Nå skal effektiviseringen vedtas

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1997

Mandag 25. august skal Kollegiet vedta hovedlinjene i Effektiviseringsprosjektet. Universitetsdirektør Tor Saglie foreslår at de vedtar å omdisponere 90 årsverk.

AV MARIANNE TøNNESSEN

Ressursene skal spares inn gjennom en rekke forskjellige tiltak som universitetsdirektøren legger fram for Kollegiet. Disse er stort sett de samme tiltakene som styringsgruppen foreslo før sommeren, men med noen endringer. Han går blant annet ikke inn for å legge ned Komiteen for studie- og utdanningsspørsmål og Komité for forskning og forskerutdanning, slik styringsgruppen gjorde.

PERSONAL OG øKONOMI

Universitetsdirektøren går inn for å organisere personal- og økonomifunksjonen ved universitetet slik at ett nivå i hovedsak er saksbehandlernivå, og at stillingene som personalkonsulent og økonomikonsulent bør være hele stillinger. Personalkonsulentene skal ha mulighet til å betjene 150-200 personer. Ved profesjonsfakultetene og Det teologiske fakultet skal personalfunksjonen organiseres på instituttnivå, mens den organiseres på instituttnivå ved de andre fakultetene. Ifølge forslaget skal kontorsjefene sammen med en kontormedarbeider ha ansvar for økonomifunksjonen på instituttene, mens fakultetene bemannes med minst én økonomikonsulent med økonomifaglig kompetanse. På store institutter kan det også være aktuelt med egen økonomifaglig kompetanse.

Universitetsdirektøren foreslår at denne organiseringen av økonomi og personal skjer ut fra en konkret vurdering av forholdene på det enkelte institutt og fakultet.

ETTER VEDTAKET

Etter at Kollegiet har vedtatt rammene for Effektiviseringsprosjektet, skal fakulteter og enheter planlegge hvordan effektiviseringen skal foregå i detalj. Disse planene skal legges fram på Kollegiets møte den 9. desember, og først etter jul vil selve effektiviseringen begynne.

Dette skal Kollegiet avgjøre:

Universitetsdirektørens forslag til effektivisering av universitetet inneholder en rekke punkter som kollegiemedlemmene skal ta stilling til. Her er hva universitetsdirektøren ønsker:

Slå sammen Forskningsadministrativ avdeling, Studieavdelingen og Internasjonal avdeling

Organisere IT-støtten på to nivåer: En førstelinjetjeneste nær brukerne og en andrelinjetjeneste hos USIT som har ansvar for blant annet drift, vedlikehold og kompetanse

Sette i gang et prosjekt som skal gjennomgå informasjonsvirksomheten ved universitetet

Organisere personalfunksjonen på ett nivå

Organisere økonomifunksjonen på ett nivå

Delegere ukontroversielle saker fra valgt organ til leder

Legge ned Internasjonalt utvalg og IT-faglig råd og omdanne Rådet for funksjonshemmmede studenter til en nettverksgruppe

Legge ned styrer og råd på fakultets- og instituttnivå

Opprette en felles opptakskomité for lavere grads studier

Presisere ansvarsdelingen mellom linjeledelse og fagadministrative enheter sentralt

Legge helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet til Organisasjons- og personalavdelingen

Sette i gang et prosjekt som skal vurdere effektiviseringsmuligheter innen Teknisk avdelings ansvarsområde

Heve beløpsgrensen for desentraliserte innkjøp

Opprette en felles arkivdatabase

Etablere en felles skranke- og sentralbordtjeneste for alle avdelinger i Administrasjonsbygningen

Samordne personal- og økonomifunksjonene i sentraladministrasjonen

Opprette et juridisk kontor i sentraladministrasjonen som skal betjene hele universitetet

Opprette sentre for studentinformasjon, ett ved hvert fakultet og ett sentralt

Etablere et felles rombestillingssystem

Sentral administrasjon av eksamenslokaler og eksamensvakter

Til sammen skal dette gjøre at ressurser som tilsvarer 90 årsverk kan omdisponeres fra administrasjon til forskning, formidling og utdanning.

- Stor ståhei for lite

NTL-leder, Anita K. Solhaug kommer med den hardeste kritikken av rapporten fra styringsgruppen i Effektiviseringsprosjektet. Hun synes det er lite som er kommet ut av de store ressursene som universitetet har brukt på prosjektet. Dokumentet er tynt og inneholder bare noen få forslag til vedtak.

AV MARGARETH B. BENTSEN

- Det viste seg, som NTL har påpekt hele tiden, at det er små muligheter for å effektivisere universitetsadministrasjonen. Vi er fornøyd med at styringsgruppen kom til den samme konklusjonen, sier hun.

TENK FUNKSJONER - IKKE PERSONER

Fagforeningslederne på universitetet mener at rapporten fra styringsgruppen i Effektiviseringsprosjektet ikke burde ha fokusert på hvor mange årsverk man kan spare ved å effektivisere. Flertallet i styringsgruppen anslår at innsparingsgevinsten ved å gjennomføre Effektiviseringsprosjektet er 90 årsverk. NTL, Forskerforbundet og LUHF ønsker at fokus ikke skal ligge på stillinger eller årsverk. Det er viktigere å tenke funksjoner og organisering, mener de.

Administrasjonssekretær Eirik Rikardsen i Forskerforbundet mener at det sentrale i Effektiviseringsprosjektet bør være å se på hvordan universitetets ressurser kan omdisponeres slik at det fungerer mer effektivt, og ikke tenke personer.

- Det burde ikke ha stått i styringsgruppens rapport at målet med Effektiviseringsprosjektet er å spare inn ressurser tilsvarende 90 årsverk. Styringsgruppen burde heller ha antydet hvilken sum man ønsket å spare inn, mener han.

- Styringsgruppens rapport dokumenterer heller ikke at man kan spare så mange som 90 årsverk, sier Lars Riddervold, leder av LUHF.

INGEN BLIR SAGT OPP

Rikardsen synes det er viktig at omstillingsavtalen understreker at ingen skal bli sagt opp.

- Innsparingene må tas i samband med naturlig avgang. Det er alltid noen som slutter, sier han. Riddervold tror ikke man kan redusere antallet teknisk/administrative stillinger uten at det går ut over driften av universitetet.

UNøDIG ENGSTELSE

Effektiviseringsprosjektet har ført til at mange er blitt engstelige for jobbene sine. Dette forklarer Rikardsen med at informasjonen fra ledere og mellomledere har vært for dårlig underveis i prosessen.

- Det er galt når de ansatte blir informert gjennom Uniforum og ikke gjennom lederen, sier han.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 11 1997
Publisert 22. aug. 1997 16:23 - Sist endra 1. sep. 2014 13:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere