Faglig styring av undervisnings- og forskningsenheter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1998


Debatt:

I Uniforum 18/98 gir de ansatte ved De naturhistoriske museer og Botanisk hage uttrykk for misnøye med siste vedtak i Kollegierådet om styresammensetningen for den nye museumsenheten. Dette gir anledning til å reflektere over Kollegiets oppfølging av egne vedtak vedrørende styringsstruktur.

Ved Universitetet i Oslo har det vært et bærende prinsipp at det vitenskapelige personalet skal ha flertall i styringsorganene. Dette prinsippet ble stadfestet ved at Kollegiet ble utvidet fra 11 til 13 representanter da to eksterne representanter ble innvalgt. I februar i år fattet Kollegiet vedtak som etter min mening bryter både med dette prinsippet og Kollegiets tidligere vedtak. Saken gjelder styresammensetningen ved Universitetsstudiene på Kjeller, UNIK.

I vedtektene for UNIK § 4 Styret, heter det at UNIK skal ledes av et styre på seks medlemmer. Ett medlem skal oppnevnes av henholdsvis Kjellerinstituttene i fellesskap, Universitetet i Oslo (UiO), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), de ansatte ved UNIK blant de vitenskapelige ansatte ved UNIK, av og blant studentene ved UNIK og ett medlem fra bedrifter som deltar aktivt i studiene med lærere eller lignende, oppnevnt av Næringslivets Hovedorganisasjon etter forslag fra slike bedrifter.

Styremedlemmene oppnevnt av UiO og av NTNU skal vekselvis for to år ad gangen være henholdsvis styrets formann og viseformann.

MN-fakultetet og Kollegiet har enstemmig sluttet seg til disse vedtektene. I § 4 står det ikke noe om stillingskategori for representantene fra UiO og NTNU. Men det burde være klart fra sammenhengen at det skulle være vitenskapelig ansatte slik at de med formannens dobbeltstemme har flertall i styret. Dette går fram av innstillingen fra Utredningsgruppen (hvor daværende prorektor og jeg selv var medlem). På side 15 i innstillingen står det blant annet «På den faglige siden omfatter UNIK utdanning direkte styrt av organer oppnevnt av universitetene (studieutvalgene) eller hvor universitetene har flertall (styret). Forskningen utføres av det vitenskapelige personalet som er ansatt ved universitetene».

På side 16 i innstillingen heter det videre: «Med den endring som nå foreslås, er det for UNIKs del en viktig forutsetning at universitetene har flertall i styret for å sikre sin styring av studiene. Videre bør samarbeidspartene være likt representert og styret bør ikke være stort. Disse forutsetningene er tilfredsstilt i vedtektsforslaget ved at representanten som velges av de ansatte, skal være en av det vitenskapelige personalet og at universitetene skal ha formannen (dobbeltstemme ved stemmelikhet)».

Trass sitt enstemmige vedtak angående vedtektene for UNIK, vedtok Kollegiet i februar i år å oppnevne assisterende universitetsdirektør som nytt styremedlem. Fakultetet ble ikke invitert til å fremme forslag på styrerepresentant. På det konstituerende styremøte på UNIK ble representanten fra næringslivet valgt til leder, i strid med de daværende vedtekter.

Det er kjent at styret for UNIK har vedtatt at styremedlemmer oppnevnt av UiO, NTNU, NHO og Kjellerinstituttene skal kunne være styreleder og nestleder, og at styret utvides med en stipendiat. Styret ved UNIK har bedt KUF godkjenne denne vedtektsendringen, men godkjenning forelå ikke ved det konstituerende møte. Etter min mening burde en så viktig endring av vedtektene godkjennes av partene bak stiftelsen, blant disse UiO. Skulle Kollegiet støtte forslaget, måtte det bryte ved det prinsipp som har vært rådende ved institusjonen.

Ingolf Kanestrøm, professor ved Institutt for geofysikk


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1998

Publisert 11. des. 1998 15:43 - Sist endra 1. sep. 2014 13:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere