Hvor mye skal en undervisningstime telle?


Fagmiljøene skal lage regnestykker over hvor mye undervisningstimer skal telle.
- Klare regler gir større likhet og forhåpentligvis større rom til forskning, mener prorektor Arild Underdal.

AV SVEIN ARTHUR KALLEVIK

I særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for vitenskapelig ansatte heter det at ansatte skal bruke like mye tid til forskning som til undervisning. For å kunne måle undervisningsdelen ønsker universitetsledelsen nå at det lages fagspesifikke undervisningsregnskaper.

- Statsvitenskap har hatt en slik ordning lenge, og den fungerer godt. Det er viktig at man kommer frem til <<satser>> som er rettferdige og har noenlunde samme grunnlag, sier Underdal.

Det er ingen tvil om at forskjellig typer undervisning krever forskjellig tid til forberedelser. Undervisning som er holdt før, krever mindre enn for eksempel en førstegangs hovedfagsforelesning. Underdal har selv ikke noe klart svar på hvordan man måler en originalforelesning mot et seminar eller mot laboratorievirksomhet.

- Det er også ulikheter på tvers av fagene. En student i et fag med mye laboratorie- eller feltarbeid trenger tettere veiledning enn en student i et <<boklig>> fag. Hvor mye mer tid går med til veiledning for eksempel til biologi i forhold til sosiologi? Dette bør vi se nærmere på, sier Underdal. LIKE SPILLEREGLER

- Vi må få en felles forståelse for hva som skal oppfattes som forskning og hva som skal forstås som administrasjon, og tilsvarende når det gjelder forskning og undervisning. Fagmiljøene grupperer for eksempel bedømmingsarbeid ulikt - enten som forskning eller administrasjon, sier han.

Regnskapene som skal utarbeides, vil, ifølge Underdal, gjøre det mulig for instituttledelsen å reagere overfor ansatte som underviser for mye eller for lite. - Hvis det er ønskelig at folk underviser mer enn arbeidsplikten, kan de gis ekstrabetaling.


Publisert 24. jan. 1996 21:06 - Sist endra 1. sep. 2014 12:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere