Notiser<font size="2"></font>

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

TMV + ESST=nytt senter

Senter for teknologi og menneskelege verdiar (TMV) og Education in Society, Science and Technology (ESST) skal slåast saman til eit eige senter som skal leggjast under Det samfunnsvitskaplege fakultetet. Det har Kollegiet bestemt. Det nye senteret skal vidareføra dei to fagtradisjonane teknologi, kultur og verdiar, og innovasjonsstudiar. Eininga skal ved sidan av å driva eiga forsking, gi undervisning til den internasjonale mastergraden i tillegg til påbygging til hovudfag og doktorgradsundervisning. Senteret skal vera utan tidsavgrensing og skal ha ein fagleg leiarstilling og eit tverrfagleg styre. Etter tre år skal det takast opp til ny vurdering om eininga skal organiserast som eit eige institutt. Det blir sett av pengar på universitetsbudsjettet til den faglege leiaren frå januar neste år. Kollegiet bed om at det i tillegg blir søkt om finansiering frå Noregs forskingsråd og andre eksterne finansieringsinstitusjonar.

Universitetsfolk sviktet Blindernkonferansen

Tross skryt for et godt faglig program, var det dårlig oppmøte på årets Blindernkonferanse. Det var først og fremst folk fra UiO som ikke møtte opp. Den manglende påmeldingen blant annet førte til at forelesningsrekken om Energi og miljø måtte avlyses.

Tre vil bli MED-dekan

Det er tre kandidater før valget på ny dekan ved Det medisinske fakultet (MED). Det er fungerende dekan Gunnar Tellnes, bestyrer Gunnar Nicolaisen ved Instituttgruppe for medisinske basalfag og professor Stein A. Evensen ved Medisinsk avdeling A, Rikshospitalet.

Siste frist for innlevering av stemmer er 5. oktober, og den som blir valgt, blir sittende ut 1999.

Få vil bli museumsdirektører

Svært få søkere hadde meldt seg til de to ledige stillinengene som museumsdirektør da søknadsfristen gikk ut den 16. september. Til stillingen som museumsdirektør for De naturhistoriske museer og Botanisk hage er det to søkere; professor Tor. A. Bakke ved Zoologisk museum på Tøyen og professor Elen Roaldset ved Institutt for geologi og bergteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim Til stillingen som museumsdirektør for De kulturhistoriske museer vil bare en av de tre søkerne stå frem med navn Det er professor Egil Mikkelsen ved Institutt for arkitektur, kunsthistorie og numismatikk ved UiO. Kollegiet skal ha et møte i november, der saken trolig vil bli drøftet, og det er ventet at museumsdirektørene vil bli tilsatt før jul.

UiO ønsker seg flere kvinnelige professorer

Universitetet i Oslo har vedtatt å tildele 20 stipendiatstillinger til kvinner. Kollegiet valgte med det vedtaket å øke andelen av kvinnelige forskere. Dette gjelder stipendiater som allerede har forsvart en doktorgradsavhandling. Bakgrunnen for tildelingen er at kvinneandelen blant professorene varierer sterkt mellom de faglige miljøene. I dag er rundt en tredel av professorene ved Det juridiske-, historisk-filosofiske-, og samfunnsvitenskapelige fakultet kvinner. På MN-fakultetet og Det odontologiske fakultet utgjør andelen av kvinnelige professorer henholdsvis 16,2 og 15,5 prosent, mens kvinnene utgjør omtrent halvparten av professorene ved UV-fakultetet. De fleste av de nye forskerstillingene er øremerket MN- og HF-fakultetene.

Nytt fagleg minstekrav

Studentar ved HF-fakultetet, UV- fakultetet, SV-fakultetet og studentar i kristendom ved Det teologiske fakultetet må ha 2,7 i karakter på mellomfagstillegget for å kunna gå vidare til hovudfag. Det har Kollegiet bestemt. Fakulteta kan innføra denne regelen frå studieåret 1999/2000, og røynslene med ordninga skal evaluerast etter tre år.

Utgraving av Halvdanshaugen?

Universitetets Oldsaksamling har oppnemnt ei eiga ekspertgruppe som skal vurdera om Halvdanshaugen bør gravast ut. Halvdanshaugen på Stein i Hole er Buskeruds største gravhaug med tverrmål 58 meter og ei høgd på 5,3 meter. Skal ein tru kongesogene, er haugen reist over Halvdan Svarte, far til Harald Hårfagre. Haugen ligg nede på ei leirslette slik som Oseberg- og Gokstadhaugen, og fleire arkeologar trur difor den kan innehalda ei skipsgrav av same type. Ekspertgruppa skal levera innstillinga si i løpet av februar neste år. Gruppa er samansett av professor Evabeth Astrup, professor Arne Emil Christensen, førsteamanuensis Jan Henning Larsen, professor Egil Mikkelsen og førsteamanuensis Perry Rolfsen.

Stort behov for pedagogisk etterutdanning

Det eksisterer et stort behov for etterutdanning innen pedagogikk blant kandidatene fra Pedagogisk forskningsinstitutt (PFI). Det viser en undersøkelse blant alle kandidater på hovedfags- og profesjonsnivå som ble uteksaminert mellom 1960 og 1997. Interessen er større for etterutdanning i de disiplinbaserte tilbud som pedagogisk psykologi og forskningsmetode enn for funksjonsbaserte tilbud som ledelse, evaluering og IT.

Undersøkelsen er en del av PFIs satsing på etter- og videreutdanning, og er den første i sitt slag som er foretatt ved UiO.

To gjesteforelesere daglig

I fjor hadde UiO besøk av 892 gjesteforelesere - altså over to nye hver dag. Over halvparten av disse kom fra utenlandske institusjoner. Samtidig var 681 av UiOs ansatte gjesteforelesere ved andre institusjoner i inn- og utland. Det viser tall fra UiOs rapport for 1997.

Masse museumsbesøk

Universitetets museer hadde 978 000 besøkende i fjor, og det er det høyeste besøkstallet siden 1993. Mest populært er Vikingskipshuset på Bygdøy, med 450 000 gjester i fjor. 85 000 skoleelever besøkte universitetsmuseene i løpet av 1997.

Utlån til tusen

662 000 bøker ble utlånt fra Universitetsbiblioteket i fjor, noe som tilsvarer nesten 2000 bøker hver dag. Likevel er det en liten nedgang i utlånet fra de to årene før. Det viser UiOs rapport for 1997.

Fakultetene bestemmer dekanvalgform

Fakultetsstyrene kan selv velge om de vil ha indirekte eller direkte valg på dekan og prodekan. Det vedtok Kollegiet på sitt møte 1. september. Siden mars i fjor har midlertidige regler for valg av dekaner og prodekaner åpnet for indirekte valg. Nå er reglene blitt permanente, og tilsvarende regler skal også gjelde for valg av bestyrere og visebestyrere.

Hovedfag i arabisk

Kollegiet anbefaler at det opprettes hovedfag i arabisk, og at magistergraden i arabisk samtidig legges ned. Hovedfaget skal realiseres innenfor instituttets egne ressursrammer.  

Gresk storfag

Kollegiet godkjenner at det opprettes hovedfag i antikkens gresk. Opprettelsen av hovedfaget skal ikke medføre økte ressursrammer til Klassisk og romansk institutt.  

Mastergrad om Tibet

Kollegiet har vedtatt å opprette et mastergradsprogram i tibetanske og buddhistiske studier. Programmet knyttes til religionshistorie og skal ikke bety ekstra ressursbehov. Hensikten med studiet er å imøtekomme tibetanske studenters behov for en formell utdanning, og det skal tas opp maks fem studenter hvert studieår.

Sentre skal evalueres

Senter for utvikling og miljø (SUM) og Bioteknologisenteret skal evalueres. Det skal også universitetets sentrale innsatsområder og Institutt for menneskerettigheter, ifølge Kollegiets vedtak 1. september.

I forbindelse med evaluering av SUM skal det bli en gjennomgang av UiOs aktiviteter innen miljø og utvikling, og universitetets forskning innen bioteknologi vil bli evaluert sammen med Bioteknologisenteret.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere