Studentleiar krev at førelesarane får betre kursing i IKT

Universiteta og høgskulane er for dårlege på digitalisering i undervisninga.  - Førelesarane må kursast betre, krev leiar Mats J. Beldo i Norsk studentorganisasjon.  

MEIR KURSING:  – Her må leiinga ved landets universitet og høgskular kursa førelesarane i korleis digitale ressursar kan og bør brukast pedagogisk for best mogleg læring, meiner leiar Mats J. Beldo i Norsk studentorganisasjon (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Tilstandsrapporten for høgare utdanning viser at universitet og høgskular er for dårlege på pedagogisk bruk av IKT. Rapporten viser at 42 % av studentane i liten grad brukar digital teknologi i undervisninga. Det er ein av konklusjonane i tilstandsrapporten for 2018 som blei lagt av forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø  i dag.

– Urovekkjande

Eit  prioritert område for regjeringa  er informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Talet på studentar aukar på både bachelor- og masternivå, medan talet på ph.d.-studentar står stille.

– Det er veldig bra at fleire vel IKT. Men det er særleg to ting me må ta tak i. Det eine er at innsatsen på langsiktig, grunnleggjande IKT-forsking ikkje har auika på dei siste ti åra. Det andre er den låge kvinnedelen i  IKT-faga. Når me veit hvor viktig desse faga vil bli i framtida, er det urovekkjande at me ikkje klarer å rekruttera breiare, seier Iselin Nybø i ei pressemelding.

Temakapittelet i årets Tilstandsrapport ser nærare på korleis IKT vert brukt i utdanningane. Rapporten viser  at norske universitet og høgkular blant anna er langt framme når det gjeld digitale administrative løysingar. Derimot viser rapporten at sektoren har kome  relativt kort i å utnytta det pedagogiske potensialet som ligg i digital teknologi.

– Trengst meir enn fine ord

Leiar Mats J. Beldo i Norsk studentorganisasjon meiner at læringa til studentane vert svekka av for lite pedagogisk bruk av digital teknologi.

– Det trengst meir enn fine ord i strategiar. Her må leiinga ved landets universitet og høgskular kursa førelesarane i korleis digitale ressursar kan og bør brukast pedagogisk for best mogleg læring. Det er eit stort potensial for læring som er uutnytta på grunn av at me ikkje tar i bruk ressursar til beste for studentane, seier  Mats J. Beldo i ei pressemelding.

Både tilstandsrapporten og forskingsbarometeret  viser at norsk høgarere utdanning og forsking er i stadig utvikling, med positive resultat på mange område,, men også nokre klare utfordringar. Dei gir eit godt kunnskapsgrunnlag for vidare politikkutforming i departementet og strategisk arbeid ved institusjonane, skriv Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.

Fordel for studentane med digital læring

I 2018 ser tilstandsrapporten altså særleg på digitalisering i høgare utdanning, medan forskingsbarometeret ser spesielt på forskinga i dei prioriterte områda i langtidsplanen for forskaing og høgare utdanning. Tilstandsrapporten for høgare utdanning viser  også at 70 prosent av studentane deltar meir aktivt i undervisninga når førelesarane brukar digitale læremiddel.

– No ser me at 70 prosent av studentane kunne ha oppnådd betre resultat i studia sine dersom førelesaren hadde brukt digitale læringsressurser. No må institusjonene gjera drastiske endringar i korleis undervisninga skjer. Dagens situasjon er ikkje bra nok, meiner Beldo.

(Oppdatert kl. 16:32)

Emneord: Undervisning, Studentsaker, Studentforhold, Forskingspolitikk Av Martin Toft
Publisert 7. mai 2018 11:22 - Sist endra 7. mai 2018 16:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere