Notiser

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1997

Satser på Tullinløkka

Kollegiet vedtok sist tirsdag å sette nybygg på Tullinløkka og ombygging av Historisk museum øverst på ønskelista for nye byggeprosjekter i 1999. Dette prosjektet stod øverst på lista i fjor også, og universitetet ønsker seg 30 millioner kroner til disse bygningene i '99.

Som nummer to på lista kommer renovering av Urbygningen med Gamle festsal og deler av Aulaen i sentrum.

UiO har tre store byggeprosjekter som allerede er i gang: Nytt universitetsbibliotek på Blindern, Preklinisk III på Gaustad og renovering av ZEB-bygningen. Kollegiet ønsker en bevilgning på om lag 170 millioner kroner i 1999. Det vil være nok til å gjøre ferdig disse byggene.

Effektiviseringen går sin gang

I en orientering til Kollegiet gjør Universitetsdirektøren opp status for Effektiviseringsprosjektet før årsskiftet. Blant punktene på dagsordenen er ansettelse av direktør for den nye avdelingen som erstatter Studieavdelingen (SA), Forskningsadministrativ avdeling (FA) og Internasjonal avdeling (INTA). Intervjurunden med aktuelle kandidater starter før jul. Så vil den nye direktøren bli utnevnt på nyåret. For øvrig er det ennå uklart hva den nye "superavdelingen" skal hete. Valget står mellom enten "Administrativ avdeling for studier, forskning og internasjonalisering" eller "Studie- og forskningsadministrativ avdeling".

Når det gjelder ombyggingen av 1. etasje i Administrasjonsbygningen, er en arbeidsgruppe nedsatt. Gruppen skal blant annet arbeide med de tekniske løsningene for ny felles skranke og sentralbord.

Uniforum beklager

Uniforum-redaksjonen beklager at navnet til konservator for Ustinow-samlingen var skrevet feil i Uniforum nr 17. Han heter Mir Mohsen Mousavi. (Foto: Ingvild Sonstad)

Nettopp på USIT

INTERNETT PÅ TV: Austlandslaget sat i studioet til USIT under semifinalen i kunnskapsprogrammet "Nettopp" på NRK 2. (Foto: Kirsten Faustino)

NRK har gjort delar av dei ti opptaka av kunnskapsserien "Nettopp" på avdeling for mediekultur ved Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT). Programmet er ein kunnskapsskonkurranse mellom dei vidaregåande skulane i landet der oppgåvene skal løysast ved hjelp av Internett. Programleiar er Erik Meyn ved NRK-Troms der også programmet blir sendt frå. Laga frå Austlandet sit i studioet til USIT, medan dei andre laga sit i Tromsø og Trondheim.

- Programmet er eit godt døme korleis det går an å kombinera dei to kommunikasjonsmedia, kringkasting og informasjonsteknologi, meiner dagleg leiar Arild Boman ved Mediekultur.

Ny brosjyre om yrkesetikk

Brosjyren "Yrkesetiske retningslinjer for veiledere ved Universitetet i Oslo" har nå kommet. Interesserte kan henvende seg til likestillingsrådgiver Lise Christensen i Administrasjonsbygningen, 4. etasje, tlf. 22 85 50 40.

UiO marknadsfører masterstudiet

Internasjonal avdeling ved universitetet har gitt ut eit informasjonshefte om "The Quota Programme" som finansierer eit to år eller eitt år langt masterstudium ved Universitetet i Oslo for studentar frå U-land og Aust-Europa. Alle forelesingane på desse studia er på engelsk. "The Quota Programme" finansierer også doktorgradsstudiet til studentar frå desse landa. Men berre søkjarar som kan visa til at dei allereie har etablert kontakt med eit institutt eller rettleiar ved UiO kan søkja om støtte til doktorgradsstudiet frå dette finansieringsprogrammet. Siste frist for å søkja om opptak til masterstudiet er 1. februar 1998.

NTNU slurva med tryggleiken

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet i Trondheim (NTNU) sluntra med sikringsføreskriftene i alle laboratoria sine på 70-talet. Dette kom fram på eit møte som representantar for Helse-, miljø- og sikringsavdelingane ved dei fire norske universiteta hadde i Bergen i slutten av november.

Fire av hovudfagsstudentane som dreiv med forsøk i desse laboratoria har seinare utvikla kreft. No viser det seg altså at NTNU hadde eit svært avslappa forhold til tryggingstiltak.

- Dei som dreiv med forsøka i Trondheim, tok aldri omsyn til reglane om avtrekk og ventilasjon, då dei dreiv og blanda radioaktive isotopar med kjemiske stoff, fortel strålekonsulent Elena Larsen ved HMS-avdelinga til Universitetet i Oslo. NTNU har skaffa seg ein oversikt over alle hovudfagsstudentar som dreiv med slike forsøk på 70-talet. Denne oversikten er sendt vidare til Kreftregisteret. Førebels kjem ikkje det same til å bli gjort ved Universitetet i Oslo.

- Me vil sjå kva konklusjon Kreftregisteret kjem fram til, før me set i gang ei systematisk kartlegging av dei hovudfagsstudentane som gjekk her på den tida. Dersom det blir aktuelt, må universitetet øyremerka eitt årsverk til dette arbeidet, meiner Elena Larsen.

Nominerte til HFs formidlingspris

To kvinnelege førsteamanuensar og to mannlege professorar er kandidatar til årets formidlingspris ved Det historisk-filosofiske fakultetet. Dei fire er professor Ole Jørgen Benedictow ved Historisk institutt, professor Kjell Venås ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, førsteamanuensis Åse Marie Nesse ved Germanistisk institutt og førsteamanuensis Ruth Laila Schmidt ved Institutt for austeuropeiske og orientalske studiar.

Kunngjeringa av prisvinnaren skjer den 18 desember.

Julia Pastrana i boks

Nå er levningene etter Julia Pastrana - den såkalte apekvinnen - flyttet fra Rettsmedisinsk institutt på Rikshospitalet til Anatomisk institutt på Gaustad. Der blir de oppbevart i et spesiallaget magasin for genetisk materiale. Magasinet er avlåst, og man kan bare få tilgang ved legitim forskningsinteresse.

Det har tidligere vært en debatt om hvorvidt Pastranas levninger skulle gravlegges eller oppbevares i forskningsøyemed. Nå er hun plassert i en spesiallaget sarkofag, og universitetsledelsen anser saken for å være i boks.

Uniforums utgjevingar for våren 1998

Uniforum kjem ut annankvar torsdag også etter nyttår. Det første nummeret kjem ut den 29. januar, medan det siste nummeret før sommarferien kjem ut den 25. juni. Siste frist for innlevering av eksternt stoff er alltid fredagen før.

Utgjevingdato:

Uniforum nr. 1 29. januar

Uniforum nr. 2 12. februar

Uniforum nr. 3 26. februar

Uniforum nr. 4 12. mars

Uniforum nr. 5 26. mars

Uniforum nr. 6 30. april

Uniforum nr. 7 14. mai

Uniforum nr. 8 28. mai

Uniforum nr. 9 11. juni

Uniforum nr. 10 25. juni


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1997
Publisert 11. des. 1997 12:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere