Støtter ikke Nedkvitnes anke

Forskerforbundets hovedstyre avslo i dag å støtte tidligere professor Arnved Nedkvitnes anke til Høyesterett. – Hovedstyret oppfatter lagmannsrettens dom som generelt mer klargjørende enn tingrettens dom når det gjelder vitenskapelig ansattes ytringsfrihet, heter det i vedtaket.

LITE OPPSTYR I ÅR: I fjor meldte et tjuetalls professorer seg ut av Forskerforbundet etter at det ble klart at fagforeningen støttet anken til lagmannsretten. Etter årets dom i lagmannsretten har det ikke vært noen tilsvarende, offentlige debatter om Forskerforbundets eventuelle videre støtte.

Foto: Ola Sæther

11. mars offentliggjorde Borgarting lagmannsrett dommen som ga UiO medhold på alle punkter i saken som var reist av den avskjedigede middelalderprofessoren Arnved Nedkvitne.

Etter tapet i tingretten i fjor lot Nedkvitne det være opp til Forskerforbundet om saken skulle ankes. I år valgte han og advokaten Vidar Strømme å anke saken videre til Høyesterett uten å vite om fagforeningen ville støtte ham økonomisk også i denne runden.

– Foran anken til lagmannsretten uttalte de at saken min har prinsipiell interesse, så jeg regner med at de fremdeles vil mene dette, sa Nedkvitne til Uniforum dagen før han sendte inn anken til Høyesterett. Der tok han feil.

– Har prinsipiell interesse

I dag avslo Forskerforbundets hovedstyre Nedkvitnes søknad om økonomisk bistand til ankebehandling.

Vedtaket lyder som følger:

”Arnved Nedkvitne har anket Borgarting lagmannsretts dom av 11. mars 2011, og har søkt Forskerforbundet om dekning av økonomiske utgifter i forbindelse med anken. Forskerforbundet har dekket Nedkvitnes utgifter ved behandlingen av saken i tingretten og lagmannsretten, og har således ytt en betydelig økonomisk støtte. Hovedstyret oppfatter lagmannsrettens dom som generelt mer klargjørende enn tingrettens dom når det gjelder vitenskapelig ansattes ytringsfrihet. Forskerforbundet har avslått å dekke omkostningene ved anken til Høyesterett.”

Forskerforbundets informasjonsleder Unn Rognmo opplyser til Uniforum at det ikke vil bli gitt ytterligere kommentarer fra Forskerforbundet om saken.

Mener lagmannsretten tolket avskjedsvedtaket feil

Et hovedpoeng i Nedkvitnes anke er at lagmannsretten skal ha tolket avskjedsvedtaket feil. Til grunn for dommen la lagmannsretten at avskjeden av Nedkvitne hovedsakelig skyldtes at han ikke møtte til møter, og altså ikke de påstått krenkende ytringene han har framsatt. Men dette strider både mot avskjedsvedtakene i fakultetsstyret ved HF og Universitetsstyret og mot tingrettens dom, argumenteres det.

Ved å tolke avskjedsvedtaket slik, mener Nedkvitne at retten har lurt seg unna vanskelige spørsmål.

 

Nedkvitne-saken

* Arnved Nedkvitne begynte som professor i middelalderhistorie ved UiO i 1994.
* 16. juni 2008 vedtok styret ved Det humanistiske fakultet å avskjedige ham. 24. februar 2009 opprettholdt Universitetsstyret avskjedsvedtaket med ni mot to stemmer.
* Universitetet mener den tidligere professoren har brutt tjenestemannslovens § 15 og dermed ”krenket sine tjenesteplikter”.
* Med økonomisk støtte fra Forskerforbundet tok Nedkvitne saken til Oslo tingrett i januar 2010. Kravet var å få avskjedsvedtaket kjent ugyldig. UiO vant på alle punkter.
* Fortsatt med økonomisk støtte fra Forskerforbundet tok han saken videre til lagmannsretten i januar 2011, men tapte også der.
* Anken til Høyesterett ble postlagt 5. april. Ni dager senere avslo Forskerforbundets hovedstyre å støtte anken økonomisk.

 

– Jeg ser på det som et knep for at de skulle slippe å forholde seg til ytringene mine. Jeg tror de ville unngå det fordi dette med akademisk frihet og ytringsfrihet er såpass vanskelig å sette seg inn i, har han tidligere spekulert overfor Uniforum.

Blir anken godtatt, vil den sannsynligvis komme opp før jul i år. 

Lite oppstyr i år

I fjor meldte et tjuetalls professorer seg ut av Forskerforbundet etter at det ble klart at fagforeningen støttet anken til lagmannsretten. En av dem var prorektor Kari Melby ved NTNU. Hun ville ifølge Universitetsavisa ikke fortsette å støtte Forskerforbundet, gjennom sitt medlemskap og sin kontingent, i det hun oppfattet som en sak som handler om trakassering av institutt- og fakultetsledelse ved UiO.

Det var ingen selvfølge at Nedkvitnes fagforening skulle støtte anken. Forskerforbundets generalsekretær Sigrid Lem uttalte i etterkant av tingrettsdommen at saken ikke er av prinsipiell art.

– Dette er en svært spesiell sak som neppe vil få betydning for andre saker. Derfor vil den heller ikke få noen prinsipielle konsekvenser, sa hun til Universitas. Dagens Næringsliv kunne melde at Nedkvitne på et tidlig tidspunkt hadde fått underhånden informasjon om at Forskerforbundet ikke ønsket å støtte en anke.

I forkant av hovedstyrets behandling i fjor sendte tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund, stipendiat Anine Kierulf og jusprofessorene Jan Fridthjof Bernt, Anne Robberstad og Henning Jakhelln et brev til Forskerforbundet der de krevde at saken ble anket. I brevet skrev de at tingrettsdommen er uklar, og at den ikke behandler spørsmålet om hva den akademiske ytringsfriheten innebærer.

Etter årets dom i lagmannsretten har det ikke vært noen tilsvarende, offentlige debatter om Forskerforbundets eventuelle videre støtte.

Emneord: Personalbehandling/politikk, Arbeidsmiljø Av Helene Lindqvist
Publisert 14. apr. 2011 13:48 - Sist endret 14. apr. 2011 19:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere