UNIFORUM MEINER: UiO treng reelle dekanval

I dag skulle dekanvalet på SV-fakultetet ha starta.  Me ynskjer den einaste dekankandidaten, Anne Julie Semb lykke til med valet som blir formelt avgjort av fakultetsstyret. Samtidig håpar me at ho blir den siste dekanen på SV som blir vald utan motkandidat, skriv Uniforum-redaktør Martin Toft

To kvinnelege dekankandidatar på Det juridiske fakultetet står og snakkar saman,

HISTORISK: Trine-Lise Wilhelmsen (t.v) og Ragnhild Hennum var motkandidatar under det første reelle valet på ny dekan ved Det juridiske fakultetet. Ragnhild Hennum vann og blir den første kvinnelege dekanen i fakultetets historie. 

Foto: Ola Gamst Sæther

For ti dagar sidan blei det klart at Ragnhild Hennum blir den neste dekanen på Det juridiske fakultetet, etter ein overlegen valsiger over motkandidaten Trine-Lise Wilhelmsen. Valet var historisk av to grunnar. Det var første gong i historia det var eit reelt val mellom to kandidatar på Det juridiske fakultetet, og det var aller første gong ei kvinne blei vald til dekan på Universitetet i Oslos nest eldste fakultet. Det helsar me velkomen, for det er eit svært godt teikn på at universitetsdemokratiet fungerer på Universitetet i Oslo.

Dekanvalet på Det juridiske fakultetet blei slik ei fin oppfylging av det dramatiske dekanvalet mellom den sitjande dekanen Arne Bugge Amundsen og utfordraren Frode Helland på Det humanistiske fakultetet i fjor haust. Den gongen vann utfordraren Frode Helland overlegent og han har no sete i dekanstolen i snart eitt år. Me håpar og trur at dette inneber ein ny trend på Universitetet i Oslo.

Derfor håpar me at den høge valoppslutnaden blant dei tilsette inneber at ropa om tilsette dekanar eller tilsett rektor stilnar heilt

Valdeltakinga under dekanvalet på Det juridiske fakultetet var også  høg i alle stemmegruppene. 78,14 prosent av dei vitskaplege tilsette deltok, medan heile 86,67 av dei teknisk-administrative tilsette brukte stemmeretten sin.  Studentane si valdeltaking var langt lågare med 15,5 prosent. Det er på same nivå som valdeltakinga var blant jusstudentane under rektorvalet i 2017.  Då var den gjennomsnittlege deltakinga blant alle UiO-studentane på 10 prosent. Valdeltakinga til jusstudentane er langt høgare enn valoppslutnaden blant studentane under dekanvalet på HF i fjor haust. Då brukte berre i overkant av 5,59 prosent av studentane stemmeretten sin.  Men blant dei tilsette var valoppslutnaden under dekanvalet ved HF på nærare 74 prosent hos dei teknisk-adminstrative, medan den var på rundt 62 prosent hos dei vitskaplege tilsette.  

Derfor håpar me at den høge valoppslutnaden blant dei tilsette inneber at ropa om tilsette dekanar eller tilsett rektor stilnar heilt. Og så vil me oppfordra studentleiarane til å motivera endå fleire studentar til å delta under vala på Universitetet i Oslo. 

Av dei fakulteta som har hatt dekanval dei siste åra, er det dessverre eit fakultet som skiljer seg ut negativt. Det er Det samfunnsvitskaplege fakultetet. Ved fakultetet som skal undervisa studentane våre om val, demokrati og om politikk, klarer dei nesten aldri å finna fram til meir enn ein kandidat. Det er også tilfellet i år. For no har valkomiteen klart å koma fram til professor i statsvitskap, Anne-Julie Semb som den einaste kandidaten til dekanvervet som blir ledig når Nils-Henrik von der Fehr går av til nyttår. Den endelege fristen for å melda på kandidatar er gått ut, medan det formelle dekanvalet går føre seg frå måndag 4. november til fredag 8. november.

For oss vert dette ein parodi

For oss vert dette ein parodi, og det er samtidig også svært øydeleggjande for renommeet til Det samfunnsvitskaplege fakultetet. Denne valtradisjonen er ikkje noko SV-fakultetet har grunn til å vera stolt av. Til det minner den for mykje om valreglane i eittpartistatar. Berre ein gong i løpet av dei siste 22 åra har det meldt seg på fleire enn ein kandidat i dekanvalet på SV-fakultetet. Det var i 2007. Men den gongen blei Knut Heidar plukka ut som den einaste dekankandidaten. Dei to andre trekte seg. Det høyrer med til historia at den eine av dei to kandidatane som ikkje nådde opp den gongen, Fanny Duckert, fire år seinare blei vald til dekan utan motkandidat. No er ho blitt ein prinsipiell tilhengjar av tilsetting av dekanar ved UiO. Det er ikkje me. Derimot er me heilt einige med henne når ho omtalar utpeikinga av ein dekankandidat på SV i 2007 på fylgjande måte i Uniforum:  «– Det verste er slike kvasivalg, der en komité har pekt ut en kandidat på uklare kriterier».

I dag skulle dekanvalet på SV-fakultetet ha starta. Me ynskjer den einaste dekankandidaten, Anne Julie Semb lykke til med valet som blir formelt avgjort av fakultetsstyret. Samtidig håpar me at ho blir den siste dekanen på SV som blir vald utan motkandidat.

På det området har Det juridiske fakultetet og Det humanistiske fakultetet vore langt betre demokratiske døme enn Det samfunnsvitskaplege fakultetet. Derfor håpar me at den trenden held fram når både Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet og Det odontologiske fakultetet skal velja nye dekanar neste år.  

 

Emneord: Dekanvalg, Jus, Juss Av Martin Toft, ansvarleg redaktør for Uniforum
Publisert 4. nov. 2019 04:30 - Sist endra 8. nov. 2019 09:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere