Barkvoll forsvarer bruk av professortittel hos dekankandidat

To professorer stiller mot hverandre i dekanvalget på OD. Eller er det bare den ene som er professor?

MØTTE VELGERNE: Dekankandidat Hans-Christian Åsheim titulerte seg som professor da han og motkandidat Tiril Willumsen presenterte seg for velgerne sist uke. Kritikere mener han ikke har rett til det.

Foto: Ola Gamst Sæther

Om bortimot to uker starter det elektroniske dekanvalget på UiOs odontologiske fakultet.

Valget står mellom professor Tiril Willumsen ved Institutt for klinisk odontologi og instituttleder Hans-Christian Åsheim ved Institutt for oral biologi.

I korridorene på fakultetet er valgkampen godt i gang, og dekan Pål Barkvoll har i et allmøte oppfordret sine ansatte til å snakke kandidater opp, ikke ned.

Dekanvalg på Det odontologiske fakultet

* 7.–14 oktober er det dekanvalg på OD.
* Den nye dekanen tiltrer vervet 1. januar 2021.
* To kandidater stiller til valg: professor Tiril Willumsen ved Institutt for klinisk odontologi og instituttleder Hans-Christian Åsheim ved Institutt for oral biologi.
* Nåværende dekan Pål Barkvoll har straks sittet i to perioder og har dermed ikke kunnet stille til gjenvalg.

En vernet tittel

Blant spørsmålene som opptar velgerne, er den ene dekankandidatens bruk av professortittelen. Uniforum har vært i kontakt med flere vitenskapelige ansatte som hevder kandidaten Hans-Christian Åsheim titulerer seg som professor uten å ha rett til det. Ingen av disse ønsker imidlertid å stå for kritikken offentlig.

– Jeg er professor og instituttleder på Institutt for oral biologi, beskrev Åsheim på dekanlagenes presentasjonsmøte i Geitmyrsveien sist uke. Tittelen professor var også brukt på powerpointen som ble vist fram.

Åsheim er ikke fast ansatt på Universitetet i Oslo, men tilsatt på åremål som instituttleder. Mellom denne stillingen og sin tidligere stilling som instituttleder ved daværende HiOA, var han i noen få måneder midlertidig tilsatt i en ikke utlyst stilling som professor på OD-fakultetet. Ifølge sin CV er han flere ganger blitt vurdert til å være professorkompetent, men har aldri hatt stillingstittelen professor utover de få månedene på OD-fakultetet i 2014.

Spørsmålet er om dette holder til å kalle seg professor i dag. Professor er en vernet tittel, og bruken av den er strengt regulert i UH-loven (se faktaboks). Kort forklart må man enten være tilsatt i stilling som professor ved en akkreditert institusjon, være pensjonert fra en slik stilling eller tidligere ha hatt en slik stilling i minst ti år.

Dette sier Universitets- og høgskoleloven om professortittelen

§ 6-7.Enerett til bruk av visse stillingstitler

(1) Stillingsbetegnelsen professor kan bare benyttes om stillinger på høyeste vitenskapelige eller kunstneriske nivå ved universiteter og høyskoler som har akkreditering som institusjon eller for enkeltstudier etter denne lov. Departementet kan bestemme at andre titler på undervisnings- og forskerstillinger skal gis tilsvarende beskyttelse.

(2) Såfremt NOKUT bekrefter at annen institusjon, som ikke kommer inn under denne lov, tilbyr høyere utdanning og utfører forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid av tilsvarende nivå på ett eller flere fagfelt, kan departementet bestemme at professortittelen og annen beskyttet tittel kan benyttes ved slik institusjon. Bedømmelsen av kvalifikasjonene skal i det vesentlige være den samme som ved institusjon som går inn under denne lov.

(3) Den som har hatt stilling med vernet tittel etter første ledd i minst ti år, eller som etter kortere tjenestetid blir pensjonert fra slik stilling, har rett til å bruke tittelen.

(4) Den som er avskjediget eller fradømt sin stilling, har ikke rett til å bruke vernet tittel.

(5) Den som forsettlig eller uaktsomt bruker en vernet tittel, alene eller som del av tittel, kan straffes med bøter.

– Jeg er professorkompetent

– Er du tilsatt som professor på OD-fakultetet, Åsheim?

– Det er riktig at jeg innehar stilling som instituttleder ved UiO og ikke har stilling som professor. Samtidig er jeg kompetent som professor, sier dekankandidaten til Uniforum.

Hensikten bak å titulere seg som professor, er å få vist fram kompetanseprofilen, forklarer han.

– Min kompetanseprofil er at jeg er professorkompetent. Jeg har blitt vurdert til dette en rekke ganger, og ble også tilsatt midlertidig på fakultetet som professor rett før jeg startet i instituttlederstillingen. Den faglige kredibiliteten er viktig for meg både som instituttleder og som dekankandidat, sier Åsheim.

– Man kan ikke være ansatt som begge deler   

Dekan Pål Barkvoll har forståelse for at Åsheim bruker professortittelen, selv om han ikke er tilsatt på fakultetet som professor.

– Dekankandidat Hans-Christian Åsheim omtaler seg som professor. Er han ansatt på OD som professor?

– Han er ansatt som instituttleder. Han sitter i instituttlederstilling på IOB og er professorkompetent. Enten er man ansatt i et professorat eller så er man ansatt som instituttleder. Man kan ikke være begge deler, konstaterer Barkvoll.

– Slik du forstår universitets- og høgskoleloven, kan Åsheim med rette kalle seg professor?

– Det vil jeg ikke uttale meg om. Men når man er tilsatt som instituttleder, så er man instituttleder.

– Juridisk har han ingen avtale med OD-fakultetet om bruk av professortittelen?

– Ingen avtale.

Barkvoll: – Jeg ser ikke så alvorlig på det

Uansett er Åsheims bruk av professortittelen en refleksjon av hans kompetansenivå, poengterer Barkvoll. Han har forståelse for dekankandidatens ønske om å formidle sin vitenskapelige kompetanse.

– Hva tenker du som dekan om at en ansatt på ditt fakultet omtaler seg som professor, uten å teknisk sett være det?

– Jeg ser ikke så alvorlig på det. I mitt hode uttrykker tittelen i dette tilfellet kompetansenivået til Åsheim. En instituttlederstilling er uansett en toppstilling hvor man skal ha høy vitenskapelig kompetanse i tillegg til administrative lederegenskaper.

– Så det er greit for OD-fakultetet at han kaller seg professor?

– Jeg, som øverste leder ved fakultet synes det er uproblematisk i denne sammenheng.

– Ifølge universitets- og høgskoleloven kan misbruk av professortittelen straffes med bøter. Hva tenker du om det? Er det ikke så nøye med UH-loven?

– Det spørsmålet vil jeg overlate til juristene. For meg er Åsheims tittelbruk et uttrykk for vitenskapelige nivået han besitter i stillingen, gjentar Barkvoll.

Jussprofessor mener UiO må ta affære

Jussprofessor og ekspert på universitets- og høgskoleloven Jan Fridthjof Bernt er krystallklar: Å være professorkompetent og å være professor er to ulike ting.

– Når universitets- og høgskoleloven sier hvem som kan kalle seg professor, så er det klart at alle andre ikke kan bruke tittelen, sier han og utdyper:

– Det er en ganske opplagt forståelse av loven: Den som kan kalle seg professor er en som sitter i en professorstilling og en som har sittet i en professorstilling i ti år eller har pensjonert seg fra en professorstilling.

Videre står det i loven at den som forsettlig eller uaktsomt bruker en vernet tittel, alene eller som del av tittel, kan straffes med bøter, framhever Bernt.

– Så man kan politianmelde en dekankandidat som uberettiget omtaler seg som professor?

– Det er grunnlag for anmeldelse, men i praksis vil man ikke gjøre det. Men uriktig bruk av tittelen bør likevel rettes opp i. I dette tilfellet bør universitetet sende et brev til vedkommende og gjøre ham oppmerksom på at han ikke skal bruke tittelen, sier Bernt.

– Jeg har handlet i god tro  

For Åsheim har Bernts vurdering betydning.

– Ifølge jussprofessor Jan Fridthjof Bernt kan bare en som er tilsatt som professor eller har hatt stillingen i ti år, kalle seg professor. Hva tenker du om det?

– Det må jeg forholde meg til. Jeg ønsker ikke å gjøre noe feil og har handlet i god tro, sier Åsheim og fortsetter:

– Det er mulig at det er feil at jeg har brukt professortittelen, men jeg var tilsatt ved fakultetet som professor før jeg ble instituttleder. Slik sett burde jeg ha presisert at jeg er professorkompetent innen visse fagområder, sier Åsheim.

Storopprydding i 2016

I 2016 meldte Khrono at daværende statssekretær Bjørn Haugstad og Kunnskapsdepartementet ville slå ned på misbruk av professortittelen.

Den gang hadde departementet merket seg at ansatte ved universiteter, høgskoler og institutter kalte seg forskningsprofessor, selv om de ikke var ansatt som professorer.

Dette gjaldt særlig personer som var tilsatt som «forsker 1» ved forskningsinstitutter.  Disse har kompetanse på nivå med en professor, men er altså ikke professorer.

– Vi ble kjent med at ansatte ved enkelte institusjoner lot seg intervjue som forskningsprofessorer, selv om de ikke har rett til å bruke professor-tittelen, og synes at det er fornuftig å minne dem om at dette er en beskyttet tittel. Her opptrer departementet i rollen som forvalter av universitets- og høyskoleloven, uttalte Haugstad til Khrono.


Les også i Uniforum: 

Av Helene Lindqvist
Publisert 25. sep. 2020 10:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere