Dimensjoneringsmeldingen, jurister og arbeidsmarked

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998

Det er skuffende og overraskende at KUF fremmer drastiske forslag basert på sviktende grunnlag, skriver Frederik Zimmer.

Uniforum skriver 28. mai om regjeringens dimensjoneringsmelding og refererer at regjeringen tilrår omdisponeringer fra blant annet jus til fag som det er større etterspørsel etter på arbeidsmarkedet.

Regjeringens konklusjon er helt og holdent basert på arbeidsmarkedsbetraktninger, og iallfall når det gjelder jus, bygger disse på sviktende grunnlag. Det er riktig nok - slik meldingen flere ganger fremhever - at både studenttall og kandidattall i jus har økt betydelig på 1990-tallet. Men regjeringen synes å forutsette at denne utviklingen vil fortsette og ser altså ut til å være ukjent med at det for lengst er fattet vedtak som vil lede til en betydelig nedgang i antallet juridiske kandidater etter hvert. Det ble allerede i 1993 innført et særskilt opptak til 2. avd., som først nå vil gi seg utslag i lavere kandidattall. Men først og fremst vil den nye studieordningen slå sterkt ut: Mens vi i de senere år har uteksaminert mellom 550 og 600 juridiske kandidater i Oslo, er opptakstallet til den såkalte profesjonsdelen i den nye studieordning forutsatt å være i overkant av 300. Det er åpenbart at dette etter hvert vil få stor betydning for arbeidsmarkedet (Norges Juristforbund har til og med vært bekymret for at det blir for jurister i fremtiden). Det følger av dette at arbeidsmarkedet ikke kan brukes som argument på den måten regjeringen gjør.

Dertil kommer følgende: Det er vel kjent at Det juridiske fakultet har den overlegent dårligste lærerdekning av fakultetene; for tiden er det over 80 studenter pr. lærer. Det har vært et hovedformål med den pågående studiereform å bedre studiekvaliteten, og det skal blant annet skje ved bedring av dette forholdstallet. En slik omlegging er påkrevet for at jusstudentene skal bli gitt et studietilbud som er på høyde med det man kan forvente ved et kvalitetsuniversitet i våre dager, blant annet med tilstrekkelig stort innslag av studentaktiviserende undervisning. Kollegiet og KUF har gitt sin tilslutning til studiereformen og intensjonene bak den. Hvis nå fakultetets ressurser blir redusert som resultat av nedgangen i studenttall i årene fremover - og slik må man vel dessverre forstå meldingens ikke aldeles klare formuleringer -, vil det slå beina under disse bestrebelsene.

Det er skuffende og overraskende at KUF fremmer drastiske forslag basert på sviktende grunnlag og åpenbart uten noen som helst erindring om at departementet for mindre enn tre år siden ga sin tilslutning til studiereformen og formålene med den. Vi regner med at det siste ordet ikke er sagt.

Frederik Zimmer
dekan, Det juridiske fakultet

 

 


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 09 1998
Publisert 10. juni 1998 16:47 - Sist endra 1. sep. 2014 13:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere