i valgperioden, eller, mest ryddig, foreta en endring av reglementet som hjemler slikt nyvalg bare av prorektor, sier han.

– Saken har vekket mye oppmerksomhet. Men snart er det sommerferie. Er det sannsynlig at alt dette er glemt når vi kommer til august?– Det er ikke jeg den rette til å si noe sikkert om. Det vil imidlertid vær trist om styret og direktør tar så lett på klare lovbrudd og ikke tar de nødvendige skritt for å rette opp de feilene som her er gjort, synes Bernt.

– Rokker ved valgt rektorat

Saken engasjerer også Forskerforbundets lokallag på UiO.

– Vi er bekymret for at det som har skjedd, vil rokke ved oppslutningen om valgt rektorat, sier leder Steinar Andreas Sæther. Han ser det som naturlig ut ifra de reaksjonene som er kommet, at saken blir tema på det neste møtet i Universitetsstyret.

Slik lokallaget vurderer det, sender saken uheldige signaler nedover i organisasjonen.

– Ledelsen går foran med et svært dårlig eksempel på hvordan egne reglementer skal håndteres, konstaterer Sæther.

– Universitetsstyret og ledelsen sto samlet i denne saken?

– Det gjør ikke saken noe bedre.

Les også:

* – Loven tilsier at prorektor burde søkt om å fratre
* Kunnskapsdepartementet er ikke inne i prorektorsaken
* Jan Fridthjof Bernt mener styrevedtak er ugyldig
* Brøt reglementet for å hindre nytt rektorvalg – nå kan reglementet bli endret

* Trakk seg som prorektor – reagerer på UiOs versjon

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 18. juni 2014 13:25 - Sist endret 19. jan. 2021 17:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere