Ber fagmiljøa satsa på nord-sør-samarbeid

Alle fagmiljø som er interesserte i å driva kompetanseutvikling og forskingssamarbeid med universitet i utviklingsland, kan søkja UiO om støtte frå ein samla såkornpott på 1 million kroner. Det opplyser Marit Egner i Forskingsadministrativ avdeling og Jeanette da Silva i Studieavdelinga.

BER FAGMILJØA DELTA: Rådgjevar Jeanette da Silva (t.v.) i Studieavdelinga og seniorrådgjevar Marit Egner i Forskingsadministrativ avdeling ber fagmiljøa delta i arbeidet med å utforma samarbeidsprosjekt med universitet i utviklingsland.

Foto: Martin Toft

Etter ei grundig og positiv evaluering av dei to akademiske samarbeidsprogramma med land i sør, NUFU og NOMA, blei det konkludert med at dei to programma burde slåast saman. NORAD held på med å utforma ein ny modell, som Utanriksdepartementet skal ta endeleg stilling til. Førebels er det ingen som veit kva som vil koma i staden for dagens to samarbeidsprogram, når dei tar slutt i løpet av åra 2012 og 2013.

Begge programma har vore viktige når det gjeld utdannings- og forskingssamarbeid mellom UiO og universitet i utviklingsland. Det har også vore ei stor grad av kunnskapsoverføring mellom nord og sør.

143 millionar til nord-sør-samarbeid

Frå 2006 og fram til 2013 vil Universitetet i Oslo få ei samla overføring på 81,2 millionar kroner til ni prosjekt via NOMA-programmet (Norads program for masterstudium), som går til etablering av masterstudium og utdeling av studentstipend i utviklingsland. UiO får dessutan ei overføring på rundt 62,1 millionar kroner til elleve andre prosjekt gjennom NUFU-programmet (Nasjonalt program for utvikling, forsking og utdanning).

Ein stor del av desse pengane går til å finansiera ph.d.-studentar frå utviklingsland som tar doktorgraden ved UiO, men som gjer feltstudia sine i heimlandet. Etablering av masterstudium i helseinformasjonssystem i Malawi, Tanzania og Etiopia og eit masterstudium i folkehelseforsking i fleire land i Asia er nokre av resultata av samarbeidet. Også demokratistudium i Indonesia og forskingssamarbeid i lingvistikk i det sørlege Afrika er blitt til med pengar frå desse utviklingsprogramma. I tillegg finst det samarbeid med Sudan, Uganda, Sri Lanka og Palestina.

Utformar ny samarbeidsmodell

– Det er truleg mange som lurer på korleis desse programma skal førast vidare. Medan me ventar på den endelege, framtidige modellen, vil Nord-Sør-utvalet ved UiO invitera alle interesserte fagmiljø til eit informasjonsmøte 8. april om korleis dei kan få tak i midlar til finansiering av nord-sør-samarbeid. Det blir også informert om korleis dei kan få såkornmidlar til å reisa til moglege samarbeidspartnarar i utviklingslanda, slik at dei kan starta arbeidet med å laga ei skisse for ein avtale om kunnskapsoverføring, forskingssamarbeid og etablering av masterstudium, fortel seniorrådgjevar Marit Egner i Forskingsadministrativ avdeling og rådgjevar Jeanette da Silva i Studieavdelinga til Uniforum.

NORAD og Forskingsrådet informerer

På møtet vil dei informera om moglege andre finansieringskjelder for slikt samarbeid.

NUFU = Nasjonalt program for utvikling, forsking og utdanning

NOMA = Norads program for masterstudium

Programma blir administrerte av Senter for internasjonalisering av høgare utdanning (SiU), som har hovudsete i Bergen. 

– Difor har me invitert både representantar for Forskingsrådet, NORAD og Senter for internasjonalisering i utdanning (SiU) til å fortelja om kva modellar dei vil ha. Dessutan har me invitert forskarar som er godt i gang med sine samarbeidsprosjekt, til å fortelja om sine røynsler, seier Egner og da Silva. Egner viser til at kunnskapsoverføring frå nord til sør er eit viktig punkt i UiOs strategi 2020.

– Der blir det vist til at UiO skal vera eit grensesprengjande universitet, og difor vil det halda fram med kapasitetsbygging i utviklingsland, fortel Egner.

Mest heile pengepotten går til sør

Jeanette da Silva vil gjerne understreka at mesteparten av pengane går til samarbeidspartnarane i sør.

– Den største potten frå NOMA-programmet går til å finansiera masterstipend for studentar som tar utdanning i heimlandet sitt. Ein heller liten sum går til driftskostnader. Elles går finansieringa til kapasitetsbygging ved partnarinstitusjonen, undervisning og rettleiing, institusjonssamarbeid og naudsynte reiser, konstaterer ho. Når det gjeld NUFU-programmet handlar det i stor grad om å finansiera forskingssamarbeid og forskarutdanning.

– Hindrar hjerneflukt

– Det er viktig å finansiera ph.d.-studium for studentar frå sør, men òg at dei tar feltstudiet i heimlandet knytt til NUFU-prosjektet. På den måten held dei oppe tilknytinga til heimlandet, og me kan hindra hjerneflukt. Det blir også oppmuntra til regionalt samarbeid mellom universitet i naboland i sør, seier Egner.

– Når veit de noko meir om kva som blir framtidas akademiske utviklingsprogram?

– Det kan vera at det skjer noko i år, men mest sannsynleg vil det ikkje koma noko konkret på bordet før i statsbudsjettet for 2012 eller 2013. Førebels veit me det ikkje.

Og informasjonsmøtet om akademisk samarbeid mellom nord og sør blir skipa til fredag 8. april kl 9.00 i Georg Sverdrups hus på Blindern.

 

Emneord: Internasjonalisering, Nord-Sør-samarbeid Av Martin Toft
Publisert 29. mars 2011 15:52 - Sist endra 29. mars 2011 16:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere