En personalsjefs bekjennelse

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998

Om å rette baker for smed - om impotens og prioritering

Verken Kollegiet, rektorat eller universitetsdirektør kan bebreides i saken, skriver Trond Tveit Selvik.

Innlegget fra professorene Laudal og Løvlie om mangelfull behandling og svar i den - for dem - viktige sak om hvorvidt stipendiater lønnet av Kreftforeningen m.v. skal ha rett til å søke om barnehageplass i Universitetets barnehage, medfører at baker rettes for smed. At rektorkandidater som i dag sitter i Kollegiet blir stilt til ansvar for at en sak ikke er behandlet i administrasjonen, beklager jeg. Verken Kollegiet, rektorat eller universitetsdirektør kan bebreides i saken, ettersom den - ganske riktig - har støvet ned i en skuff hos den byråkrat som i sin tid - riktignok feilaktig - fikk seg tillagt følgende sitat: "UiO har innført reglene for at dei skal fylgjast."

Først - til bekjennelsen:

  1. Jeg burde korrigert inntrykket av et meningsløst regelverk for reglenes egen skyld pga. det sitat jeg var tillagt i Uniforum 18.09.97.
  2. Jeg burde skrevet et tilsvar til professorene Laudal/Løvlie da deres opprinnelige innlegg sto i Uniforum 2.10.97.
  3. Jeg skulle laget et utkast til svar fra rektor på professorenes brev av 16. januar i år hvor de ba om at saken ble forelagt Kollegiet. Saken har fått saksnr. 98/287, og rektor har bedt om en uttalelse som hun ikke har fått.
  4. Det skulle - hvis universitetsdirektør og rektor fant det riktig - vært utarbeidet et framlegg til Kollegiet vedrørende endring av reglene for opptak i Universitetets barnehage. Fordi jeg har sviktet, har de aldri fått reell mulighet til å fremme en sak.
  5. Sist - men ikke minst: Laudal/Løvlie fortjener uansett et skikkelig svar.

Jeg legger meg flat for all kritikk på at ovennevnte punkter ikke er gjort noe med. Kun undertegnede personalsjef har ansvaret for dette. At saken ikke har blitt prioritert innenfor tildelte rammer, er en forklaring som i sin sammenheng synes lite interessant.

Deretter - til saken:

I første omgang får jeg nøye meg med følgende: Kollegiet reviderte retningslinjer for opptak i Universitetets barnehage seinest på møtet 23. januar 1996. Det ble da gjort forandringer på pkt. 1 Rett til å søke, hvor det nå heter: "(…) Personer i rekrutteringsstillinger på alle nivåer lønnet av eksterne kilder har adgang til å søke dersom de har minst ¾ av sin arbeidsplikt ved UiO og betaler overhead til UiO" (undertegnedes utheving). Så langt vites, har stipendiater ansatt i Kreftforeningen etc. aldri hatt søknadsrett til universitetets barnehage. Endringen i 1996 åpner for denne muligheten, men er betinget av at det betales overhead til UiO. At dette er stilt som et vilkår, kan synes rimelig når hvert barn i barnehagen "subsidieres" med 20 000- 25 000 kroner pr. år.

Oppsummert i Laudal/Løvlies 4 punkter:

  1. Kollegiet behandler saker etter framlegg fra administrasjonen eller på initiativ fra rektor. At administrasjonen bruker lang tid på å få fram en sak, endrer ikke på dette forhold.
  2. Saken er ikke for liten til at Kollegiet gidder å beskjeftige seg med den. Tvert imot har Kollegiet nettopp i en annen sammenheng avvist å gi stipendiater ved Det medisinske fakultet stemmerett ved høstens valg ut fra en begrunnelse knyttet opp mot det formelle arbeidsgiveransvar og kostnadseffektiv administrasjon.
  3. Det er neppe behov for å behandle dette spørsmål i komiteer, men endring av opptaksreglement må i alle fall forelegges barnehagens styre og råd.
  4. Den undertegnede byråkrat tar til etterretning at han i denne sak ikke har kunnet gi god nok støtte til den faglige basisvirksomhet ved UiO. Sak om endring av opptaksreglementet vil heller ikke i nær framtid få høy prioritet fra min side, men jeg kan love at sak 98/287 snart kan avsluttes.

Trond Tveit Selvik
Personalsjef  

P.S. Det tok meg tre arbeidstimer å utforme dette innlegg til Uniforum. Den tiden skulle vært brukt til å bearbeide grunnlagsmateriale for neste strategiske planperiode, slik at grunnenheter skulle få et best mulig utgangspunkt for sine innspill. Men det er vel kanskje ikke så farlig …

Innlegget er forkortet. - Red.

 

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1998
Publisert 30. sep. 1998 18:32 - Sist endra 1. sep. 2014 13:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere