Enige om sammenslåing - uenige om tilknytning

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1997

Høring om ny museumsorganisering:

Det er bred enighet om at universitetets museer bør slås sammen til to store enheter. Men ikke om at de bør ligge under Kollegiet.

AV MARIANNE TøNNESSEN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) går inn for at de naturhistoriske museer fortsatt skal være organisert under fakultetet.

- Det er en sterk faglig samhørighet mellom Tøyen-instituttene og de to Blindern-instituttene Biologisk institutt og Institutt for geologi, og fakultetet ønsker å ta et helhetlig ansvar for de to fagområdene, skriver fakultetet i høringsuttalelsen som ble behandlet i fakultetsstyret forrige uke.

Tøyen-enhetene er delt i to omtrent like store deler i synet på tilknytning. Noen mener at en kollegietilknytting vil gjøre det lettere å få til en prioritering av formidlingsvirksomheten og de vitenskapelige samlingene. Andre frykter at en kollegiemodell der museumsfunksjonene blir oppgradert, vil gå på bekostning av forskning og undervisning.

TO MUSEER

Like før sommeren kom museumsutvalget, eller det såkalte Fenstad-utvalget, med sitt forslag til organisering av museene ved universitetet. Utvalget foreslo å slå museene på Tøyen (Botanisk hage og museum, Mineralogisk-geologisk museum, Paleontologisk museum og Zoologisk museum) sammen til én enhet, og at Etnografisk museum, Myntkabinettet, Oldsaksamlingen og Vikingskipshuset skulle slås sammen til en annen enhet. De foreslår også at hver av enhetene skal ha en museumsdirektør og et styre, og at det skal opprettes et felles råd for de to museene.

Høringsuttalelsene viser at museene stort sett er positive til en sammenslåing, selv om de vitenskapelig ansatte ved Botanisk hage og museum primært ønsker å bestå som et selvstendig institutt.

KULTUR-MUSEENE

De ansatte ved Etnografisk museum frykter at en sammenslåing kan bety en svekkelse av Etnografisk museum, siden Oldsaksamlingen er mange ganger større og har lovdefinerte oppgaver i samfunnet.

Oldsaksamlingen understreker at både undervisningen og forskningen i nordisk arkeologi og i konserveringskunnskap er basert på en fysisk nærhet til Oldsaksamlingens bibliotek, arkiver, magasiner og det arkeologiske miljøet generelt, og at undervisningsavdelingene fremdeles må lokaliseres i museets fysiske nærhet.

De kulturhistoriske museene er nå organisert under forskjellige institutter og forskjellige fakulteter, og de er positive til å flyttes direkte under Kollegiet.

MUSEUMSDIREKTøRENE

Museene er enige om at det bør ansettes en museumsdirektør ved hver av de to enhetene. Men de er uenige om hvor lenge disse direktørene skal sitte, og det er uklart hva slags arbeidsdeling det skal være mellom styrelederen og direktøren. Det er også uenighet om hva slags kompetanse en museumsdirektør skal ha. Høringsuttalelsene spriker også i synet på hvilken rolle fellesrådet for de to museene skal spille.

TIL KOLLEGIET I NOVEMBER?

Etter planen skal denne saken opp i Kollegiet den 25. november. Museene og MN har allerede skrevet sine høringsuttalelser, og fakultetsstyrene ved Det historisk-filosofiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet vil behandle saken i løpet av uka.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 15 1997
Publisert 16. okt. 1997 16:22 - Sist endra 1. sep. 2014 13:31
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere