Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1998

Fire dekanvalg i høst  

Det vil bli valgt en ny dekan på Det medisinske fakultet etter at Jon Dale gikk bort i sommer. Dekanvalget vil bli holdt i løpet av september, og den som blir valgt, vil sitte ut 1999.

Senere i høst vil det også holdes ordinære dekanvalg ved Det odontologiske, Det samfunnsvitenskapelige og Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Dekanene skal velges for tre år, og verken SV-dekan Aanund Hylland eller OD-dekan Ingeborg Jacobsen stiller til gjenvalg.

55 nye IT-studieplassar

Universitetet i Oslo får 55 nye studieplassar på hovudfag i informasjonsteknologi. Det har Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet bestemt etter at fordelinga av stortingsvedtaket om ekstraløyvingar til høgare utdanning no er klar. Under handsaminga av det reviderte nasjonalbudsjettet vedtok Stortinget nemleg å plussa på utdanningsbudsjettet med 90 millionar kroner øyremerka til høgare utdanning. Dette har også ført til at UiO har fått tildelt åtte nye studieplassar i farmasi og 50 nye studieplassar ved den desentraliserte praktisk-pedagogiske utdanninga.  

Nytt studium i kvinneforskning

Kollegiet har vedtatt å opprette et nytt studium i kvinne- og kjønnsforskning. Dette studiet skal erstatte dagens semesteremner i Kjønn og kultur og Kjønn og samfunn.

Det nye studiet er bygd opp av 5- og 10-vekttallsenheter og kan inngå både i en cand.mag.-grad og i hovedfag. Undervisningen vil delvis bli gitt ved Senter for kvinneforskning og delvis ved fakultetene.

7,5 millionar kroner til UiO  

Universitetet i Oslo har fått tildelt 7,5 millionar kroner av Kyrkje-, utdannings- og vitskapsdepartementet. Pengane skal brukast til innkjøp av vitskapleg utstyr og til omstilling. Noregs teknisk-naturvitskapleg universitet (NTNU) i Trondheim får ein halv million mindre, medan Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø får 4,5 og 3,5 millionar kroner meir enn UiO. Til saman blir det løyvd åtte millionar kroner som skal gå til 40 nye doktorgradsstipendiatstillingar og 20 post doc-stillingar til universitet og vitskaplege høgskular. Med fordelinga av desse 45 millionar kronene har universiteta fått om lag 70 prosent av den totale løyvinga på 90 millionar kroner til høgare utdanning i samband med revidert nasjonalbudsjett.

Fødsel i antikken  

Teologiprofessor Turid Karlsen Seim holder det populærvitenskapelige foredraget under universitetets årsfest i Aulaen onsdag 2. september klokka 1200. Hun har kalt foredraget Å være "liv laga", og det handler om antikkens forestillinger om fødsel. I pakt med tradisjonen skal det også være prisutdelinger, blant annet utdeling av H.M. Kongens gullmedaljer. Både forskningsprisen og forskningsformidlingsprisen kommer til å bli utdelt under årsfesten, som arrangeres på universitetets stiftelsesdag, den 2. september. Universitetets symfoniorkester, Den norske Studentersangforening, Kvindelige Studenters Sangforening og gitaristen Stein- Erik Olsen og panfløytisten Roar Engelberg står for de musikalske innslagene under årsfesten.

Lyser opp studentkvardagen

Universitetet i Oslo har også i år gitt ut eit orienteringshefte til alle som er nye studentar denne hausten. Heftet, som både er på nynorsk og bokmål, gir eit oversyn over dei viktigaste opplysningane om semesterstart. Det gjeld informasjon om fadderordninga, examen philosophicum/examen facultatum og semesterregistering. Det blir også gitt nyttig informasjon om studentdemokrati og studentbustader. Orienteringsheftet skal delast ut til alle nye studentar ved UiO.

Metadonseksjon opprettes

Kollegiet anbefaler at det opprettes en seksjon for forskning og evaluering ved Nasjonalt senter for metadonassistert behandling, og at seksjonen bemannes med en professor, to professor II, to stipendiater og en hjelpestilling. De ansatte vil knyttes til Instituttgruppe for psykiatri ved Det medisinske fakultet.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 10 1998
Publisert 20. aug. 1998 08:34 - Sist endra 1. sep. 2014 13:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere