- Mange konger i personalpolitikken

Innhold Neste Uniforum nr. 11 1997

Fagforeningene med felles kritikk:

NTL, Forskerforbundet og LUHF hevder i en felles uttalelse at utøvelsen av personalpolitikken varierer fra leder til leder på universitetet. Lederne har forskjellige tolkninger av regler og rammer på dette feltet.

AV MARGARETH B. BENTSEN

Fagforeningene vil derfor gi Organisasjons- og personalavdelingen (OPA) myndighet til å gi fakulteter, institutter og andre enheter instruksjon i hvordan regelverket skal tolkes.

DRøFTINGSMøTER

De tre fagforeningene kom like før sommerferien sammen for å drøfte rapporten fra styringsgruppen i Effektiviseringsprosjektet med arbeidsgiver. De ga sin tilslutning til mange av punktene i dokumentet, men synes det var behov for å komme med egne utspill om personal- og økonomisektoren.

- Styringsgruppen har unnlatt å ta problemet opp i sin fulle bredde, mener leder av NTL ved universitetet, Anita K. Solhaug.

Hun synes det er flott at fagforeningene kunne bli enige om en felles uttalelse om personal- og økonomipolitikken, men understreker at det felles utspillet er et kompromiss mellom de tre fagforeningene, som har hatt ulike holdninger i effektiviseringsprosessen.

INSTRUKSJONSMYNDIGHET TIL OPA

Fagforeningene mener at OPA i dag bare har en rådgivende funksjon overfor fakulteter, institutter og andre enheter. Avdelingen har ingen reelle sanksjonsmuligheter hvis miljøene forvalter i strid med de gjeldende rammevilkårene. Det har skjedd en delegering av myndighet til miljøene. Men fortsatt har universitetsdirektøren det øverste ansvaret. Med støtte i universitetsloven bør universitetsdirektøren derfor, eventuelt gjennom sine fagdirektører, kunne instruere underordnet nivå om hvordan en sak skal avgjøres. Under henvisning til dette mente fagforeningene at fagdirektørene, særlig personaldirektøren, må kunne ha instruksjonsmyndighet overfor fakulteter, institutter og andre enheter.

Solhaug mener at lederne ikke har nok kompetanse på personalsaker til å tolke regelverket slik det var ment fra OPAs og fagforeningenes side. Fagforeningene og OPA har gjerne en felles forståelse av hvordan avtaleverket skal tolkes. Både NTL og de andre fagforeningene mener det er viktig å gi lederne bedre opplæring i bruk av avtaleverket.

- Opplæringen av ledere og personalarbeidere på alle nivåer vil kunne gi en mer enhetlig personalpolitikk, sier administrasjonssekretær Eirik Rikardsen i Forskerforbundet.

LUHF-lederen, Lars Riddervold, synes at personalområdet har vært for lavt prioritert på universitetet. Også han tror det er utøvelsen, og ikke organiseringen, som er problemet:

- Den enkelte lederen tolker personalpolitikken på sin måte, og forskjellig fra hva intensjonen har vært i OPA og tjenestemannsforeningene.

FORHANDLINGER FOR DEN ENKELTE

25-26. august vil Kollegiet fatte vedtak i Effektiviseringsprosjektet som skal danne utgangspunkt for bemanningsplaner i den enkelte enheten. Dette vedtaket må fagforeningene forholde seg til når de i høst skal forhandle for den enkelte arbeidstaker, som har sin medbestemmelsesrett. Også de rapportene som enhetene selv har laget i forbindelse med Effektiviseringsprosjektet skal legges til grunn.

- Vi er opptatt av at omstillingsavtalen følges. Dette blir en utfordring for ledere og tillitsvalgte på alle nivåer, sier Rikardsen. Hans kollega Astri Ottesen som er Forskerforbundets leder, er spent på den avdelingsvise gjennomgangen. Det blir ekstra krevende å gjennomføre drøftingene fordi personalpolitikken i utgangspunktet ikke er enhetlig. Også når det gjelder gjennomføringen av Effektiviseringsprosjektet skulle hun ønske at OPA hadde større instruksjonsmyndighet. Det stilles sterke krav til ledernivåene når Effektiviseringsprosjektet skal gjennomføres, mener hun.

FOR TIDLIG å SI NOE OM øKONOMISEKTOREN

NTL-lederen tror at det først og fremst er på personal- og økonomisektoren at det er mulig å effektivisere. Det blir utført mye dobbeltarbeid på begge feltene.

De som jobber for fagforeningene, ser fram til at det nye Lønns-, økonomi- og personal-systemet (LØP) kommer. Men de tror ikke, som styringsgruppen i Effektiviseringsprosjektet , at det er mulig å ta stilling til hvor store innsparingene ved å bruke dette nye systemet blir før det har vært i drift en stund. Styringsgruppen har foreslått en modell for økonomifunksjonen. Men organisasjonene mener at LØP må være innkjørt før man har nok grunnlag for å lage økonomimodeller.

Det er dessuten vanskelig å presse alle enheter inn i den samme økonomimodellen, slik styringsgruppen antyder og ikke lett å se hvilke modeller som passer best til den enkelte enhet før LØP er kommet i drift, sier LUHF-lederen.

Ønsker ikke instruksjonsmyndighet

- Jeg vil ikke ta personalansvaret fra fakultetsdirektørene, sier personaldirektør Grethe Fjeld Heltne. - Vår oppgave i Organisasjons- og personalavdelingen er å legge til rette, ikke å dirigere.

AV MARIANNE TøNNESSEN

Fjeld Heltne ønsker at alle ansatte ved universitetet skal få lik behandling:

- Fakultetene har forskjellig kultur og driver personalpolitikken på hver sin måte. En mer enhetlig politikk vil gjøre det lettere å drive opplæring og kvalitetsforbedring, sier hun. - Men jeg ønsker ikke noe sentralisert overstyre. Vår oppgave sentralt er å legge forholdene til rette, noe vi stadig ønsker å gjøre bedre. Blant annet ønsker vi en tettere kontakt med fakultetene, for eksempel ved at hvert fakultet har sin kontaktperson her i OPA. Vi arbeider også for å få bedre rutinebeskrivelser og mer målrettet opplæring.

INGEN SANKSJONER

Personaldirektøren forteller at hun ikke har noen sanksjonsmuligheter dersom det foregår hårreisende personalpolitikk på enhetene:

- Fullmaktene er delegert, og vi vil bli møtt med irritasjon hvis vi går inn og bestemmer. Men vi kan ta kontakt for å hindre at nye feil oppstår i framtida. Organiseringen av personalområdet slik det er foreslått i Effektiviseringsprosjektet, vil dessuten gi oss muligheten til å drive mer aktiv rådgiving og opplæring. Målet er en mer enhetlig personalpolitikk, sier Fjeld Heltne.


Innhold Neste Uniforum nr. 11 1997
Publisert 22. aug. 1997 16:23 - Sist endra 1. sep. 2014 13:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere