Faegri

Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998


{short description of image}

Knut Fægri
52 år
Gift, 2 barn

Prorektor og professor i teoretisk kjemi
Ansatt ved UiO siden 1978


 1. Bør Kollegiet og UiO sentralt styre forskningen i større grad enn i dag?
  - Nei. Forskningens kurs bør stikkes ut på grunnenheten. Sentral ledelse har en viktig oppgave i koordinering, i tverrfaglige satsinger, og i å få fagmiljøene til å vurdere signaler fra samfunnet om nye forskningsoppgaver. Sentral ledelse må også sørge for at fagmiljøene foretar reelle prioriteringer når aktivitetsnivået må endres.
 2. Hva konkret vil du gjøre for å rekruttere og beholde gode forskere?
  - Forsøke å bedre stipendiatfinansieringen, blant annet ved å bruke stipendiatene mer i undervisning. Ellers er det beste virkemiddel gode forskningsvilkår og bedre lønn for forskerne. Det ligger også en utfordring til oss alle i å vise fram forskningen på en måte som er i stand til å fange inn de beste studentene og gi dem lyst på en universitetskarriere.
 3. Vil du legge om universitetet til et mer eksternt finansiert serviceuniversitet?
  - Nei. Serviceuniversitetet som begrep bygger på en filosofi som jeg ikke godtar. Derimot kan, og bør, vi bedre utnytte de mulighetene vi har til ekstern finansiering gjennom oppdrag, bidrag, kommersialisering av forskningsresultater og kursaktivitet.
 4. Hva konkret vil du gjøre for å profilere UiO mer positivt for omverdenen?
  - Vi trenger profesjonell hjelp til dette. Kollegiet bør legge opp en strategi for hvilke sider av universitetet som skal profileres, og hvor mye ressurser som kan avses. Rektor vil ha en sentral plass i dette arbeidet, gjerne som en forgrunnsfigur. Det er viktig å få frem mangfoldet og kvaliteten i virksomheten vår.
 5. Bør universitetets studier adgangsbegrenses?
  - Helst ikke. Jeg er for mest mulig åpne studier, men med begrensete ressurser må vi passe på at vi ikke sprer disse for tynt, da vil undervisningen for alle lide. Vi bør se på muligheten for kortere studieveier som en måte å lette presset på. En bedre utnyttelse av studieplasser på nasjonal basis vil kunne lette presset på Oslo, men vi trenger et bedre virkemiddel enn den nasjonale åpningen som har ligget til grunn for budsjettene de senere årene.
 6. Hvordan vil du få flere kvinnelige professorer?
  - På områder med stort behov og kvalifiserte kvinnelige forskere, bør en kunne bruke kallelser. Det bør utvikles mekanismer for å ta vare på gode kvinnelige søkere som blir nr. 2 eller 3 i tilsettingskonkurranser. Kvinner med omsorgsbelastning bør gis vilkår som kompenserer for dette i en kvalifiseringsstilling. På mange fag vet vi for lite om hvorfor kvinnene forsvinner fra universitetet, dette bør undersøkes.
 7. Bør god forskningsformidling være meritterende ved ansettelser?
  - Ja. Men det kan være vanskelig å kvantifisere og måle den mot forskningskvalifikasjoner. Av samme grunn blir også god undervisning underkredittert ved ansettelse
 8. Tør du stå for noe ikke alle i universitetsmiljøene er enig i? Gi eksempler på kontroversielle meninger du vil stå for.
  - Det er sjelden "alle i universitetsmiljøene er enig i" noe, og hvis rektor er på kant med en slik mening, bør han lytte nærmere til miljøene. Jeg oppfatter meg selv hovedsakelig som en konsensuspolitiker, men vil kunne ta kontroversielle standpunkter dersom det kreves. Mitt mest kontroversielle standpunkt i dag er kanskje ønsket om å styrke ekstern inntjening.
 9. Hva skiller deg fra de andre rektorkandidatene?
  - Først og fremst tre års erfaring som prorektor. Dette har gitt meg en bred kontaktflate på universitetet og god innsikt i universitetets problemer. I større grad enn de andre har jeg lagt vekt på å styrke organisasjonen innad, bedre samhold og mindre fragmentering. Jeg har en god bakgrunn innen deler av IT. Som tidligere bestyrer på et institutt med en stor andel teknisk/administrativt personell har jeg hatt god kontakt med de problemene denne gruppen står overfor.
Tre års erfaring som prorektor har gitt meg en bred kontaktflate på universitetet og god innsikt i universitetets problemer.
Jeg oppfatter meg selv hovedsakelig som en konsensus-
politiker

 


Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

Publisert 30. sep. 1998 18:40 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere