Hvordan sikre at Avdeling for ex.phil. får en tverrfaglig sammensetning?

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1997

Det er på tide at ansettelsesprosedyrene endres ved Avdeling for examen philosophicum, mener stipendiatene Geir Kirkebøen og Lars Kristiansen.

I Uniforum 13.03.97 spurte vi om Rådet for examen philosophicum er av den oppfatning at fagfilosofer uten utdannings- og forskningsbakgrunn i andre disipliner enn filosofi, skal stå for all undervisning på hovedområder av ex.phil./ex.fac, som vitenskapsteori, vitenskapshistorie, vitenskap og rasjonalitet, vitenskapenes dannelse og (vitenskapelige) forskningsinnsatser. Bakgrunnen var at en bedømmelseskomité bestående av fem filosofer hadde innstilt kun fagfilosofer til tretten nye stillinger ved avdelingen som fra før hadde 35 ansatte filosofer.

I et brev til Kollegiet (som også ble sendt alle søkerne) svarer lederen av Rådet for ex.phil.: "Dersom man nå signaliserer at ex.phil.-pensumet er et rent fagfilosofisk ansvarsområde, står dette i motsetning til min forståelse av intensjonen med hele ex.phil. og ex.fac. ordningen". I et senere vedtak underbygger Rådet denne uttalelsen ved å slå fast at "videreutviklingen av førstesemesterstudiet ... forutsetter en økt tverrfaglig kompetanse i lærermiljøet ved examen philosophicum". Rådet tar videre for gitt "at Kollegiets intensjoner ved den nye examen facultatum blir ivaretatt av de formelle organer ved Filosofisk institutt og HF-fakultetet".

HFs fakultetsstyre tilsatte i møte 28.05.97 ti av de tretten innstilte fagfilosofene, men besluttet også at tre stillinger skal utlyses på nytt for å sikre at avdelingen får et minimum av den tverrfaglige kompetanse den trenger. Slik ivaretok Fakultetsstyret i noen grad Kollegiets intensjoner. Dette kritiserer professor emeritus Alistair Hannay, Filosofisk institutt, i Uniforum 12.06.97.

Hannay er bekymret for de formelle sider ved ansettelsessaken, og han insinuerer at Fakultetsstyrets beslutning er påvirket av én skuffet søkers "lobbyvirksomhet" for sine egne særinteresser. Han synes i denne forbindelse å mene at det er særdeles betenkelig at en komités faglige vurderinger settes til side. Dersom dette hadde vært tilfellet, ville vi forstått Hannays bekymringer. Men fakultetsstyret har ikke overprøvd bedømmelseskomitéens faglige vurderinger av søkerne. Styret har derimot overprøvd komitéens utdefinering av alt annet enn fagfilosofisk kompetanse som relevant ved Avdeling for ex. phil. Det er noe ganske annet. Ingenting tyder på at fakultetsstyret ikke har fattet sitt vedtak på grunnlag av sakspapirene, dvs. stillingsbetenkningen (det er ingenting i den som rettferdiggjør at bare fagfilosofisk kompetanse skal krediteres), de mange merknadene fra søkerne, vedtaket i Rådet for ex.phil. nevnt ovenfor, en utredning fra Det tverrfakultære koordineringsutvalget for ex.fac. om hvilken type kompetanse avdelingen trenger mm.

Hannay mener at når en faglig innstilling er enstemmig vedtatt på både avdelings- og instituttnivå ved Filosofisk institutt, så skal det være vanskelig for et fakultetsstyre ikke å akseptere den. Mye tyder da også på at det var en vanskelig sak for fakultetsstyret ved HF. Det kan virke som den dypereliggende årsak til vanskelighetene er at ett fagmiljø (Filosofisk institutt) har fått eneansvaret for å ivareta UiOs tverrfaglige interesser knyttet til ex.phil./ex.fac. Når disse interessene ikke ble ivaretatt på instituttnivå, måtte fakultetsstyret treffe et vedtak som har karakter av en ad hoc-løsning. (En ad hoc-løsning er sjelden ideell, og det kan sikkert diskuteres om fakultetsstyret burde ha handlet mer moderat - eller mer radikalt.) Vi mener UiO bør foreta organisasjonsmessige endringer for å unngå at fakultetsstyret i framtida må ta lignende avgjørelser.

Det kan ikke være tvil om at det er bred enighet ved UiO om at Avdeling for ex. phil. skal ha en tverrfaglig sammensetning. For å sikre at den etter hvert får det, mener vi at ansettelsesprosedyrene bør endres og at det bør utarbeides en stillingsplan for avdelingen. En stillingsplan vil gjøre situasjonen forutsigbar for framtidige søkere, og dermed også stimulere til forskningsaktivitet ved UiO på de felt der Avdeling for ex.phil. trenger kompetanse (blant annet faghistorie i følge utredningen fra Det tverrfakultære koordineringsutvalget for ex.fac.) Når stillinger blir ledige, burde et tverrfakultært organ (f.eks. Rådet for ex.phil.) først avgjøre ut fra stillingsplanen hvilke typer stillinger avdelingen trenger, og så sikre at ansettelseskomiteen har faglige forutsetninger for å vurdere søkerne til denne type stillinger. De mange lengre vikariatene ved Avdeling for ex.phil., som i dag fordeles innad på Filosofisk institutt, burde vel også annonseres og fordeles på en måte som bidrar til en tverrfaglig sammensetning av avdelingen?

Geir Kirkebøen

Fakultetstipendiat, Institutt for lingvistiske fag

Lars Kristiansen

Postdoktortipendiat, Matematisk institutt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1997
Publisert 17. sep. 1997 19:10 - Sist endra 1. sep. 2014 13:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere