Osnes

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

{short description of image}

Eivind Osnes
60 år
Enkemann, 5 barn

Professor i teoretisk kjernefysikk
Ansatt ved UiO fra 1969 til -75 og fra 1977

 1. Bør Kollegiet og UiO sentralt styre forskningen i større grad enn i dag?
  - Nei. Det er utenkelig at sentralledelsen kan forutse de retninger framtidens forskning vil ta. I så fall ville vitenskap bli redusert til utredning. Hvor blir da kreativiten av? Innretter vi oss slik, vil frontforskningen gå oss forbi. Det beste vi kan gjøre, er å støtte opp om de miljøer som er i stand til å delta i den "internasjonale samtalen". Nei. Kollegiet må ikke legge strategiske planer for nye forskningsområder. Nå er det langt viktigere å konsolidere, bevare og stimulere forskning der vi fra før er gode.
 2. Hva konkret vil du gjøre for å rekruttere og beholde gode forskere?
  - Vi må begrense vakansene i vitenskapelige stillinger ved å spare andre steder, for eksempel ved å angripe de sentrale avsetninger til satsingsområder. Hvor blir gevinsten fra Effektiviseringsprosjektet av? Det var vel ikke vitenskapelige stillinger som skulle effektiviseres bort? Fakultetene og instituttene må hjelpe hverandre ved å låne bort lønnsmidler. Etter mange års purring er post.doc.-stillinger blitt etablert; nå må vi ta dem i bruk.
 3. Vil du legge om universitetet til et mer eksternt finansiert serviceuniversitet?
  - Nei, universitetet må bevare sin uavhengighet og frihet til å velge forskningstema. Til en slik frihet hører tilstrekkelig statlig finansiering. God vitenskap vil imidlertid ofte føre til anvendelser som har betydning for omverdenen, men disse må fortrinnsvis videreføres av eksterne krefter
 4. Hva konkret vil du gjøre for å profilere UiO mer positivt for omverdenen?
  - UiO har et "image" basert på en elendighetsbeskrivelse. Vi må bli flinkere til å informere omverdenen om hvor gode vi faktisk er. Budskapet bør være at det er god investering å gjøre oss enda bedre! Informasjonstjenesten bør derfor gis kapasitet til bedre å kunne bistå enkeltforskere og universitetsledelse med å profilere UiO som institusjon.
 5. Bør universitetets studier adgangsbegrenses?
  - Slik det norske utdanningssystemet er utformet, bør alle som har formell studiekompetanse få anledning til å prøve seg. Men det er universitetet selv som setter de faglige krav som studentene må oppfylle.
 6. Hvordan vil du få flere kvinnelige professorer?
  - Jeg vil gi mulighet for forlengelse av stipendiattid ut over de regelfestede på grunn av fødsler, omsorgsforpliktelser osv. Jeg vil honorere kvinnelige førsteamanuenser som tar på seg tunge administrative oppgaver, med ekstra forskningsfri. Ved bedømmelse av vitenskapelige kvalifikasjoner må det legges mer vekt på kvalitet enn kvantitet.
 7. Bør god forskningsformidling være meritterende ved ansettelser?
  - Ja, men den kan ikke oppveie for manglende vitenskapelige kvalifikasjoner. Dessuten bør formidling av eget vitenskapelig arbeid telle mer enn formidling av andres.
 8. Tør du stå for noe ikke alle i universitetsmiljøene er enig i? Gi eksempler på kontroversielle meninger du vil stå for.
  - Ja! Jeg antar at det jeg har sagt om forskningsledelse ikke deles av alle, likeså det som er sagt om å tappe noen av de sentrale satsingsområdene for å få råd til å fornye våre fagmiljøer. Noen vil kanskje være mindre reservert overfor serviceuniversitetet. Andre vil stenge de frie studiene. Kanskje er mitt innspill om å bringe cand.mag.-graden opp på internasjonalt nivå kontroversielt. Jeg er imot å eksportere våre laveregrads-studenter til høyskolene; det er universitetet som kan gi dem den beste utdanningen.
 9. Hva skiller deg fra de andre rektorkandidatene?
  - I motsetning til tre av kandidatene og prorektorkandidaten til den fjerde, som er medlemmer av det sittende kollegium, er jeg ikke belastet med ansvaret for dagens situasjon. Jeg er nominert av en gruppe universitetsansatte på grunnplanet, der ressursproblemene er særlig påtrengende, i opposisjon til det nåværende kollegium. Jeg har vel også en sterkere internasjonal orientering enn flere av de andre kandidatene, både når det gjelder forskning og verv i forskningsorganisasjoner. Jeg står for en flatere ledelsesstruktur og større åpenhet overfor grunnplanet enn flere av de andre og kanskje også et sterkere vern om det Humboldtske universitetsideal.
I motsetning til medlemmene av Kollegiet, er ikke jeg belastet med ansvar for dagens situasjonJeg står for en flatere ledelsesstruktur og større åpenhet overfor grunnplanet


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere