Skal ha ekstraordinært styremøte for å diskutera mandatet til Nybø-utval

Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo kallar inn til eit ekstraordinært møte måndag 30. april for å diskutera mandatet til eit utval som skal gå gjennom regelverket for universitet og høgskular.

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: Rektor Svein Stølen kallar inn til ekstraordinært styremøte 30. april. Der skal universitetsstyret koma med innspel og synspunkt på mandatet til Nybø-utvalet som skal gå gjennom regelverket for universitet og høgskular.

Foto: Ola Sæther

Det vil dermed ikkje vera forslaget om føretaksmodell for universitet og høgskularar som skal opp til diskusjon. Derimot vil det vera mandatet til det utvalet minister for forsking og

høgare utdanning, Iselin Nybø vil setja ned for å gå gjennom regelverket for universitet og høgskular. Akkurat dette punktet har svarfrist 1. mai, og det er grunnen til at universitetsstyret ved UiO må ta eit ekstraordinært møte om det punktet. 

• Les også i Uniforum: Slik vil universitetene bli påvirket av å bli foretak

• Les også i Uniforum: Varsler studentopprør mot ny styringsmodell

• Les også i Uniforum: Iselin Nybø: – Eg elskar debatt

– Får det til

– Årsaka til dette er at styret framførte eit ynske om det på det førre møtet, seier UiO-rektor Svein Stølen til Uniforum. – Og sjølv om det ekstraordinære møtet er 30. april, dagen før fristen den 1. mai, skal me klara å få dette til, lovar han. 

– Universitetsleiinga sitt utkast til svar til Kunnskapsdepartementet blir ikkje klart før fredag 27. april. Blir ikkje det litt knapp tid?

Dette er ei viktig sak, og notatet er eit grunnlag for diskusjon. Så dette skal me få til, og det er også ei svært viktig sak å diskutera, understrekar Svein Stølen.

• Les også: Jeopardy: dersom foretaksmodellen er løsningen for universitetene - hva er problemet?

– Rett framgangmåte

Også representant for dei vitskaplege tilsette, Olav Gjelsvik er positiv til at universitetsstyret får høve til  å diskutera dette spørsmålet på eit ekstraordinært møte.

RETT MED EKSTRAORDINÆRT MØTE: Universitetsstyremedlem Olav Gjelsvik synest det er rett framgangsmåte å ha eit ekstraordinært styremøte for å diskutera innspel til mandatet for Nybø-utvalet som skal gå gjennom regelverket for universitet og høgskular. (Foto: Ola Sæther)

– Eg synest eit eige møte om denne saka er rett framgangsmåte, dette vil nok etter kvart utvikla seg til ei slik stor sak med fleire prinsipielle sider. Sjølv om det denne gongen gjeld innspel til det arbeidet regjeringa no vil setja i gang, treng ein å tenkja gjennom kva det er best å seia og ikkje seia i eit innspel på dette stadiet, og til det blir det kravd refleksjon rundt heile saka slik ho no står, og ulike partar som studentar, tilsette og eksterne må med i denne refleksjonen.

Dette er saka:

I plattforma frå Jeløya går det fram at regjeringa vil sjå nærare  på ein del område i universitets- og høgskulesektoren:

  1. Det skal setjast ned eit utval som skal gå gjennom regelverket for universiteta og høgskulane. Innspela til mandat for utvalet har frist 1. mai. Det er dette som skal diskuterast på det ekstraordinære møtet i universitetsstyret 30. april.
  2. Ein studie som ser på om det er mogleg  å vurdera nye tilknytingsformer for universitet og høgskular. I dag er universiteta og høgskulane organiserte som forvaltningsorgan med særskilde fullmakter. I plattforma blir ei organisering som føretak, slik sjukehusa er organiserte, trekt fram som eit døme på ei ny tilknytingsform. Dette forslaget har fått kritikk både frå studentorganisasjonar og frå både NTL og Forskarforbundet. Innspel på dette punktet har ikkje nokon frist.
  3. Forenkling av målstrukturen. Kunnskapsdepartementet ber institusjonane om å koma med synspunkt på korleis målstrukturen i dag verkar og blir opplevd og kva som fungerer godt og kva som kan betrast. Målet er å leggja fram moglege endringar i målstrukturen i tildelingsbreva for 2019. Fristen for å koma med innspel er utsett frå 1. juni til 26. juni.

– Men er ikkje litt kort tid å diskutera denne saka på ein time?

– Me i styret må freiste gjera det beste ut av den timen vi har, seier Olav Gjelsvik til Uniforum.

– Kjempefint

Også Marianne Midthus Østby, som er representant for dei teknisk-administrative tilsette, tykkjer det er bra med eit ekstraordinært styremøte for å få handsama UiO-leiinga sitt utkast til svar til Kunnskapsdepartementet.

– Styret har ynskt å vera involvert i utforminga av UiOs høyringssvar på dette punktet, så eg synest det er kjempefint at det vert halde eit ekstraordinært styremøte slik at me får diskutert saka og at UiOs høyringssvar dermed er forankra i styret, seier Midthus Østby til Uniforum. Ho trur ikkje det er enkelt å svara på om ein time er nok tid.

– Om 1 time er nok er vanskeleg å seia, det er ei viktig og vanskeleg sak. Styret pleier å jobba bra og snakka seg ferdig om ei sak, sjølv om me går ut over oppsett tid. Eg reknar med at me jobbar på den same måten denne gongen også, seier Marianne Midthus Østby. 

Idar Kreutzer er ekstern representant i Universitetsstyret, og han synest også det er eit bra med eit eige møte for å få handsama denne saka. – Det er ein god idé med eige møte, og 1 time vil vera tilstrekkeleg tid, seier Kreutzer.

Uniforum har også vore i kontakt med studentrepresentant Kristine Berg Heggelund. Ho har ingen kommentar utover det styreleiar Svein Stølen har uttalt seg om, går det fram av svaret hennar.   

 

Dei to siste punkta kjem på seinare møte

Dei to andre punkta i regjeringserklæringa som har å gjera med styring og styringsmodell for universiteta og høgskulane, skal opp på seinare møte. Det gjeld mellom anna innspel om det vil vera behov for å forenkla målstrukturen. På dette punktet var den opphavlege fristen 1. juni, men Universitetet i Oslo har fått den utsett til 26. juni. Dermed kan det punktet behandlast på styremøtet den 19. juni.

Og når det gjeld det mest omdiskuterte forslaget i regjeringsplattforma, altså å vurdera nye tilknytingsformer for universitet og høgskular, som til dømes føretaksmodell, så tolkar UiO det punktet som ein invitasjon til orientering utan frist. Dermed opnar UiO-leiinga for at universitetsstyret kan diskutera dette punktet i heile si breidde på eit styremøte seinare i år.

Førstkomande måndag er det derimot sett av eitt ein time langt møte, der universitetsstyret skal koma med innspel og synspunkt på korleis regelverket i dag verkar og blir opplevd av dei som regelverket rettar seg mot, både universitet, høgskular, studentar og andre.

I fylgje bakgrunnsnotatet skal dette danna grunnlaget for at Kunnskapsdepartementet utarbeider eit endeleg notat for utvalet som skal gå gjennom regelverket og greia ut forslag til endringar.  Universitetsleiinga sitt utkast til svar til Kunnskapsdepartementet  vil altså vera klart fredag 27. april. Det ekstraordinære styremøtet måndag 30. april skal begynna klokka 10.00 og vil halda på i ein time. Møtet skal haldast i niande etasje i Lucy Smiths hus på Blindern.

Det neste ordinære møtet i universitetsstyret blir styreseminaret i Baroniet Rosendal den 7. og 8. mai. Det blir for seint når det gjeld høyringsfristen den 1. mai. Det er grunnen til at UiO-leiinga kallar inn til eit ekstraordinært styremøte måndag 30. april.

Dette er sakslista for det ekstraordinære styremøtet:

Møte nr. 3/2018 i universitetsstyret (ekstraordinært styremøte)

Tid og sted: Møte nr. 3/2018 i universitetsstyret (ekstraordinært styremøte) 30. apr. 2018 10:00 - 11:00, Rom 921, 9. etg Lucy Smiths hus, Blindern
 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Delsvar til KD vedr. "forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler"

Saksnummer:

Saksdokumenter:

(Oppdatert 24.04.2018, kl. 09.51)

Emneord: Universitetspolitikk, Forskningspolitikk Av Martin Toft
Publisert 23. apr. 2018 22:08 - Sist endra 24. apr. 2018 10:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere