Streik ved UiO

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 08 1998


{short description of image}

328 AF-medlemmer ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) og Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) er tatt ut i streik fra torsdag 28. mai.

Av Marianne Tønnessen


Muntlige eksamener rammes

Institutter uten ledelse

- Forslaget hadde gal profil

Mange spørsmål på streikemøte

LUHF og NTL vil utsette møter

Fire dispensasjoner innvilget

{short description of image}

Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) har sagt nei takk til Riksmeklingsmannens forslag til løsning på tariffoppgjøret. Dette forslaget ville gitt AF-medlemmene et lønnstillegg på mellom 15.000 og 20.000 kroner, ifølge NTB. Kravet var på gjennomsnittlig 25.000 kroner per medlem.

Dermed er 328 AF-medlemmer ved UiO i streik.

Muntlige eksamener rammes

Ved både MN og UV har streiken rammet de muntlige eksamenene. En muntlig eksamen blir avlyst hvis minst en av de lærere som deltar, er tatt ut i streik.

En foreløpig oversikt fra UV viser at flere muntlige eksamener, en prosjekteksamen og en praktisk prøve står i fare for å bli avlyst. Dette kan komme til å berøre om lag 400 studenter. UV regner med å kjøre de skriftlige eksamenene som planlagt, men streiken vil ramme sensurarbeidet.

Ved MN er noen muntlige eksamener allerede avlyst, og flere er i fare for å bli rammet, inkludert mange avsluttende hovedfagseksamener. Utover i perioden vil også en rekke skriftlige eksamener måtte avlyses siden det ikke er laget oppgavesett før streiken begynte. På førstkommende torsdag skulle det vært holdt en skriftlig eksamen i geologi, men oppgavene er ikke laget ennå, så fakultetet regner med at eksamenen må avlyses. Lærere som er i streik vil ikke gjennomføre faglærerrunde under skriftlig eksamen, og de vil heller ikke utføre sensurarbeid.

Avlyste eksamener kan være vanskelige å improvisere i tiden etter en avblåst streik, siden er vanskelig å få sammenkalt eksamenskommisjoner på kort tid. Mange eksamener må derfor utsettes til høsten. Siden også sensurarbeidet blir forsinket, kan dette bety at mange studenter må begynne høstsemesteret uten de eksamener de normalt skulle vært ferdige med eller uten sensur på eksamener de har avlagt. Dette kan igjen få konsekvenser for blant annet stipend- og jobbsøking.

Utsatt sensur kan også føre til at en ikke kan ta opptak til høyere grads studier før til høsten. Dette kan forsinke studiestarten, og medføre en forskyvning av undervisningen i høstsemesteret.

Doktordisputaser er unntatt fra streiken. Ansatte som er involvert har dermed generell dispensasjon når det gjelder gjennomføringen av selve disputasen og prøveforelseningen.

Institutter uten ledelse

En rekke av instituttene ved de to streikerammede fakultetene står nå uten operativ ledelse. Ved alle de tre utdanningsvitenskapelige instittuttene er den valgte ledelse tatt ut i streik, og to av dem, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling og Institutt for spesialpedagogikk, er også uten administrativ ledelse. Også fakultetsdirektør Bjørnar Sarnes er i streik. Dekan Lise Vislie streiker ikke, siden hun er embetskvinne.

Europarådkurset ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet vil likevel bli avviklet som planlagt.

Ved ni av de femten instituttene ved MN er bestyreren tatt ut i streik, og flere av instituttenes kontorsjefer streiker også. På fakultetsnivå streiker både assisterende fakultetsdirektør Trine-Lise Zimmer, personalsjefen, økonomisjefen og lederen av Seksjon for forskningsadministrasjon og internasjonalisering.

- Forslaget hadde gal profil

Forslaget Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) sa nei takk til, ville gitt en generell lønnsøkning på 10 000 kroner. I tillegg ville det bli satt av 0,45 prosent til lokale oppgjør og to prosent til sentrale justeringsforhandlinger. I de sentrale forhandlingene skal kvinner og skoleverket prioriteres.

Kravene fra AF var på 4,2 prosent i generell lønnsøkning, to prosent til lokale forhandlinger og "betydelige midler" til sentrale justeringsforhandlinger. Tilsammen ble gjennomsnittskravet for vitenskapelige stillinger om lag 30.000 kroner.

Selv om både YS og LO i staten, Norsk Lærerlag og Politiets Fellesforbund sa ja til meklingsforslaget, har altså AF sagt nei.

- Streiken er utelukkende statens ansvar. Tilbudet lå på omtrent det halve av kravet, og har en helt gal profil. Vi kan ikke akseptere at ansatte i høyere utdanning og forskning nok en gang skal få mindre enn andre grupper, sier generalsekretær Kari Kjenndalen i Forskerforbundet.

- Pengene kom ikke til oss, men til helt andre grupper. Medlemmene i AF ble ofret til fordel for lærerne. Nå vil en universitetslektor få en begynnerlønn som er fra to til fire lønnstrinn lavere en hva man hadde fått i skoleverket. Det er dette som er grunnlaget for streiken, sa Jens Jahren i streikekomiteen ved UiO i møte med universitetets streikende torsdag formiddag.

Mange spørsmål på streikemøte

{short description of image}Ansatte på streikemøte

Kan jeg lese e-posten min hjemmefra? Er det tillatt å ta seg en kopp kaffe i kantina? Hva skjer med de løpende dyreforsøkene jeg utfører?

De AF-organiserte ved MN og UV som nå er tatt ut i streik, hadde mange spørsmål til streikeledelsen under streikemøtet torsdag formiddag.

{short description of image}Jens Jahren i streikekomiteen ved UiO

Jens Jahren i streikekomiteen understreket at når man er i streik, har man ikke lenger at arbeidsforhold til universitetet:

- Det betyr at det er streikebryteri å gå inn på kontoret, og universitetet kan betrakte dette som et innbruddsforsøk, sa han. Han frarådet også de streikende å lese e-posten via modem:

- Vi i fagforeninga kan ikke oppdage om folk leser e-post. Men det kan arbeidsgiver, og dersom vi får kjennskap til det, betrakter vi det som streikebryteri. Det kan medføre at den som leser e-post ikke får streikebidrag fra oss, og det er også muligheter for å ekskludere vedkommende, sa Jahren.

Det vil bli satt ut streikevakter på universitetetsområdet, og Jahren opplyste at streikekomiteen arbeider for å få igang en streikekafé på Blindern. Streikekomiteen vil også appelere til universitetsledelsen om at man avlyser møter der noen av møtedeltakerne er forhindret fra å komme fordi de er i streik.

Fra salen var det et sterkt ønske om at AF og Forskerforbundet tar kontakt med Norges forskningsråd for å få en utsettelse på søknadsfristen for forskningsmidler, en frist som går ut 15. juni. Universitetsdirektøren har nå sendt et brev til Forskningsrådet og bedt om at søknadsfristen utsettes til 14 dager etter at streiken er avblåst.

Ved Biologisk institutt, som er rammet av streik, utføres det en del løpende forsøk med levende dyr. Streikeledelsen opplyste at det er mulig å be arbeidsgiver søke om dispensasjon til å utføre slikt arbeid. I dette tilfellet blir arbeidsgiveren verken bestyrer eller kontorsjef, da begge disse også er i streik, men fakultetsledelsen.

På møtet kom det en del forslag til hvordan man skulle markere streiken overfor omverdenen. Ett forslag som ble møtt med applaus, kom fra Arne Sletsjøe, bestyrer ved Matematisk institutt. Han foreslo å arrangere en serie populærvitenskapelige forelesninger på Eidsvolds plass foran Stortinget.

LUHF og NTL vil utsette møter

I et felles brev har de to andre store fagforeningene ved UiO, LUHF og NTL, bedt om at alle møter ved UiO der fagforeningene er representert, opphører så lenge streiken varer. I brevet står det blant annet at "LUHF-Oslo og NTL-forening 90 oppfatter det slik at møter mellom partene ikke vil kunne fungere tilfredsstillende uten AFs deltakelse, og ber derfor om at arbeidsgiver utsetter alle møter mellom partene til konflikten er avklart."

Personalavdelingen ber enhetene forholde seg til dette. Den sentrale streikeberedskapsgruppen ved UiO anbefaler dessuten at det holdes en lav profil i forhold til å gjennomføre andre typer møter der noen av møtedeltakerne er forhindret fra å komme på grunn av streiken. Rådet fra beredskapsgruppen er at møtene utsettes så sant utsettelsene ikke får store negative konsekvenser, for ikke å provosere unødvendig.

Fire dispensasjoner innvilget

AF og Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) har foreløpig behandlet fem dispensasjonssøknader fra UiO, og innvilget fire av dem. Den ene søknaden gjaldt dispensasjon til å fylle på nitrogen i verdifullt utstyr for å forhindre betydelig materiell skade, den andre var en dispensasjon for å stelle en levende algesamling, den tredje dispensasjonen gjaldt behovet for å holde det tekniske anlegget ved Fytotronen operativt og den siste var en dispensasjon for å holde tilsyn med forsøksdyr i akvarieavdelingen. En søknad om å delta på feltarbeid i forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom UiO og Norsk Hydro, ble avslått.

En generell søknad fra KUF om dispensasjon for lokal sensur ved både muntlig og skriftlig eksamen, er avslått av AF og AAD.

Følg med i nett-Uniforum

Uniforum på nettet vil følge med og gi oppdatert informasjon dersom streiken trappes opp eller avblåses. Informasjon om streiken finnes også på nett-sidene til MN (http://www.matnat.uio.no/faksekr/studavd/studinfo/annet/streik2.htm ) og UV (http://www.uv.uio.no/streik.htm). Det vil også bli en dekning av streiken i Uniforums papirutgave som kommer 11. juni.


Oppdatert tirsdag 2. juni kl. 12.00 av MT


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 08 1998

Publisert 2. juni 1998 11:55 - Sist endra 1. sep. 2014 13:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere