Ikke legg ned Rådet for funksjonshemmede studenter!

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1997

- Effektivisering innen integrering og tilrettelegging for funksjonshemmede studenter bør ikke skje ved nedleggelse av Rådet for funksjonshemmede studenter (RFS), men heller ved at utvalget blir noe mindre. Det mener Signe Bøhn, leder i RFS.

Rådet for funksjonshemmede studenter møtte 7. april til ordinært møte. Her ble følgende uttalelse vedtatt enstemmig:

Effektiviseringsinnstillingen foreslår under pkt. 7.3. at fem av de seks utvalgene nedlegges og at oppgavene legges under Kollegierådet. Begrunnelsen er bl.a. at "Kollegiekomiteenes status og rolle i beslutningsprosessene kan komme i konflikt både i forhold til Kollegierådet og fakultetenes rolle og i forhold til universitetsdirektørens lovbestemte innstillingsmyndighet til Kollegiet". Vi finner denne begrunnelsen lite overbevisende.

Kollegierådet har som kjent 31 medlemmer - hvorav 15 er representanter for de enkelte fakultetene. Kollegierådets mange forskjellige oppgaver tilsier at det vil bli vanskelig for dette rådet å ha spesialisert kunnskap og innsikt på alle de områder som nå foreslås lagt inn under rådet. Avstanden til saksområdene vil meget lett kunne føre til at vesentlige sider ved en sak blir oversett og at relevante synspunkter ikke vil komme frem og bli drøftet.

Rådet for funksjonshemmede studenter arbeider i dag i meget nær tilknytning til Seksjon for funksjonshemmede studenter og fungerer som et sakkyndig, faglig utvalg for denne. RFS er sammensatt av mennesker som har spesiell fagkunnskap på og interesse for det angjeldende området, og disse opparbeider seg i løpet av sin funksjonstid en ekspertise på området som sammen med deres øvrige faglige bredde betyr at saker kan behandles med god innsikt og ut fra brede helhetlige vurderinger. Universitetets ansvar for å tilrettelegge studiesituasjonen for funksjonshemmede blir lett glemt når beslutninger skal fattes, og det er behov for en "universitetspolitisk samvittighet" i slike saker. Innspill på dette arbeidsområdet kan bare komme fra personer som arbeider i nærheten av problemstillingene.

Dersom RFS nedlegges og tiltak for funksjonshemmede studenter henvises til Kollegierådet, frykter vi at de studenter som tiltakene settes i verk for, vil få vanskeligheter med å gjøre sine synspunkter gjeldende. Studentrepresentantene i Kollegierådet har sannsynligvis bare i unntakstilfeller spesiell innsikt i problematikken rundt funksjonshemninger, mens studentrepresentantene i RFS fortrinnsvis selv skal være funksjonshemmede.

Vi ser ikke at arbeidet vil kunne utføres effektivt av for eksempel Kollegierådet, da saksområdet på grunn av manglende innsikt dessverre fra før er lavt prioritert og trenger den sakkyndige tyngde som RFS kan ha som pådriver for tiltak overfor en i utgangspunktet ressurssvak gruppe av våre studenter.

En effektivisering av arbeidet for funksjonshemmede studenter vil ganske klart kunne skje ved at det nåværende RFS reduseres fra 15 medlemmer til ca. 10-11 og effektiviserer sin interne saksbehandling ved blant annet å overlate flere rutinemessige avgjørelser til leder og nestleder. Samtidig må det da arbeides for regelmessig oppdatering og informasjon overfor universitetets kontaktpersoner for funksjonshemmede studenter med spesielle møter.

Signe Bøhn

Leder i Rådet for funksjonshemmede studenter


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1997
Publisert 22. aug. 1997 16:23 - Sist endra 1. sep. 2014 13:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere