Flytt heller språksamlingane til Universitetet i Bergen!

Språksamlingane bør flyttast til Universitetet i Bergen, dersom Universitetet i Oslo kastar dei ut, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft.

Språksamlingane bør flyttast til Universitetet i Bergen, dersom Universitetet i Oslo kastar dei ut. Der vil dei truleg få det langt betre enn om dei blir lagde til Vitskapsakademiet, slik styreleiar Magnus Rindal i Norsk Ordbok 2014 foreslår, eller til Språkrådet, som språkrådsdirektør Arnfinn Muruvik Vonen har opna for.

Etter at Uniforum først skreiv om saka på vårparten, har diskusjonen om lagnaden til språksamlingane denne sommaren tatt ordentleg av i riksavisene og i andre aviser.  Kulturdepartementet har dessutan gjort det heilt klart overfor UiO at om språksamlingane må flytta ut, må den faste grunnløyvinga på rundt 19 millionar kroner i året også vera med på flyttelasset. Det same vil gjelda for den digitale ordbokstenesta. Slik har det blitt meir attraktivt for andre å kunna ta imot språksamlingane til UiO.

Styreleiar Magnus Rindal i Norsk Ordbok 2014 meiner altså at Vitskapsakademiet vil vera ein naturleg plass å flytta språksamlingane til. Me er ueinige med han der, og vil gjerne peika på at Vitskapsakademiet er ein lukka forskarklubb der folk berre kan bli medlemar etter at dei som allereie er medlemar, har foreslått dei. Sjølvsagt har Vitskapsakademiet god greie på forsking, men det er mest kjent for å dela ut prisar og arrangera interne og eksterne debattar om forsking.

Om styreleiar Magnus Rindal tenkjer på Senter for grunnforsking, som også ligg i hovudkvarteret til Vitskapsakademiet i Drammensveien, vil saka sjølvsagt stilla seg litt annleis. Der får tverrfaglege forskargrupper gode arbeidsforhold for eit avgrensa tidsrom. Likevel vil det bli vanskeleg reint praktisk for Senter for grunnforsking å kunna husa eit permanent fagmiljø. Det er truleg altfor liten plass.

Språkrådsdirektør Arnfinn Muruvik Vonen har vore inne på tanken om å lata språksamlingane bli ein seksjon av Språkrådet. Heller ikkje Språkrådet har tradisjon for å forska på språk. Det er meir opptatt av språknormering. Det er heller ikkje den rette plassen for språksamlingane.

For tre veker sidan kom Universitetet i Bergen på bana, og uttrykte interesse for å flytta heile språksamlinga over Langfjella  til Bergen. Der finst det allereie eit godt fagleg miljø for forsking på norsk og nordiske språk. Også namneforsking og forsking på stadnamn har Universitetet i Bergen tradisjonelt drive med.  Men sparekniven har også begynt å kutta i språkmiljøa i Bergen. For språkmiljøet i Bergen kan det difor vera ein stor fagleg styrkje å få overført språksamlingane frå Universitetet i Oslo.

Innanfor eit universitet vil det dessutan liggja vanlege vitskaplege kriterium til grunn for forskinga, og dei tilsette vil framleis få jobba ved ein forskingsinstitusjon. Om Universitetet i Bergen finn plass til ei slik løysing, vil me helsa den velkomen, så sant ikkje Universitetet i Oslo ombestemmer seg og likevel finn ut at språksamlingane er ein ressurs som dei vil ha sjølv. Dersom det skjer, må vilkåret vera at språksamlingane får øyremerkte overføringar frå Kulturdepartementet eller Kunnskapsdepartementet. På den måten vil dei ha ein garanti for at dei ikkje blir utsette for nye forsøk på å skvisa dei ut av UiO.

Når det gjeld lagnaden til Norsk Ordbok 2014, er det ei historie for seg sjølv. Prosjektet er avslutta heilt etter planen, men framleis er ikkje dei første banda digitaliserte.  I dagens digitaliserte verd vil det seia at arbeidet eigentleg ikkje er avslutta. UiO bør difor saman med Kulturdepartementet skaffa dei pengane som skal til for at dette arbeidet kan koma i gang så fort som mogleg. Og det arbeidet bør gå føre seg på UiO.

 

Emneord: Språk, Universitetspoltikk, Forskingspolitikk Av ansvarleg redaktør Martin Toft
Publisert 22. aug. 2014 16:47 - Sist endra 22. aug. 2014 16:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere