Endelig støtteavslag for Nedkvitne

Forskerforbundets hovedstyre opprettholdt i går sitt opprinnelige vedtak om ikke å støtte Arnved Nedkvitnes anke til Høyesterett.

PRINSIPIELL: I forbindelse med anken til lagmannsretten uttalte Forskerforbundets hovedstyre at saken var av prinsipiell karakter. Det "både i forhold til grensene for forskeres ytringsfrihet/akademiske frihet og i forhold til forholdsmessigheten av en så vidt alvorlig reaksjon som avskjed”. BIldet viser Nedkvitne og advokaten Vidar Strømme i januar.

Foto: Ola Sæther

14. april avslo Forskerforbundets hovedstyre å støtte den oppsagte middelalderprofessoren Arnved Nedkvitnes anke til Høyesterett. Det etter å ha støttet ham både i tingretten og lagmannsretten.

Nedkvitnes advokat Vidar Strømme har sagt seg villig til å føre saken for Høyesterett uten salær, men hvem som betaler motpartens salær dersom Nedkvitne skulle tape, er fremdeles uklart.

Blant annet derfor sendte Nedkvitne i mai en søknad til fagforeningen der han ba dem omgjøre avslaget.

Ingen endring

Forskerforbundets hovedstyre valgte i går imidlertid å stå ved sitt opprinnelige avslag, og fattet ifølge informasjonsleder i Forskerforbundet Unn Rognmo følgende vedtak:

”Hovedstyret opprettholder sitt tidligere vedtak og søknaden avslås.”

Vedtaket som i går ble opprettholdt, lyder slik:

Nedkvitne-saken

* Arnved Nedkvitne begynte som professor i middelalderhistorie ved UiO i 1994.
* 16. juni 2008 vedtok styret ved Det humanistiske fakultet å avskjedige ham. 24. februar 2009 opprettholdt Universitetsstyret avskjedsvedtaket med ni mot to stemmer.
* Universitetet mener den tidligere professoren har brutt tjenestemannslovens § 15 og dermed ”krenket sine tjenesteplikter”.
* Med økonomisk støtte fra Forskerforbundet tok Nedkvitne saken til Oslo tingrett i januar 2010. Kravet var å få avskjedsvedtaket kjent ugyldig. UiO vant på alle punkter.
* Fortsatt med økonomisk støtte fra Forskerforbundet tok han saken videre til lagmannsretten i januar 2011, men tapte også der.
* Anken til Høyesterett ble postlagt 5. april. Ni dager senere avslo Forskerforbundets hovedstyre å støtte anken økonomisk. Nedkvitne sendte senere inn en søknad til hovedstyret der han ba dem omgjøre avslaget. På styremøtet 16. juni 2011 ble denne avslått.

 

”Arnved Nedkvitne har anket Borgarting lagmannsretts dom av 11. mars 2011, og har søkt Forskerforbundet om dekning av økonomiske utgifter i forbindelse med anken. Forskerforbundet har dekket Nedkvitnes utgifter ved behandlingen av saken i tingretten og lagmannsretten, og har således ytt en betydelig økonomisk støtte. Hovedstyret oppfatter lagmannsrettens dom som generelt mer klargjørende enn tingrettens dom når det gjelder vitenskapelig ansattes ytringsfrihet. Forskerforbundet har avslått å dekke omkostningene ved anken til Høyesterett.”

Mener lagmannsretten unngikk viktige spørsmål

I Nedkvitnes søknad til hovedstyret argumenterte han for at dommen fra lagmannsretten ikke svarer på de spørsmålene hovedstyret i forkant av anken til lagmannsretten mente ville være av interesse for deres medlemmer.

Da formulerte de seg slik i sitt vedtak om støtte: ”Hovedstyrets begrunnelse for vedtaket er at saken anses å være av prinsipiell karakter. Det gjelder både i forhold til grensene for forskeres ytringsfrihet/akademiske frihet og i forhold til forholdsmessigheten av en så vidt alvorlig reaksjon som avskjed.” 

Nedkvitne viste derfor til at lagmannsretten verken tok stilling til ytringsfriheten og EMK artikkel 10, eller om hvorvidt domstolene har rett til å foreta en forholdsmessighetsvurdering av avskjedsvedtaket.

Emneord: Arbeidsmiljø, Personalbehandling/politikk Av Helene Lindqvist
Publisert 17. juni 2011 14:46 - Sist endret 17. juni 2011 15:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere