Notiser<b><i><font face="Arial"></font></i></b>

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1998


Synliggjøring av den eksterne finansieringen

Kollegiet vedtok tirsdag at behandlingen av all eksternt finansiert forskningsvirksomhet samordnes i en felles prosedyre. Vedtaksforslaget ble fremmet etter at universitetsdirektøren ble bedt om å iverksette rutiner som synliggjør den faktiske subsidieringen av den eksternt finansierte virksomheten ved UiO.

Vedtaket innebærer at man i prosedyren skal ta standpunkt til hvilke eksterne forskningsprosjekter som skal forvaltes av universitetet selv, og hvem som bør organiseres i randsonen. Kollegiet skal følge opp prosedyren på et senere tidspunkt.

Rekruttering på stedet hvil

Det vitenskapelige og faglige personalet i universitets- og høgskolesektoren og i instituttsektoren bestod i fjor av i alt 19 700 personer. Av disse tilhører 41 prosent universitetene, 7 prosent de vitenskapelige høgskolene, 21 prosent de statlige høgskolene og 30 prosent hører hjemme i instituttsektoren.

Det største fagområdet er samfunnsvitenskap med 23 prosent av det samlede personalet, etterfulgt av medisin og teknologiske fag, begge med 19 prosent.

Matematisk-naturvitenskapelige fag, medisin og humaniora har flest forskere ved universitetene. De teknologiske fagene, landbruks- og fiskerifag er sterkest representert i instituttsektoren, mens samfunnsvitenskapelige fag har flest forskere ved de statlige høgskolene.

Ved universiteter og høgskoler var det i fjor 3 008 personer i rekrutteringsstillinger. Blant disse finner vi også 361 vitenskapelige assistenter og 103 studentstipendiater. Fra 1987 til 1993 økte det totale rekrutteringspersonalet med 1 150 personer. Men siden da har det ikke vært vekst.

Antallet stipendiater ved universitetet og høgskoler har økt med 190, knapt 8 prosent fra 1993 til 1997.

Det er store variasjoner mellom fagområdene når det gjelder vekst i antall stipendiater. Innen humaniora var veksten størst. Her økt antall studenter med 32 prosent fra 1993 til 1997. Stipendiattallet økte med 13 prosent innen samfunnsvitenskap og teknologi. Som eneste fagområde opplevde matematisk-naturvitenskapelige fag en reduksjon i antall stipendiater. I perioden gikk antallet stipendiater ned med tre prosent.

Fordeling av post doc-stillinger

Kollegiet vedtok tirsdag å fordele 20 post doc-stillinger på de ulike fakultetene: TF 1, JUS 1, MED 3, HF 4, MN 6, OD 1, SV 3 og UV 1.

- Forslaget til fordeling av de 20 post doc-stipendiatstillingene mellom fakultetene tar utgangspunkt i Kollegiets tidligere beslutning om at disse stipendene skal forbeholdes kvinner og at hvert fakultet skal tildeles minst ett stipend. Det overskytende antall stipend foreslås tildelt etter fakultetenes størrelse slik den fremkommer på grunnlag av antall professorer, heter det i innstillingen til vedtaket.

Program fra Humanioradagene på NRK-TV2

NRK-TV2 har laget tre programmer fra Humanioradagene i høst.

- Utfordringen har vært å få en form på programmene som gjør formidlingen god, forteller producer Espen Thorkildsen. De tre produksjonene er hentet fra Live Hovs foredrag ”Med Harlekin på scenen – masker og typer i Commedia dell’Arte”, fra ”Slør og tilsløring” av Gunvor Mejdell og fra ”Maskara og grimaser. Kva betyr maske?” av Rolf Theil Endresen. Programmene blir sendt tre påfølgende torsdager, første gang torsdag 26. november kl.18.30.

Ekstramidlar til Universitetet i Tromsø

Regjeringa gjer framlegg om å løyva 40 millionar kroner til å utvida undervisningsdelen av Regionsjukehuset i Tromsø. 15 millionar går over budsjettet til KUF, medan 25 millionar kroner blir finansierte gjennom serskilde ordningar over budsjettet til Sosial- og helsedepartementet. Undervisningslokala ved Regionsjukehuset i Tromsø er i dag dimensjonert for eit opptak på 40 medisinstudentar i året, medan opptaket er på 76. Tiltaket vil vera med på å halda oppe eit høgt opptak på medisin ved universitetet og såleis auka rekrutteringa til legestillingar i Nord-Noreg, heiter det i ei pressemelding frå KUF.

EUs utdanningsprogram

Som EØS-land deltar Norge i de europeiske samarbeidsprogrammene innenfor utdanning og opplæring: Sokrates, Leonardo da Vinci og Youth for Europe. Men EU tillater ikke tosidig samarbeid mellom EØS-land og land i Sentral- og Øst-Europa innenfor rammen av disse utdannings- og opplæringsprogrammene, melder informasjonsavisa Europavegen. Europavegen utgis av Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SIU) i Bergen.

Spjøtvold gjenvalgt ved NTNU

Professor Emil Spjøtvold (58) er gjenvalgt for en ny treårsperiode som rektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Spjøtvold var den eneste som på forhånd hadde sagt seg villig til å stille som kandidat ved rektorvalget. Spjøtvold oppnådde 72,3 prosent av stemmene, mens 25,5 prosent stemte blankt av i alt 493 avgitte stemmer. Knut Holtan Sørensen fikk de resterende 2,2 prosent av stemmene til tross for han ikke ønsket å stille som kandidat.

Hans R. Haanæs ny dekan ved OD

Ved Det odontologiske fakultet har Hans R. Haanæs blitt valgt til ny dekan for perioden 1999 - 2001. Han vant med knappe 51,6 prosent av stemmene over konkurrenten Pål Brodin. Stemmene var jevnt fordelt i klassene vitenskapelig ansatte og teknisk/administrativt ansatte, mens samtlige av de 60 studentstemmene gikk til Haanæs.

Haanæs er professor ved Klinikk for oral kirurgi og oral medisin.

Nytt læreverk for utenlandske studenter

Nå foreligger det første læreverket om Norge og det norske språket spesielt tilpasset utenlandske studenter, melder Senter for internasjonalt universitetssamarbeid (SIU). Målsettingen med verket er å gi studenter fra andre land med korttidsopphold i Norge økt utbytte av den tiden de studerer her.

Utvekslingsprogrammer som Nordisk Ministerråds Norplus, EU-programmet Erasmus og ulike stipendprogram som NORAD står for, har gjort at stadig flere utenlandske studenter velger å ta deler av sin universitets- eller høgskolegrad her til lands.

Lærerverket inneholder kultur- og samfunnsheftet Bridges to Norway og språkkurset Nøkkel til Norge. Verket er utgitt av Senter for internasjonalt universitetssamarbeid med støtte fra Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 17 1998

Publisert 12. nov. 1998 14:49 - Sist endra 1. sep. 2014 13:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere