Fem gode råd til Norum

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1998

{short description of image}Turid Karlsen Seim, professor i teologi:

 1. Vær trygg på din egen faglige plattform, men bli godt kjent med hele universitetet. Respekter og ivareta mangfoldet uten at institusjonen fragmenteres.
 2. Hold fast ved at god forskning er universitetets livsnerve, og at den må først og fremst måles i kvalitet, ikke kvantitet.
 3. Studiekvalitet og studentvelferd henger sammen.
 4. Forskningsråd og statlige høyskoler må gjerne kritiseres. Men kanskje tjener konstruktivt og partnerpreget samarbeid universitetet bedre? Vi vinner ikke lenger alle konkurranser i kraft av egen tyngde og betydning og må vokte oss for selvgodheten.
 5. Oppslag i mediene er viktig, men må ikke forveksles med politisk gjennomslag. Og så synes jeg det er flott med en rektor som kan opptre med representativ verdighet ved de store akademiske anledninger og holde taler som tydeliggjør og "løfter" institusjonen og bidrar til felles tilhørighet!

{short description of image}Per Brandtzæg, professor i medisin, Rikshospitalet:

 1. Hold god kontakt med fagmiljøene og lytt til de signalene som kommer helt nedenifra.
 2. Unngå kulturkløft mellom vitenskapelig personell ("produksjonsenheten") og administrativt ansatte ("støtteapparatet"), slik at det egentlige målet med vår virksomhet ikke tapes av syne.
 3. Forskning og undervisning må bli mer lystbetont ved bedret infrastruktur, mer ressurser til primæraktivitetene, samt økt lønn og status for vitenskapelig ansatte.
 4. Stimulér til private donasjoner samt andre ikke-statlige bidrag til UiOs vitenskapelige aktivitet, og skjerm slik subsidiering av fri forskning mot kostbar byråkratisering.
 5. Synliggjør stadig UiOs fortrinn og problemer ved bruk av medier og ved konstruktive kontakter med politikere i Oslo byråd, på Stortinget og i Regjeringen.

{short description of image}Astrid Sæther, leiar for Senter for Ibsenstudiar:

 1. Lytt til fotfolket ditt, altså studentane. Det er viktig at du har god kontakt med dei.
 2. Du må også lytta til dei administrativt tilsette.
 3. Du må gå rundt og snakka med folk for å bli kjent med dei og for å høyra kva dei har på hjarta.
 4. Like viktig som å bli ein kjent person på din eigen arbeidsplass, må du bli ein kjent person for vanlege folk utanfor universitetet for slik å oppheva skiljet mellom Akademia og grasrota. Det kan berre skje gjennom utstrekt bruk av massemediene.
 5. Du må skaffa fleire pengar til universitetet.

{short description of image}Bård Frydenlund, leiar for Studentparlamentet:

 1. Du må vera lydhøyr overfor studentane.
 2. Du må sjå på studentane som ei heilskapleg gruppe og ikkje som ei særinteressegruppe.
 3. Eg håpar du tar tak i arbeidet med å greia ut ei arbeidsmiljølov for studentane, og at du kan skjerma gruppeundervisninga frå vidare kutt.
 4. Du må sjå til at universitetet tar meir aktivt del i studentvelferden i staden for å overlata heile ansvaret til Studentsamskipnaden.
 5. Du må bli med på studentdemonstrasjonen mot den dårlege studiefinansieringsordninga den 22. oktober.

{short description of image}Arild Tjeldvoll, professor i pedagogikk:

 1. Du må avklara forholdet universitetet har til staten. Du må finna ut kva eigaren vår vil med oss.
 2. Du må klara å få universitetsleiinga til å bli flinkare til å utnytta ressursane ved UiO, ikkje minst organisasjonsforskarane på SV-fakultetet.
 3. Du må tenkja nøye over dei tre utspela til statsråd Jon Lilletun om å betra pedagogikkopplæringa for forelesarar ved universiteta, om å revidera gradssystemet og om å endra eksamensordninga.
 4. Du må skaffa meir pengar til UiO eller kutta utgiftene. Men dette må skje utan at universitetet mister posisjonen som forskingsuniversitet.
 5. Du må organisera systematiserte studiar av dei universiteta som får det til. Då tenkjer eg først og fremst på dei amerikanske universiteta, både dei private og dei offentlege, som klarer å halda balansen mellom børs og katedral utan å gå på akkord med det humboldtske universitetsideal.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1998
Publisert 13. okt. 1998 03:37 - Sist endra 1. sep. 2014 13:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere