13 nye æresdoktorer ved UiO

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997

Ti menn og tre kvinner ble tirsdag utnevnt til nye æresdoktorer ved Universitetet i Oslo. Dette skjer hvert tredje år som et uttrykk for respekt for fremragende vitenskapelig innsats innen ett av universitetets fagområder. Æresdoktoratet blir også tildelt enkeltforskere som har vært viktige inspirasjonskilder og samarbeidspartnere for forskere og fagmiljøer ved Universitetet i Oslo.

Dette er de 13 nye æresdoktorene ved Universitetet i Oslo:

AV MARTIN TOFT

Theodor Jørgensen: Kan kirken ha flere meninger?

Theodor Jørgensen er professor i systematisk teologi ved Det teologiske fakultet ved Københavns Universitet. Det som kjennetegner hans forskning, er vekselvirkningen mellom et omfattende studium av klassiske tekster, særlig Luther, Schleiermacher og Grundtvig, og en konsentrert analyse av den moderne teologiens grunnlagsproblemer.

I tillegg har han også arbeidet for å utvikle dialogen mellom teologien i de nordiske land og teologien i Tyskland. Han har blant annet utgitt en tre-bindsutgave av Grundtvigs skrifter på tysk.

Bengt Gustafsson: Er vitenskapen vakker, og i så fall hvorfor?

Bengt Gustafsson er professor i teoretisk astrofysikk ved Uppsala universitet. I de seinere årene har han særlig arbeidet for å kartlegge grunnstoffenes dannelseshistorie. Astrofysikerne forklarer verdens tilblivelse med det såkalte Big Bang. Men de fleste av grunnstoffene ble dannet seinere, som kjernefysiske reaksjoner i stjernene. Dette har han undersøkt. Han har forsøkt å komme fram til hvor mye det finnes av grunnstoffene i de forskjellige stjernene.

Rolf M. Zinkernagel: Avslører immunforsvaret

Professor Rolf M. Zinkernagels forskning handler om kroppens immunforsvar og smittsomme sykdommer. I 1996 delte han nobelprisen i medisin med en annen forsker.

Professor Zinkernagel leder Institutt for eksperimentell immunologi ved universitetet i Zürich. Hans vitenskapelige arbeider er vesentlige for den forståelsen vi i de siste 20 årene har fått av kroppens immunsystem. Dette har vært spesielt viktig for fremskrittene innen transplantasjonsimmunologien. Nobelprisen fikk Zinkernagel for sin forskning om T-cellenes spesielle reaksjoner, celler som er av vital betydning for infeksjonsforsvaret.

Zygmunt Bauman: En annerledes forklaring på Holocaust

Sosiologiprofessor Zygmunt Bauman er født i Polen, men lever nå i England. I 1989 fikk han den prestisjetunge Amalfiprisen for Moderniteten og Holocaust. I denne boken viser han hvordan Holocaust ikke kan tolkes som et utslag av rasehat hos det tyske folk, eller forklares med psykologiske avvik hos Hitler og hans medarbeidere. Ifølge Bauman kan jødeutryddelsen derimot forstås som en logisk følge av opplysningstiden og det moderne prosjekt: Nytte, produksjon og orden er blitt overordnede mål for nasjonalstaten. Solidaritet og ansvar for medmennesker er forskjøvet fra enkeltindividet til et ansiktsløst byråkrati.

Jørgen Nørgaard: Sentral i dansk rettsliv

Jørgen Nørgaard er født i 1939. Han har vært dommer i Danmarks Højesteret siden 1992 og står dermed sentralt i det praktiske rettsliv i sitt hjemland. I perioden fra 1967 til 1992 var han ansatt ved Det juridiske fakultet ved Aarhus Universitet som professor i rettsvitenskap med særlige plikter innen kontraktsrett. Inntil tiltredelsen i professoratet praktiserte han som advokat ved siden av sin lektorstilling. Hele Nørgaards virke som jurist kjennetegnes av denne kombinasjonen av praktisk tilnærming til juridiske problemer og solid rettsvitenskapelig ballast. Jørgen Nørgaard er en av de ledende forskere innenfor formuerett og tilgrensende rettsområder i Norden.

Theodore W. Anderson: Matematisk statistikk

Theodore W. Anderson er født i Minnesota i 1918 og er en verdens ledende eksperter i matematisk statistikk og økonometri. Han fikk sin skolering i matematikk ved Princeton University, der han avla doktorgraden i 1945. Han har vært professor i matematisk statistikk ved Columbia University og professor i statistikk og sosialøkonomi ved Stanford University. Professor Anderson har publisert arbeider av grunnleggende betydning for utviklingen av matematisk statistikk og økonometri. Hans bok An Introduction to Multivariate Statistical Analysis betydde en revolusjon i fagområdet da den utkom i 1958. Han har samarbeidet med statistikere ved Universitetet i Oslo og har flere ganger besøkt Universitetet i Oslo.

Eva Österberg: Norden i førindustriell tid

Eva Österberg er født i 1942. Hun er historiker med doktorgrad fra Lunds universitet. Etter å ha innehatt et professorat i Uppsala - som første kvinne i Erik Gustav Geijers lærestol - har hun siden 1987 vært professor i historie i Lund. Eva Österberg har lenge hatt sterk tilknytning til norske forskningsmiljøer, som gjesteforeleser, som opponent ved norske doktordisputaser, og innenfor flere nordiske forskningsprosjekter, som for eksempel "Det nordiske ødegårdsprosjektet" og "Social kontroll och konflikthandtering i förindustriell tid. Domstolerna som arena för normativ och social interaktion i Norden ca 1500 - 1850". I 1992 ble hun medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Inga-Stina Ewbank: Kulturell brobygger

Inga-Stina Ewbank er født i 1932. Hun er utdannet i Sverige, USA og England. I løpet av sin akademiske karriere har hun innehatt professorater ved en rekke fremstående britiske og amerikanske universiteter. I sin nåværende stilling er hun professor i engelsk litteratur og bestyrer av engelskseksjonen ved University of Leeds. . Hun har vært, og er, en viktig brobygger mellom Norge og England - både når det gjelder forskning, akademiske nettverk og publikasjonsvirksomhet. Professor Ewbank er en litteraturforsker som har oppnådd bred anerkjennelse for sine studier av Shakespeare, Ibsen og Strindberg, så vel som av søstrene Brontë og Karen Blixen.

Bjørn Håvard Wiik: Et liv med elektroner og protoner

Bjørn Håvard Wiik er født i 1937. Han tok sin doktorgrad i fysikk ved Technische Hochschule Darmstadt i 1965. Han tilbrakte syv år som forsker ved High Energy Laboratory og Stanford Linear Accelerator Center, begge ved Stanford University, før han i 1972 ble seniorforsker ved Deutsches Elektronen Synchroton (DES), Hamburg. Siden 1992 har han vært generaldirektør ved DESY og professor ved Universität Hamburg. Wiik er en verdenskjent fysiker med tilknytning til og betydning for norsk fysikk og innehar av samme grunn en professor II-stilling ved Fysisk institutt, Universitetet i Bergen. Innen TASSO-eksperimentet spilte Bjørn Håvard Wiik en ledende rolle i forbindelse med de første observasjonene og analysene av tre-jet hendelser som er en indikasjon for eksistensen av gluonet som utvekslingspartikkel i sterk vekselvirkning. Sammen med lederne av JADE-, MARK-J og PLUTO-eksperimentene mottok han i 1995 EPS High Energy and Particle Physics-prisen for dette. Wiik var tidlig en talsmann for en elektron-proton maskin for å generere elektroner i et nytt energiområde for å probe materie. I 1972 ble han en av lederne for HERA elektron-proton prosjektet. I

Erik Hjørting-Hansen: Talsmann for en bedre tannlegeutdanning

Erik Hjørting-Hansen er født i 1933. Han har sin odontologiske utdanning fra Tannlægehøjskolen i København og sin doktorgrad fra samme sted 1970. Han har vært professor ved Afdeling for Oral og Maxillofacial Kirurgi ved Københavns Universitet siden 1975, i tillegg til at han har vært leder for Afdeling for Tand-, Mund- og Kævesygdomme ved Rigshospitalet i København siden 1975. Han har blant annet vært redaktør for International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery i tolv år og redaktør for Odontologi siden 1977.

Hjørting-Hansen har vært veileder for en rekke doktorgrads- og lisensiatarbeider og har dessuten vært sterkt engasjert i stadig forbedring av tannlegeutdanningen, ikke bare i Danmark, men også i Europa. Han har vært president både for Rådgivende utvalg vedrørende tannlegeutdanningen i EU og Association for Dental Education in Europe.

Mary Douglas: Kryss-kulturell forståelse

Mary Douglas er født i 1921 og ble utdannet som sosialantropolog ved University of Oxford der hun ble tildelt doktorgraden i 1951. Hun skaffet seg en posisjon som Afrika-ekspert ved feltarbeid blant Lele-folket i det daværende Belgisk Kongo, men hennes betydning som forsker er særlig knyttet til utviklingen av teori og analysemetoder. Mange av hennes bøker er allerede blitt klassikere innen faget. Boken fra 1966, Purity and Danger, er fortsatt hennes mest kjente. Mary Douglas er kanskje en av våre dagers mest innflytelsesrike sosialantropologer. Hun viser i alle sammenhenger at hun er opptatt av moral, mening, tanke og kommunikasjon, og at vekten er lagt på kryss-kulturell forståelse.

Agnar Sandmo: Økonomen som oppfant miljøskatten

Agnar Sandmo er født i 1938. Han har sin utdanning og doktorgrad fra Norges Handelshøyskole, der han har vært professor i samfunnsøkonomi siden 1971. Han har vært president for European Economic Association og hatt en rekke andre nasjonale og internasjonale verv. Agnar Sandmo nyter stor internasjonal anerkjennelse både som forsker, lærer og formidler. Spesielt har han levert banebrytende arbeider om økonomisk tilpasning under usikkerhet og innen offentlig økonomikk. På disse områdene blir hans fremste artikler i dag sitert som klassiske referanser i den internasjonale faglitteraturen. Som typisk illustrasjon kan nevnes at Sandmo for over tyve år siden publiserte en artikkel om miljøavgifters plass i skattesystemet, som i dag er en hovedreferanse i litteraturen om grønne skatter. .

James Wertsch: Fortolker av Vygotsky

James Wertsch er født i 1947. Med bakgrunn i lærerutdanning og psykologi avla han i 1975 doktorgraden i pedagogisk psykologi ved University of Chicago og fortsatte året etter sine postdoktorale studier innen psykologi og lingvistikk i Moskva. Han har senere innehatt professorater ved forskjellige amerikanske universiteter. Fra 1995 er han professor og bestyrer ved Department of Education, Washington University, St. Louis. Professor Wertsch regnes i dag som en av de mest fremstående fortolkere av Vygotskys arbeider. Gjennom et stort antall publikasjoner er han også kjent som en fremragende fornyer av denne tradisjonen. Han har hatt flere og lengre forskningsopphold i Russland og Estland, hvor han har inngått et nært samarbeid med forskere innen feltet kommunikasjon og lingvistikk.

ÆRESDOKTOR: Nobelprisvinner i medisin, Rolf M. Zinkernagel, er utnevnt til æresdoktor ved UiO. (Foto: Kirsten Faustino)

ÆRESDOKTOR: Holocaust-eksperten Zygmunt Bauman er utnevnt til æresdoktor ved UiO. (Foto: Kirsten Faustino)

ÆRESDOKTOR: Sosialantropologen Mary Douglas er utnevnt til æresdoktor ved UiO. (Foto: Kirsten Faustino)


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1997
Publisert 4. sep. 1997 11:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere