"Studentar har for stor makt!"

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1997

Fast vitenskapelig personale har stort sett bedre forutsetninger for å vurdere søkeres faglige kvalifikasjoner enn representantene for studentene eller det teknisk-administrative personalet, skriver professor Nils Roll-Hansen.

I siste nummer av Uniforum (nr.14 1997) skriver stud.philol. Anne Helene Tveit Molaug at jeg har kommet med "oppsiktsvekkende påstander" under overskriften "Studentar har for stor makt!" Det hun sikter til, er imidlertid et tendensiøst referat (i Uniforum nr. 13 1997) fra en debatt i forbindelse med dekanvalget ved HF. Journalisten tillegger meg meninger og påstander som svarer dårlig til det jeg sa. Jeg uttalte meg ikke generelt om studentenes innflytelse i universitetets styringsorganer. Mitt anliggende var mer begrenset, nemlig studentenes innflytelse på ansettelser i vitenskapelige stillinger, spesielt de faste vitenskapelige stillingene. Jeg sa at det kan være problematisk hvis studentene får avgjørende innflytelse på vitenskapelige ansettelser, for eksempel der hvor fakultetet avviker fra fagkomiteen og innstillingen fra vedkommende institutt.

Molaug mener at jeg "retter baker for smed" ved å trekke frem studentene i denne sammenhengen. Jeg er selvfølgelig enig i at det blir galt om man i en generell diskusjon om styringsstrukturen bare ser på studentenes rolle. Styringsorganene med de forskjellige gruppenes representasjon og måten representantene blir valgt på, må sees som en helhet.

Loven for universiteter og høyskoler tilsier at vel halvparten, 51-60 prosent, av medlemmene i styrende organer er fast vitenskapelig ansatte. Av de resterende 49-40 prosent er de største gruppene studenter og teknisk-administrativt personale. Midlertidig ansatt vitenskapelig personale skal også være representert. Valgordningene er imidlertid slik at representantene for det faste vitenskapelige personalet for en stor del er valgt med deltakelse av de andre gruppene. Det faste vitenskapelige personalet deltar ikke på tilsvarende måte i de andre gruppenes valg. Et resultat av dette er for eksempel at HF-fakultetet har et styre der alle representantene for de fast vitenskapelig ansatte er valgt med deltakelse av de andre gruppene. Denne asymmetrien i innflytelse mellom det faste vitenskapelige personalet og de andre gruppene er et forhold som mange ikke er klar over når de sier at alle styrende organer har et flertall av fast vitenskapelig ansatte.

På ett sentralt punkt i Molaugs innlegg er jeg klart uenig. Det er når hun hevder om ansettelser av vitenskapelig personale at: "INGEN av dem som sitter i de kollegiale organer, har faglige forutsetninger for å avgjøre hvem som er best faglig egnet til stillingen." (Molaugs uthevelse.) Dette er selvsagt ikke noe enkelt spørsmål. Forutsetningene for å vurdere faglige kvalifikasjoner i forbindelse med en bestemt stilling vil variere sterkt med faglig kompetanse, forskningserfaring osv. Men det er uholdbart å hevde at ingen av dem som sitter i styringsorganene har forutsetninger for å vurdere søkernes faglige kvalifikasjoner. Jeg finner det rimelig å anta at fast vitenskapelig personale stort sett har bedre forutsetninger for å vurdere søkernes faglige kvalifikasjoner enn representantene for studentene eller det teknisk-administrative personalet.

Styringssystemet er viktig for universitetenes evne til å løse de store utfordringene som det står overfor. Det gjelder ikke bare systemets formelle struktur slik det er fastlagt i lover og reglementer, men også den "styringskultur" som utvikler seg. I løpet av en generasjon er de norske universitetenes styringssystem blitt radikalt forandret. Selv om hovedtendensen i utviklingen er god, ville det være rart om det ikke etter hvert også viser seg behov for justeringer. Universitetet har alt å tjene på en saklig og informert diskusjon om slike spørsmål i årene fremover.

Nils Roll-Hansen

Professor, Filosofisk institutt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1997
Publisert 16. okt. 1997 16:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere