Uklart hva Vikingskipshusets ansatte skal gjøre i stengningsperioden

Første oktober stenger Vikingskipshuset på Bygdøy, og det vil ta fire år før et nytt vikingtidsmuseum åpner dørene for publikum. Hva de ansatte skal gjøre i disse årene, burde vært avklart for lenge siden, mener hovedtillitsvalgt Atle Fredriksen.

EN MÅNED FØR STENGING: De ansatte som i dag står for billettsalg og butikkdrift på Vikingskipshuset, har fortsatt ikke fått vite hvilke oppgaver de skal ha i stengingsperioden.

Foto: Ola Gamst Sæther

Vikingskipshuset stenger 1. oktober for ombygging, og åpner igjen i 2025 som Vikingtidsmuseet.

Museet som er en del av Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, har i dag tre fulltidsansatte som er tilknyttet Avdeling for forretningsdrift, dvs. butikk og entré, i tillegg til to ansatte i faste 20-prosentstillinger og et større antall ekstravakter. 

De ansatte i Avdeling for forretningsdrift har i tillegg til oppgaver knyttet til billettsalg og drift av museumsbutikkene, også ansvar for promotering ovenfor aktører i reiselivsbransjen og produktutvikling. Tidligere HR-sjef ved museet Stina Mosling omtalte forretningsdriften som en svært viktig del av museet.

«Det er de ansatte i denne seksjonen som møter publikum, forvalter vårt omdømme og sikrer museet viktige inntekter», påpekte hun i en mail til Uniforum våren 2020.* Oppdatert 3.9.21 med kommentar fra Stina Mosling (nederst i saken)

Det blir ingen oppsigelser

Hvordan denne virksomheten skal organiseres i perioden hvor museet er stengt, var et tema på et møte 23. juni mellom representanter for fagforeningene og ledelsen ved Kulturhistorisk museum. På møtet deltok blant andre også lokalt hovedverneombud Camilla Cecilie Wenn og leder for Avdeling for forretningsdrift Anette Maartmann-Moe. 

Assisterende museumsdirektør Karl Kallhovd slo fast at antallet ekstravakter i midlertidige stillinger vil bli redusert i byggeperioden, men understreket at oppsigelser av fast ansatte ikke er på tale.

De ansatte må imidlertid være forberedt på at det vil bli endringer i oppgaver når de blir overført til Historisk museum, kommer det fram av referatet fra møtet.

«Vi må varsle alternativ innplassering og oppgaver. Dette betyr endringsoppsigelse», forklarte Kallhovd som skisserte en prosess med drøftingsmøter om endringsoppsigelser og individuelle samtaler med de ansatte i august.

Kallhovd presiserte på møtet at endringsoppsigelser ikke innebærer at ansatte må søke om nye stillinger. De ansatte på Vikingskipshuset må imidlertid være forberedt på vesentlige endringer i sine stillinger.

Både verneombudet og fagforeningene ønsket å få vite hvorvidt de ansatte vil få mulighet til å komme med egne ønsker for den stengte perioden.

«Vi må ha en klar formening om hvilke oppgaver vi må ha hjelp til. Vi skal lytte, men det er for tidlig å si om vi kan innfri ansattes ønsker», opplyste assisterende museumsdirektør.

Motstand mot turnusarbeid

Verneombudet hadde spørsmål angående turnus: «Er det konkretisert hva turnus betyr i praksis? Hvor ofte må de ansatte jobbe helg for eksempel?»

Verneombudet påpekte dessuten at det kan skape vansker med koordinering mot eksterne partere og møtearrangering om ansatte ikke er på arbeid i ukedagene.

Om det vil bli en eller to helger i måneden, er det det for tidlig å svare på, kommenterte Kallhovd.

 At oppgavene ved Historisk museum vil bety turnusarbeid, er det imidlertid ingen tvil om. «Det må vi være klare på», slo Kallhovd fast på møtet.

Representanten fra fagforeningen Parat bemerket at motstanden mot turnusordning har vært stor blant de fast ansatte.

Forskerforbundet viste til et informasjonsmøte med de ansatte i slutten av juni og mente det var uheldig at et så viktig møte kom rett før ferien. Forskerforbundets representant uttrykte også overraskelse over at prosessen ikke var kommet lenger, ifølge møtereferatet.

Planen er fortsatt ikke klar

Knapt en måned før Vikingskipshuset lukker dørene for publikum, vet de ansatte ved Vikingskipshuset fortsatt ikke hvilke oppgaver de skal ha i stengningsperioden, og hvordan dette arbeidet skal organiseres.

– At vikingskipshuset skal stenges i høst, har vært kjent i lang tid. Hva skyldes det at museet fortsatt ikke har laget en plan for hvordan de ansatte skal ivaretas i stengningsperioden.

Uniforum stiller spørsmålet til assisterende museumsdirektør Karl Kallhovd.

– Pandemi er en av flere årsaker til at prosessen har tatt lenger tid enn ønsket. Vi har en god dialog med de ansatte, og vi vil ha dette på plass i god tid før museet stenger, forsikrer Kallhovd, som ikke vil gå nærmere inn på spørsmål knyttet til arbeidsoppgaver og krav til turnusarbeid før dialogen med de ansatte er avsluttet.

Utvider aktiviteten ved Historisk museum

Nå ser vi på hvilke oppgaver vi har, sier han og forteller at Historisk museum planlegger å utvide virksomheten når Vikingskipshuset stenger i slutten av september.

Det vil bli flere utstillinger og flere aktivitetstilbud for publikum, og museet planlegger også å åpne en nettbutikk.

Besøkstallene ved Historisk museum steg betydelig de siste årene før pandemien med en økning i billettinntektene på 77 prosent fra 2017 til 2019 hvor museet hadde over 130 000 besøkende. Salget av varer fra museumsbutikken ble tredoblet i samme periode og utgjorde ved utgangen av 2019 ca. 43 prosent av den totale omsetningen ifølge en rapport utarbeidet av konsulenselskapet Agenda Kaupang.

På Vikingskipshuset passerte besøkstallene 570 000 i 2019.

Karl Kallhovd håper på enda bedre resultater for Historisk museum de neste årene. Blant trekkplastrene for folk som er interessert i vikingene, er utstillingen VÍKINGR som åpnet i 2019 og den nye utstillingen Fabelaktige dyr – fra jernalder og vikingtid.

Vi går inn i en veldig spennende tid med mange muligheter. Jeg er trygg på at vi skal klare å få til gode løsninger for de ansatte som blir overført til Historisk museum fra Vikingskipshuset, sier han.

KRITISK TIL PROSESSEN: At denne prosessen har tatt så lang tid, har skapt mye unødvendig uro, sier Asle Fredriksen, hovedtillitsvalgt i fagforeningen Parat.

Burde vært avklart for lenge siden

Asle Fredriksen, hovedtillitsvalgt i fagforeningen Parat ved Universitetet i Oslo, som representer flere av de ansatte i Avdeling for forretningsdrift ved Kulturhistorisk museum, er ikke imponert over prosessen.

Det er ikke normalt at de ansatte må vente så lenge på å få en avklaring. Beskjeden om at det ikke ville bli noen permitteringer kom først i vår, og hva de ansatte ved Vikingskipshuset skal gjøre i stengingsperioden, burde vært avklart for lenge siden. At denne prosessen har tatt så lang tid, har skapt mye unødvendig uro, sier han.

Usikkerheten knyttet til hva som vil skje når museet stenger, kommer ifølge Fredriksen på toppen av usikkerheten knyttet til forslagene til omorganisering av forretningsdriften som ble presentert i januar 2020 i Agenda Kaupangs rapport. Konsulentselskapets forslag møtte sterk motstand blant de ansatte.

– Arbeidet med å omorganisere forretningsdriften ble utsatt da pandemien rammet museet, men de ansatte vet fortsatt ikke hvorvidt og i hvilken grad museets ledelse ønsker å bruke denne rapporten, sier han.


Oppdatert 3. september 2021:

* Stina Mosling har bedt Uniforum publisere følgende kommentar sammen med artikkelen:

«Uniforum publiserte den 24.8 en artikkel om Vikingskipshusets ansatte og stengingen av museet i perioden det skal bygges nytt museum. I denne artikkelen er jeg sitert som tidligere HR-sjef ved Kulturhistorisk museum (KHM), en jobb jeg sluttet i for 1,5 år siden.  Sitatet er hentet fra en gammel e-post fra 5.3.2020, der jeg svarte på spørsmål fra journalisten om en annen problemstilling. Jeg hørte aldri noe mer fra Uniforum etter dette. Jeg ble ikke kontaktet på nytt eller fikk mulighet for å se igjennom artikkelen før den stod på trykk.

Uniforum burde tatt kontakt med meg på nytt og klargjort i artikkelen at sitatet er hentet inn i en annen sammenheng, noe de heller ikke har gjort etter oppfordring fra meg. En artikkel som handler om dagens situasjon på museet bør inneholde intervjuer med ledere/ansatte som er ansatt der i dag. Jeg mener framgangsmåten til Uniforum er underlig og bryter med god presseskikk.»

 

 

Emneord: Vikingskipshuset, Kulturhistorisk museum Av Grethe Tidemann
Publisert 24. aug. 2021 12:41 - Sist endra 29. sep. 2021 11:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere