Informativt?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1998

Hvilke ledere tenker man på, og hva slags informasjon er å betrakte som irrelevant? skriver Nils Roll-Hansen.

Rapporten fra UiOs informasjonsprosjekt forelå for noen måneder siden. "Samspillet som angår oss alle - informasjon og kommunikasjon" heter den og dreier seg primært om Informasjonsavdelingens rolle. Heldigvis er lengden overkommelig, ikke mer enn ca. 40 sider inkludert vedlegg. Likevel blir man snart oppgitt over mange ord og abstrakte betraktninger. Hvor finnes budskapet blant alle selvfølgelighetene?

Rapportens sluttkapittel regner opp en rekke prioriterte tiltak for 1998 og 1999. Det første er: «Innføring av overordnete prinsipper for informasjonsvirksomhet, gjennom vedtak i Kollegiet». Formodentlig viser dette til de åtte prinsippene for informasjonsvirksomheten ved UiO som er formulert i rapportens kapittel fire. La meg minne om at perspektivet er bredt. Det omfatter all informasjonsflyt knyttet til universitetet så vel internt som eksternt.

De to første prinsippene sier rett og slett at man skal fremme åpenhet, ytringsfrihet, saklighet, være etterrettelig og faktabasert, osv. Det tredje er mer interessant: «Informasjonsvirksomheten ved Universitetet i Oslo skal følge Linjelederansvaret.» «Informasjon er et lederansvar», forklares det. «Det er den enkelte leders ansvar ... å sortere bort irrelevant informasjon». Hvilke ledere tenker man på og hva slags informasjon er å betrakte som irrelevant? Et liknende mer eller mindre bevisst ønske om enhetlig fremtreden og sentral styring kan også anes i det syvende prinsippet: «Universitetet i Oslo skal fremstå som en enhet, uten at mangfoldet i organisasjonen blir utydelig for publikum.» Det innebærer blant annet at «informasjon som gis fra ulike enheter ved universitetet skal samordnes og utformes slik at det framstår mest mulig helhetlig for mottakeren.»

Man undrer seg over hvordan de som har skrevet denne rapporten, forestiller seg universitetets forskningsvirksomhet og mangfoldet av forbindelser til resten av samfunnet. Tror de virkelig at alt dette kan organiseres på en slik enhetlig måte under Informasjonsavdelingens oppsyn og veiledning? Antagelig har de ikke tenkt særlig klart. Det fjerde prinsippet sier for eksempel: «Informasjonsvirksomheten ved Universitetet i Oslo skal bygge på informasjonsprinsippet,» hvilket blant annet innebærer at «målet for kommunikasjonen er at mottaker har forstått budskapet.» Uttrykker slike formuleringer bare de nokså selvfølgelige sannhetene som ligger på overflaten eller gjemmer de dyp informasjonsteoretisk innsikt?

Dessverre gir ikke et kort innlegg i Uniforum anledning til å gå nærmere inn på rapportens detaljer. Imidlertid synes det klart at den ikke er noe godt grunnlag for beslutninger om Informasjonsavdelingens fremtid. Den er preget av abstrakte og velmente prinsipper, men viser liten sans for de konkrete betingelser som fremmer kreativitet, effektivitet og kritisk sans i universitetets forskning, undervisning og formidling.

Nils Roll-Hansen
professor, Filosofisk institutt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 16 1998
Publisert 28. okt. 1998 12:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere