Norum

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

{short description of image}

Kaare R. Norum
65 år
Gift, 3 barn og 8 barnebarn

Professor i ernærings-
vitenskap

Ansatt ved UiO siden 1964

1. Bør Kollegiet og UiO sentralt styre forskningen i større grad enn i dag?

- Nei. Kollegiet må ikke legge strategiske planer for nye forskningsområder. Nå er det langt viktigere å konsolidere, bevare og stimulere forskning der vi fra før er gode.

2.Hva konkret vil du gjøre for å rekruttere og beholde gode forskere?

- UiO har et forgubbingsproblem. Vi må få flere seniorstipend for å kunne åpne for ansettelse av yngre forskere. Vi må få flere post.doc.-stillinger, slik at gode stipendiater kan fortsette å forske. Jeg vil kjempe for bedre lønn for forskere. Jeg vil midlertidig omgjøre noen ledige faste stillinger til post.doc. Jeg vil oppfordre fakultetene til å ta hensyn til god forskningsinnsats ved tildeling av interne midler til drift og utstyr, og kjempe for økte ressurser til dette. Jeg vil skjerme yngre forskere fra administrasjon.

3.Vil du legge om universitetet til et mer eksternt finansiert serviceuniversitet?

- Nei, UiO skal ikke være et service- eller foretaksuniversitet, men bør finne fram til godt samspill med næringsliv, der respekten for både UiOs og næringslivets egenart blir gjensidig tatt hensyn til. Jeg vil ta initiativ til opprettelse av et samråd mellom universitetsledelsen og sentrale representanter for næringslivet.

4.Hva konkret vil du gjøre for å profilere UiO mer positivt for omverdenen?

- Jeg vil få en pressetalsperson for UiO og arbeide for en mer aktiv kunnskapsformidling. Jeg vil opprette et samråd med toneangivende redaktører og mediefolk, premiere god forskningsformidling og bruke min utstrakte mediekontakt for å fortelle omverdenen hvilken toneangivende kulturinstitusjon UiO er. Jeg vil bruke det at jeg er kjent og respektert i befolkningen til å nå fram med UiOs saker til politikere, både lokalt og nasjonalt, til byråkrater og til befolkningen.

5. Bør universitetets studier adgangsbegrenses?

- Vi har allerede begrenset opptak til flere fag. Samsvaret mellom studentopptak og kapasitet må bedres. Ved de store allmennfakultetene er sannsynligvis opptaket for grovmasket, fag- eller instituttvist opptak vil gi bedre styring, men kan føre til begrenset opptak.

5.Hvordan vil du få flere kvinnelige professorer?

- Jeg vil fortsette på universitetsplan den politikken jeg har ført på instituttplan: jeg har veiledet 19 fram til doktorgraden, hvorav ti er kvinner. Fire av disse har blitt professorer ved UiO: to kvinner og to menn. Jeg er for moderat kjønnskvotering, og bruk av post.doc. i denne sammenheng.

6.Bør god forskningsformidling være meritterende ved ansettelser?

- Nei, men det bør telle ved kompetanse- og lønnsopprykk

8. Tør du stå for noe ikke alle i universitetsmiljøene er enig i? Gi eksempler på kontroversielle meninger du vil stå for.

- En leder må selvsagt kunne ta avgjørelser og stå for noe som ikke alle er enige i. Jeg vil ha mindre av nye ”Strategiske planer” og mindre ressurser til sentrale tiltak.

9. Hva skiller deg fra de andre rektorkandidatene?

- Jeg har den største nasjonale og internasjonale ledererfaring og et inngående kjennskap til UiO. Jeg har stor pressekontakt og er vant til å opptre i mediene. Osnes og jeg er de mest like når det gjelder det universitetspolitiske grunnsyn. Vi er begge foreslått av toneangivende universitetsfolk, som gjerne vil ha en rektor som ikke har sittet i inneværende kollegium. Jeg er mest forskjellig fra Rindal. Vi har ulik faglig bakgrunn. Han vil styre ovenifra og være langt mer ”universitets-lovlydig” og ”departementslydhør” enn jeg, konferer hans holdning til ”Norgesnettrådet”. Han er tilfreds med Norges forskningsråd; jeg er kritisk til dets struktur og ledelse. Men alle rektorkandidatene vil sikkert lede UiO ut fra en helhetsoppfatning og samle kreftene innad og fronte utad. Jeg er den eneste som har en prorektorkandidat med erfaring fra både instituttsledelse, dekanat og Kollegiet.

Jeg vil ha mindre av nye «Strategiske planer» og mindre ressurser til sentrale tiltak.Osnes og jeg er likest når det gjelder universitets-
politisk grunnsyn. Jeg er mest forskjellig fra Rindal.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere