ARENA om høringssvar: – Fullt av usakligheter, faktafeil og følelsesutbrudd

Problemene med ARENA er ikke få, ifølge Institutt for statsvitenskaps høringssvar i omorganiseringsprosessen på SV. ARENA-leder Erik O. Eriksen reagerer skarpt.

SLÅR TILBAKE: – Man kan undres over hvorfor et senter som skårer så høyt i evalueringen av samfunnsvitenskapen i Norge, ikke skulle ansees som en ressurs av et institutt som ikke rakk helt opp i samme evaluering, bemerker ARENA-leder Erik Oddvar Eriksen.

Foto: Ola Sæther

Mens fakultetsledelsen på SV ser gode grunner til å legge ARENA Senter for europaforskning inn under Institutt for statsvitenskap (ISV), slaktes ideen av de to enhetene det gjelder.

Begge avviser forslaget blankt. Men der ARENA hovedsakelig argumenterer mot sammenslåing med at det vil true deres fremragende forskningsmiljø, har ISV valgt en noe annen tilnærming til saken. Punkt for punkt, over flere sider, går instituttet gjennom alt de mener er galt med ARENA. For dem vil en sammenslåing utgjøre et «gigantisk organisatorisk og ikke minst faglig problem», argumenterer de.

Omorganisering på SV-fakultetet

* Ledelsen på SV-fakultetet har startet en prosess som ser på nåværende organisering av fakultetets sentre.
* Av fakultetets ni sentre, er det bare to – ARENA senter for Europaforskning og TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur – som ikke ligger under et institutt.
* Spørsmålet er om også ARENA og TIK burde legges under institutter. Ifølge et notat fra dekanen vil det å legge ARENA og TIK inn under institutter bidra til mer helhetlige faglige prioriteringer, bedre avveining mellom forskning og undervisning, synergigevinster i administrasjonen og en mer robust økonomi.
* ARENA er foreslått lagt til Institutt for statsvitenskap.  TIK er foreslått lagt under Sosialantropologisk institutt, eller eventuelt organisert som et slags virtuelt senter, med et styre bestående av instituttledere fra de respektive fagfeltene.
* Saken har vært på høring med frist 15. februar i år, og tilbakemeldingene er negative. Kun Psykologisk institutt, som ikke er direkte involvert, synes forslaget lyder fornuftig.
* Det er lagt opp til to framtidige behandlinger i fakultetsstyret. Diskusjonssak på styreseminaret 21.-22. mars og vedtakssak 13. juni 2019.

Foreslår å legge ned ARENA

Senterleder på ARENA Erik Oddvar Eriksen er overrasket både over innholdet og retorikken:

– Høringssvaret er fullt av usakligheter, faktafeil og følelsesutbrudd. Jeg forstår ikke hvordan folk ansatt på universitetet kan skrive sånn, sier Eriksen til Uniforum.

ISV skriver om ARENA at de misbruker stillingsbetegnelser på nett, at ARENA har tilsatt stipendiater som ikke oppfyller de formelle kvalifikasjonskravene for opptak på fakultetets PhD-program og at ARENA ser ut til å ha «svært mange administrative årsverk». Ikke minst påpeker de at senteret over tid har opparbeidet seg et betydelig akkumulert underskudd. Om underskuddet skriver de at det «kan skyldes en rekke ulike forhold, herunder manglende realisme i budsjetteringen av større forskningsprosjekter.» Dette underskuddet ønsker instituttet ikke å gjøres ansvarlige for å dekke.

Instituttet gjør det dessuten klart at de ser det som et problem at ARENA er et forskningssenter uten sluttdato. Her mener de en mulig løsning kan være nedleggelse. Løsningen er i alle fall ikke å «skyve problemene bort og ned til ISV».

– En 25-årig suksesshistorie

I bunken med høringssvar ligger det ikke bare ett, men to dokumenter fra ARENA. Det ene lister opp ting senteret mener er «faktafeil, misvisende påstander og kategoriske uttalelser» i ISVs høringssvar.

– ISV har rett i at det økonomiske har vært vanskelig for dere?

– Det er riktig at det var det en stund, fra omtrent 2012 til 2014. Men ARENA har både før og etter dette vært i balanse. I tillegg har ARENA brakt inn betydelige summer til SV-fakultet, forklarer Eriksen.

– Har du forståelse for at ISV frykter å bli gjort ansvarlig for underskuddet dere fortsatt har?

– Nei, det har jeg ikke. Budsjettene våre er godkjent. Det er snakk om et gammelt underskudd som er satt i parentes. For øvrig er ARENA eksternt finansiert og har aldri vært subsidiert av ISV, påpeker senterlederen.

Mens ISV mener at nedleggelse kan være et alternativ for ARENA, beskriver senteret seg selv som en 25-årig «suksesshistorie som har bidratt til å realisere UiOs mål om internasjonalisering, forskning på høyt nivå, tverrfaglighet, og EU-finansering».

– I fjorårets evaluering av samfunnsvitenskapen i Norge (SAMEVAL) fikk ARENA ikke bare høyeste karakter, men ble også vurdert som et senter for fremragende forskning, «a center of excellence». Institutt for statsvitenskap kom derimot svakere ut i samme evaluering, framhever Eriksen.

– Man kan undres over hvorfor et senter som skårer så høyt i evalueringen av samfunnsvitenskapen i Norge, ikke skulle ansees som en ressurs av et institutt som ikke rakk helt opp i samme evaluering, poengterer han.

– En selvfølge at saken skaper uro

Senterlederen har forsøkt å skjerme sine ansatte så godt han kan fra den pågående prosessen.

– Slike ting har en tendens til å ta fokus vekk fra det vi egentlig driver med. Derfor har vi forsøkt å ikke bruke unødig mye tid på saken. Vi prøver å legge opp til en prosess som ikke får ting til å gå helt av hengslene, sier han.

At saken likevel skaper uro, ser han som en selvfølge. I et intervju med Uniforum forsøker dekan Nils-Henrik von der Fehr å berolige bekymrede ansatte. Eriksen er ikke overbevist.

– Dekanens argumentasjon er inkonsistent. På den ene siden mener han at det ikke er grunn til uro blant ansatte om stillinger. På den andre siden går han inn for å legge ARENA under Institutt for Statsvitenskap, og sier at det ikke vil «være snakk om noen umiddelbar nedbygging eller nedleggelse», sier senterlederen, og påpeker at styret ved ISV også tidligere har anbefalt at ARENA legges ned.

Eriksen mener dekanen fremdeles ikke har klart å forklare hvorfor han mener det er behov for endring.

– I intervjuet dukker plutselig ISVs ønske om å redusere omfanget av europaforskningen opp som relevant og interessant, påpeker ARENA-lederen og fortsetter:

– Skal man forstå det slik at ISV har enerett på å avgjøre hva slags statsvitenskapelig forskning som skal drives på andre enheter? Vi mener det er urimelig å la en annen enhets vilkårlige preferanser og løse antakelser bli premissleverandør for fremtiden til et velfungerende senter med høy internasjonal rating.

– Hva er ønskene dine for prosessen videre?

– At det hele blir lagt dødt. Psykologisk institutt er de eneste som stiller seg positive i høringen. Samtidig uttaler de seg heller egentlig ikke om saken, men mer om hva som fungerer for dem. Så her har dekanen i grunn ikke støtte fra noen, poengterer ARENA-lederen.

Har ikke europaforskning som prioritet

For instituttleder Anne Julie Semb på Institutt for statsvitenskap var det ikke veldig overraskende at ARENA reagerte på instituttets høringssvar med et eget motsvar.

– Det var ikke så unaturlig at de følte behov for å ta til motmæle, sier hun.

– Men var det nødvendig å gå så hardt ut mot ARENA for å formidle at dere ikke ønsker sammenslåing?

– Det vi ønsket å formidle, var at de problematiske sidene ved ARENA må håndteres på et høyere nivå i organisasjonen enn ved Institutt for statsvitenskap. Vi noterer oss at ARENA er uenige i situasjonsbeskrivelsen vår, sier instituttlederen.  

– Dere skriver også at dere ser for dere å nedbemanne ARENA om dere blir slått sammen?

– Det har å gjøre med det totale volumet på europaforskningen. Vi har ikke europaforskning som prioritert satsningsområde på ISV, poengterer Semb.

– Og da må noen gå?

– Vi reiser spørsmål om hvilket handlingsrom instituttet har til å dimensjonere europaforskningen ned til et nivå som er i tråd med våre egne faglige prioriteringer. Det er her snakk om fundamentale arbeidsrettslige problemstillinger som hverken er reist eller avklart i dekanens notat, sier Semb.

Før ISV svarte på høringen, ba de fakultetet om diverse informasjon, blant annet om de ansatte på ARENA og den økonomiske situasjonen ved senteret. Dette for å bedre kunne ta stilling til konsekvensene av å slås sammen. Til Sembs forbauselse svarte fakultetet nei.

– Dette er ting som hvem som helst på gata kunne fått ved å sende en innsynsbegjæring, poengterer hun.

I intervju med Uniforum har dekan Nils Henrik von der Fehr forklart avslaget med at instituttets spørsmål var egnet til å skape enda mer uro enn det allerede var.

Semb ønsker ikke å kommentere dekanens vurdering.

Kjenner seg ikke igjen

Uansett kjenner ISV seg ikke igjen i dekanens problembeskrivelse.

Ifølge dekanens notat vil det å legge ARENA og TIK inn under institutter bidra til mer helhetlige faglige prioriteringer, bedre avveining mellom forskning og undervisning, synergigevinster i administrasjonen og en mer robust økonomi.

I høringssvaret skriver ISV at det etter deres syn ikke er et «problem at ARENA er et forskningssenter med ansatte som har forskning som sin hovedoppgave. Det er heller ikke problematisk at det ikke prioriteres mellom den statsvitenskapelige forskningen som drives fra ARENA og den som drives fra ISV, for eksempel i forbindelse med søknader om ekstern finansiering av større forskningsprosjekter. En kan si tvert om, enhetene er forskjellige og har ulike behov.»

Når det gjelder ARENA-lederens omtale av evalueringen SAMEVAL, mener Semb at Eriksen uttaler seg noe upresist.

– ARENA ble meldt inn som en forskergruppe i statsvitenskap i forbindelse med SAMEVAL. De fikk toppscore. Det fikk også den andre statsvitenskapelige forskergruppen som ble meldt inn. Den heter Comparative Institutions and Regimes, CIR. Med utgangspunkt i reelle samarbeidsmønstre, ble flere av ISVs ansatte meldt inn i CICEROs forskergruppe i internasjonal klimaforskning. Også denne forskergruppen fikk toppscore. ISV som institutt fikk nest høyeste karakter, framhever Semb.

Av Helene Lindqvist
Publisert 4. mars 2019 16:11 - Sist endra 4. mars 2019 16:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere