Hall

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

{short description of image}

Christian Hall
48 år
Gift, 2 barn

Professor i eksperimentell kirurgi/hjerte-
forskning.
Ansatt ved UiO fem år i perioden fra 1981 til -91 og fast ansatt fra 1991.

1. Bør Kollegiet og UiO sentralt styre forskningen i større grad enn i dag?

- Nei. Forskningen skal så langt som mulig styres av den enkelte forsker. Kollegiets oppgave er å legge forholdene til rette for arbeidet.

2. Hva konkret vil du gjøre for å rekruttere og beholde gode forskere?

- Vi må opparbeide større fleksibilitet med hensyn til stillinger etter avlagt doktorgrad. Antall post.doc.-stillinger må økes og brukes aktivt for å holde på talentene. På visse fagområder som for eksempel informatikk, medisin og jus må vi fortsatt bruke lønn som et av flere virkemidler.

3. Vil du legge om universitetet til et mer eksternt finansiert serviceuniversitet?

- Universitetet må bygge sin virksomhet på et solid grunnlag av frie midler fra det offentlige. Bare slik kan vi bli en likeverdig forhandlingspartner i samarbeidet med næringslivet. Vi må bli betydelig mer profesjonelle og åpne i vår holdning til næringsliv og offentlig sektor, men vi skal ikke bli et "serviceuniversitet", vi skal bli et samarbeidsuniversitet.

4. Hva vil du konkret gjøre for å profilere UiO mer positivt for omverdenen?

- Det er viktig å oppgradere ledelsens bruk av og samarbeid med mediene. Rektor personlig får en viktig oppgave, samtidig som han vil være avhengig av gode medhjelpere. For å bringe ledelsen nærmere Rådhuset, Stortinget og Akersgata vil jeg, hvis jeg blir rektor, ha en kontordag i uken i Urbygningen. Vi må ta initiativ og sette dagsorden, og vi må være mer åpne for innsyn utenfra.

5. Bør universitetets studier adgangsbegrenses?

- Jeg vil svært nødig bidra til lukking av allmennfakultetene. Studenttallet er nå synkende. Det som er viktig, er å svekke økonomiens kobling til studieplasser, slik at våre arbeidsforhold ikke blir så avhengig av svingninger i ungdomskull og arbeidsmarked.

6. Hvordan vil du få flere kvinnelige professorer?

- Det som virkelig vil monne, er utlysning av stillinger øremerket for kvinner. Dette er meget kontroversielt og derfor ikke aktuelt nå. Det er ikke bare en likestillingssak, men en viktig universitetssak. Vi må fortsette å arbeide for en holdningsendring og samtidig anvende stimuleringstiltak som for eksempel ekstra kvalifiseringsstipend av 6-12 måneders varighet for kvinner i post.doc.- og mellomgruppestillinger.

7. Bør god forskningsformidling være meritterende ved ansettelser?
- Dyktighet på dette område bør telle med i totalvurderingen, men ikke som selvstendig kriterium. Forskningskompetanse må fortsatt være et hovedkriterium.

8. Tør du står for noe ikke alle i universitetsmiljøene er enig i? Gi eksempler på kontroversielle meninger du vil stå for.
- Min vektlegging av dokumentasjonsbehovet synes kontroversiell. Vi er på langt nær flinke nok til å dokumentere våre arbeidsforhold. Dette svekker vår troverdighet utad og hemmer oss når vi skal argumentere for økte ressurser. Vi må klare å bedre kvaliteten på vår dokumentasjon, samtidig som vi minsker rapporteringspresset! Det kan vi gjøre ved å konsentrere arbeidet rundt årsplaner og årsrapporter og sørge for at disse inneholder de nødvendige og korrekte data. Dette gjelder ikke bare grunnenhetene, men i særlig grad fakultetene og Kollegiet.

9. Hva skiller deg fra de andre rektorkandidatene?

- Jeg vil fremheve mitt motiv for aktivt å søke rektorvervet. Etter tre år i Kollegiet har jeg innsett at det er nødvendig for virkelig å få bidratt til å flytte universitetet fra en defensiv til en offensiv posisjon. Jeg har et klart profilert program som utvetydig har satt forskningen i sentrum - universitetet står og faller med sin forskning. At jeg er relativt ung, ser jeg på som en styrke. Når rektorperioden er over, skal jeg tilbake som aktiv forsker. Da må jeg leve med konsekvensene av de valg som er tatt.

Vi er på langt nær flinke nok til å dokumentere våre arbeidsforholdAt jeg er relativt ung, ser jeg på som en styrke


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere