Statsråder inn i tunnelsaken


Verken stat eller kommune vil betale for tunnel på den foreslåtte veiforbindelsen mellom Kirkeveien og Ringveien. Fire statsråder skal nå finne en løsning på saken.

AV MARGARETH B. BENTSEN Uenigheten mellom de to partene kan føre til at oppføringen av det nye Universitetsbiblioteket kan bli sterkt forsinket. Beregnet byggestart for UB har vært sommeren 1996.

Før byggingen av det nye Universitetsbiblioteket kan starte, må reguleringsplanen for Blindern-området være vedtatt. Arbeidet med planen har trukket i langdrag fordi partene ikke er blitt enige om valg og finansiering av tunnelløsning. Reguleringsplanen skal egentlig være ferdig ved årsskiftet 1995/96. Det er ikke mulig hvis tunnelsaken må avklares innenfor denne tidsrammen.

I sommer har Statsbygg derfor sendt brev til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og bedt dem fremme en reguleringsplan overfor Byrådet som ikke omfatter tunnelspørsmålet. De anbefaler at veisaken blir behandlet som egen reguleringssak på et senere tidspunkt. Det gjenstår nå å se om kommunen går med på dette.

FIRE STATSRÅDER

Universitetsdirektør Tor Saglie har bedt statsråd Gudmund Hernes i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet om å bidra til en politisk avklaring mellom stat og kommune av spørsmålet om hvem som sitter med det finansielle ansvaret for en eventuell tunnel. En slik avklaring vil forhåpentligvis lette den politiske behandlingen av reguleringsplanen i kommunen. Oslo kommune har ingen midler til tunnelløsningen, og staten har heller ikke noen tunnel på sine budsjetter. Saglie mener at en tunnel i utgangspunktet ikke bør finansieres av midler som skulle gått til kirke-, utdannings- og forskningsformål, men må finaniseres over det ordinære samferdselsbudsjettet.

En lang tunnel under Sognsveien, som universitetet primært går inn for, vil koste ca. 200 millioner kroner. En «mellomlang» tunnel under Blindern-platået, som Statsbygg primært går inn for, vil koste 90 millioner. Hernes har kontaktet sine kolleger i Administrasjonsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, fordi han alene ikke kan løse saken.

­ Hittil har ikke Samferdselsdepartementet vært inne i bildet, fordi Blindernveien er en kommunal vei. Men den er tenkt som en forbindelseslinje mellom to riksveier. Både Kirkeveien og Ringveien er riksveier, og dermed kan det føres gode argumenter for at denne forbindelseslinjen også bør være Samferdselsdepartementets ansvar. Ifølge Saglie har det ikke vært noen samkjøring mellom den beslutningsprosessen som tar for seg reguleringsplanen og den som handler om budsjetteringen og realiseringen av planen.

Han betegner den lange og kompliserte behandlingen av reguleringsplanen som en Kafka-prosess der utrolig mange interesser har vært involvert.

­ Mitt inntrykk er at man har villet løse for mange spørsmål på én gang, både de som gjelder samferdselsløsningene i området og de som gjelder reguleringen av en tomt til Universitetsbiblioteket, en tomt som tilfeldigvis ikke er regulert til universitetsformål tidligere. Det gledelige er imidlertid at alle høringsinstansene er positive til innreguleringen av UB-bygget. Det burde mane til ettertanke i Plan- og bygningsetaten at det også er enighet om at realiseringen av UB-bygget heller ikke er avhengig av noen nye veiløsninger i området, sier han.

OPTIMISME

Saglie håper og tror at reguleringen av veisystemet kan tas ut av reguleringsplanen for Blindern-området, slik at den kan være klar til fastsatt tid. Problemet ser nå ut til å være at Oslo kommune vil ha svar på hvem som skal betale tunnelen, før den sier ja til å ta veisaken ut av reguleringsplanen. Dersom Stortinget og de fire statsrådene finner en post på statsbudsjettet under høstens budsjettbehandling, vil det planlagte tidsskjemaet holde.

Tas derimot ikke veisaken ut av reguleringsplanen, må man avvente den politiske avgjørelsen i tunnelsaken før planen kan vedtas.

­ Det er sterke motsetninger i tunnelsaken, og sterke beboerinteresser er involvert, så politikerne kommer til å gå grundig inn i den. Dermed vil den politiske prosessen ta lang tid. Dersom stat og kommune ikke kommer til enighet om å løfte ut veisaken, bør staten i løpet av kort tid gå inn med statlig regulering, slik den gjorde i Rikshospital-saken, mener Saglie.


Publisert 24. jan. 1996 21:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere