Riksrevisjonen mener flere sykehus bør prioritere forskning på pasienter

Oslo universitetssykehus kommer best ut når det gjelder å rekruttere flest pasienter til behandlingsstudier,  mens Stavanger universitetssykehus kommer langt bak. Til sammen ble bare 0,8 prosent av pasientene ved norske sykehus rekruttert til  slike studier i 2019.

En stor bygning med tårn under blå himmel

GJØR DET BEST: Oslo universitetssykehus gjør det best når det handler om å rekruttere pasienter til kliniske behandlingsstudier. Det viser en rapport fra Riksrevisjonen. 

Foto: Mahlum

I dag la Riksrevisjonen fram en rapport som viser i hvor stor grad norske helseforetak driver kliniske behandlingsstudier. Kliniske behandlingsstudier er forskning på effekten av nye legemidler og behandlingsmetoder. Målet med studiene er å øke kunnskapen om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken behandling som er den beste.

Stortinget har satt som mål at det må bli flere slike studier og at flere pasienter skal få tilgang til å delta. Riksrevisjonens undersøkelse viser at kun 0,8 prosent av nye pasienter ble rekruttert til studier i 2019, går det fram av en pressemelding og en pressekonferanse med riksrevisor Per Kristian Foss i dag. 

Les rapporten på riksrevisjonen.no

– Det er et stykke unna målet som Helse- og omsorgsdepartementet nylig har satt, på 5 prosent innen 2025. Vi mener det er et potensial for å øke antallet studier ved norske sykehus og gi flere pasienter tilgang til å delta, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Manglende prioritering

Forskning er én av helseforetakenes fire lovpålagte hovedoppgaver. Undersøkelsen viser at av de cirka 2500 styresakene som ble behandlet i helseforetakene i 2019, hadde 23 saker forskning som hovedtema.

– Det er kritikkverdig at mange styrer har så lite oppmerksomhet rettet mot forskning når dette er en av sykehusenes hovedoppgaver, sier Foss.

Forskning skal ha særlig høy prioritet på universitetssykehusene. Det er derfor naturlig at det er flere kliniske studier her enn på andre sykehus, men variasjonen er stor. Oslo universitetssykehus rekrutterer flest pasienter til forskning, mens Stavanger universitetssykehus har langt lavere rekruttering, også lavere enn Sykehuset Østfold, som har best rekruttering blant helseforetakene som ikke er universitetssykehus.

Undersøkelsen vår viser også at

  • mangel på skjermet tid for helsepersonell, tilstrekkelig støtte til å gjennomføre studier og god nok tilgang til rom og nødvendig utstyr kan være vesentlige hindre for å drive kliniske behandlingsstudier
  • det er viktig at ledere på sykehusene er pådrivere for å sette i gang studier og/eller støtter ansattes initiativ.

Helsevesenet informerer ikke pasientene godt nok

God informasjon om relevante og tilgjengelige studier er en forutsetning for å få flere pasienter til å delta. Her har helsepersonell en nøkkelrolle.

– Undersøkelsen vår tyder på at leger husker best studier de eller deres nærmeste kolleger er involvert i, sier Foss.

En annen sentral informasjonskanal for både pasienter og leger er Helsedirektoratets helsenorge.no/kliniske-studier. Her er informasjonen mangelfull. En gjennomgang av 100 studier som, ifølge forskningsdatabasen clinicaltrials.gov, var åpne for rekruttering per januar 2021, viser at kun halvparten var registrert på helsenorge.no.

– Samlet sett betyr dette at mange aktuelle pasienter ikke får muligheten til å bli vurdert til å delta i studier, sier Foss.

Emneord: OUS, Medisin
Publisert 4. mai 2021 12:52 - Sist endra 4. mai 2021 12:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere